Spørgsmål og svar - om ansvar og forpligtelser

Hvem har ansvaret?
Sikkerheden har højeste prioritet ved al sejlads - også ved SRPI. Vi stiller ikke krav, men det er op til den enkelte skipper at vurdere – både set i forhold til båden og besætningen. Det er skipperens ansvar at beslutte at deltage, eller at undlade at starte. Ved din tilmelding accepterer du at deltage på eget ansvar.
 
Alle både skal være ansvarsforsikrede og i fuldt sødygtig stand. Tilstrækkeligt alment og personligt sikkerhedsudstyr skal forefindes. 
 
Hvis der undervejs opstår tvivl om, hvorvidt en anden båd er kap- eller tursejler, følges de internationale søvejsregler.

Alle oplysninger på hjemmesiden er vejledende og uden ansvar - ved uoverensstemmelser og i tvivlstilfælde, er det de udleverede programmer der gælder.
 
Hvem er formel arrangør?
Formelt er Herslev Strand Sejlklub arrangør af SRPI på vegne af Isefjordkredsen. I praksis arrangeres sejladsen af en gruppe frivillige fra flere klubber i Roskilde Fjord og Isefjord. Fra årsskiftet 2012 er sejladsens økonomi underlagt Isefjordkredsen, hvis kasserer tillige står for resultatberegningen. Hverken de frivillige eller deres klubber kan gøres ansvarlige overfor skader på personer eller materiel.
 
Hvordan bør jeg forberede mig?
Grundlaget for sikker sejlads er søkort og farvandsbeskrivelser. Derfor anbefales det, at der medbringes ajourførte søkort, sejlhåndbøger m.m. - søkort nummer 116, 117 og 118 dækker sejladsområdet.
 
Søsportens Sikkerhedsråd påpeger, at loven kræver, at der skal være ajourførte søkort og håndbøger, der dækker den planlagte sejlads "for at gennemføre rejsen med en rimelig grad af sikkerhed, når der tages hensyn til årstider, rejsens længde og de farvande, der skal passeres". Derfor anbefales ajourførte vejr- og farvandsudsigter også, inden du drager ud på indersiden.
 
Gyldige målebreve (kapsejlere)
Deltagere, tilmeldt kapsejladsen SRPI har selv ansvaret for, at de oplyste mål er opdaterede. I forbindelse med løbsinddelingen tjekkes de oplyste mål på Websejler, men det er deltagernes ansvar at gøre opmærksomme på ændringer i målebreve i forhold til dem, der gjaldt på tilmeldingstidspunktet. Uoverensstemmelser straffes i henhold til gældende kapsejladsregler.

Hvem kan jeg kontakte?
Ildsjælene bag SRPI - vore råd og vejledninger er uforbindende - alle deltager på eget ansvar.
 
Rettigheder
Enhver sejler, sejlklub eller kreds er velkommen til at kopiere SRPI konceptet helt eller delvis.
Krav om rettigheder kan ikke gøres gældende over for arrangør eller medier. Enhver, der indsender tekst- eller billedmateriale, accepterer ved indsendelsen at det indsendte anvendes ved markedsføring af sejladsen, og dens koncept. Da informationsmateriale sendes til forskellige medier kan arrangøren ikke garantere, at det modtagne materiale ikke anvendes i uforudsete sammenhænge.