Aftale imellem Isefjordkredsen og Herslev Strand Sejlklub, januar 2012

Idet Isefjordkredsen – i det følgende benævnt Isfjkr – og Herslev Strand Sejlklub – i det følgende benævnt HSS – er enige om, at det vil være hen­sigtsmæssigt, at kapsejladsen ’Sjælland Rundt På Indersiden’ – i det føl­gende benævnt SRPI – forankres i Isefjordkred­sen, har parterne aftalt føl­gende:
 
1. Konceptets videreførelse
De såkaldte ildsjæle viderefører – gerne videreudvikler – konceptet; her­under sørger de for at supplere sig med nye, hvis nogen ophører. Isfjkr’s bestyrelse udpeger af sin midte en kontaktperson, der løbende oriente­res om ildsjælenes planer.

2. Varetagelse af økonomi og økonomiske transaktioner
Isfjkr opretter en særskilt bankkonto – i det følgende benævnt SRPI-kon­toen, der alene kan og skal anvendes til alle økonomiske transaktioner vedrørende SRPI. Kontoen administreres af Isfjkr’s kasserer. Kontoen indgår i Isfjkr’s regnskab.
 
3. Overdragelse af SRPI’s aktiver til Isfjkr
Omsætningsaktiver i form af kontanter og bankbeholdning, der af HSS kan opgøres som hørende til SRPI, overføres til den under pkt. 2 nævnte konto. Øvrige aktiver som resterende præmier m.m. forbliver hos ildsjæ­lene. Ildsjælene skal i denne rela­tion være repræsenteret ved en navngi­ven person. Indtil andet måtte aftales er denne person Lars Plejdrup, HSS.

4. Forhold, hvis en af aftaleparterne måtte ophøre med at eksistere
Ophører Isfjkr med at eksistere overføres indeståendet på SRPI-kontoen til HSS; samti­dig hermed bortfalder nærværende aftale.
Ophører HSS med at eksistere, kan der ikke i forbindelse hermed stilles krav om, at Isfjkr skal overføre SRPI-kontoens indestående til en anden klub. Isfjkr står i den si­tuation frit med henblik på valg af samarbejdspart­ner.

5. Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet, og den i punkt 3 nævnte overførsel er be­kræftet af Isfjkr’s kasserer. Dette forventes at ske medio 2012. Er aftalen ikke trådt i kraft senest den 1. september 2012 bortfal­der den.

6. Overgangsordning
Indtil aftalen er trådt i kraft kan SRPI anvende SRPI-kontoen, så snart den er oprettet. Dog således at betalinger fra kontoen alene kan ske ved Isfjkr’sens kasserers foranstaltning. I overgangsperioden kan SRPI ved sin formand på et hvilket som helst tidspunkt begære kontoens indestå­ende tilbageført til HSS. Sker dette, er aftalen automatisk annulleret med øjeblikkelig virkning.

7. Opsigelse
Begge parter kan opsige samarbejdsaftalen med 1 års varsel til en den 1. oktober, således at et annonceret SRPI med sikkerhed kan gennemfø­res. Ved aftalens bort­fald overføres SRPI-kontoens indestående til HSS.

Isefjordkredsen ved
Formand Henrik Pedersen
Kasserer Niels Haase
 
Herslev Strand Sejlklub ved
Formand Ole K. Hansen
Kasserer Knud Bjerrum

Indforstået med ovenstående aftale, på vegne af SRPI-ildsjælene
Lars Plejdrup, HSS

De tre seneste nyheder

  • Skal du med på den 25. SRPI? SRPI 2020 sejles 20-21. juni. Vi håber at mange vil være med til at fejre, at det er 25. gang der sejles Sjælland Rundt På Indersiden - også deltagere ...
    Sendt 5. jan. 2020 00.14 af S.R.P.I Inderfjord
  • SRPI 2020 - tilmelding er åben Sjælland Rundt På Indersiden sejles for 25. gang, weekenden 20-21. juni 2020. Sæt kryds i kalenderen, og tilmeld dig her...  Med undtagelse af, at Hobie'erne ikke deltager pga ...
    Sendt 22. dec. 2019 14.08 af S.R.P.I Inderfjord
  • SRPI-HC sejles ikke i 2020  Hobie Fleet 815 (HobieCats i Øresund og omegn) besluttede ved deres generalforsamling i november, at deltage i Hobie Fleet 333's jubilæumsarrangement på Fyn, som også bliver DM for klassen ...
    Sendt 19. dec. 2019 22.48 af S.R.P.I Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 189. Vis flere »