Aftale imellem Isefjordkredsen og Herslev Strand Sejlklub, januar 2012

Idet Isefjordkredsen – i det følgende benævnt Isfjkr – og Herslev Strand Sejlklub – i det følgende benævnt HSS – er enige om, at det vil være hen­sigtsmæssigt, at kapsejladsen ’Sjælland Rundt På Indersiden’ – i det føl­gende benævnt SRPI – forankres i Isefjordkred­sen, har parterne aftalt føl­gende:
 
1. Konceptets videreførelse
De såkaldte ildsjæle viderefører – gerne videreudvikler – konceptet; her­under sørger de for at supplere sig med nye, hvis nogen ophører. Isfjkr’s bestyrelse udpeger af sin midte en kontaktperson, der løbende oriente­res om ildsjælenes planer.

2. Varetagelse af økonomi og økonomiske transaktioner
Isfjkr opretter en særskilt bankkonto – i det følgende benævnt SRPI-kon­toen, der alene kan og skal anvendes til alle økonomiske transaktioner vedrørende SRPI. Kontoen administreres af Isfjkr’s kasserer. Kontoen indgår i Isfjkr’s regnskab.
 
3. Overdragelse af SRPI’s aktiver til Isfjkr
Omsætningsaktiver i form af kontanter og bankbeholdning, der af HSS kan opgøres som hørende til SRPI, overføres til den under pkt. 2 nævnte konto. Øvrige aktiver som resterende præmier m.m. forbliver hos ildsjæ­lene. Ildsjælene skal i denne rela­tion være repræsenteret ved en navngi­ven person. Indtil andet måtte aftales er denne person Lars Plejdrup, HSS.

4. Forhold, hvis en af aftaleparterne måtte ophøre med at eksistere
Ophører Isfjkr med at eksistere overføres indeståendet på SRPI-kontoen til HSS; samti­dig hermed bortfalder nærværende aftale.
Ophører HSS med at eksistere, kan der ikke i forbindelse hermed stilles krav om, at Isfjkr skal overføre SRPI-kontoens indestående til en anden klub. Isfjkr står i den si­tuation frit med henblik på valg af samarbejdspart­ner.

5. Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet, og den i punkt 3 nævnte overførsel er be­kræftet af Isfjkr’s kasserer. Dette forventes at ske medio 2012. Er aftalen ikke trådt i kraft senest den 1. september 2012 bortfal­der den.

6. Overgangsordning
Indtil aftalen er trådt i kraft kan SRPI anvende SRPI-kontoen, så snart den er oprettet. Dog således at betalinger fra kontoen alene kan ske ved Isfjkr’sens kasserers foranstaltning. I overgangsperioden kan SRPI ved sin formand på et hvilket som helst tidspunkt begære kontoens indestå­ende tilbageført til HSS. Sker dette, er aftalen automatisk annulleret med øjeblikkelig virkning.

7. Opsigelse
Begge parter kan opsige samarbejdsaftalen med 1 års varsel til en den 1. oktober, således at et annonceret SRPI med sikkerhed kan gennemfø­res. Ved aftalens bort­fald overføres SRPI-kontoens indestående til HSS.

Isefjordkredsen ved
Formand Henrik Pedersen
Kasserer Niels Haase
 
Herslev Strand Sejlklub ved
Formand Ole K. Hansen
Kasserer Knud Bjerrum

Indforstået med ovenstående aftale, på vegne af SRPI-ildsjælene
Lars Plejdrup, HSS

De tre seneste nyheder

  • 3 vinderfotos er fundet Vinderne af fotokonkurrencen ved SRPI 2019 er fundet. Søndag 25. august afholdes præmieoverrækkelse med pral fra kl. 10:00; udover de sejlede placeringer uddeles tre præmier i fotokonkurrencen - kom til ...
    Sendt 13. aug. 2019 14.18 af S.R.P.I Inderfjord
  • Flere vindere skal findes Vinderne i sejladsen er fundet, og nu skal vi have fundet vinderne af årets fotokonkurrence.Ved fotokonkurrencen præmieres de tre bedste fotografer. Præmierne er på samme høje niveau som sejlede ...
    Sendt 10. jul. 2019 17.20 af S.R.P.I Inderfjord
  • Resultater for 2019 er klar Mindst 71 både har fuldført, og mindst 14 er udgået. Vi véd at 10 både ikke kom til start, men er usikre på 19 tilmeldte, der ikke har indsendt logbog ...
    Sendt 8. jul. 2019 13.19 af S.R.P.I Inderfjord
Viser post 1 - 3 af 186. Vis flere »