Referat fra Generalforsamling i HSS, 27. februar 2019

HSS kontakter

 


Referent: Thomas Kvist
 
Ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, onsdag den 27. februar 2019 kl. 18:00 til spisning i klubhuset med efterføgende generalforsamling kl. 19-21.
   
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter §16. 
 
1 - Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Henry Søndergaard. 
Henry accepterer valget. Ingen modkandidater.
 
Henry Takker for valget. Generalforsamlingen er indkaldt som vedtægterne: Dato inden nytår: Ja, til tiden Regnskab + indkomne forslag: Ja, til tiden (Regnskab med en lille rettelse til regnskab)
Lovligt indvarslet. 
 
2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år. 
Beretning 2018 - Generalforsamling 2019 
   
Sæson 2018 gik med en sommer uden lige. En sommer der gav liv på havnen alle ugens dage. Vores aktiviteter har gennem sæsonen kørt rigtig godt med god opbakning – en fryd at komme på havnen og se, at alle vores faciliteter har været brugt til ”bristepunktet”. 
   
Nye baderum er det også blevet til. Gennem vinteren og det tidlige forår har en gruppe af utrættelige medlemmer knoklet med en 100% modernisering af vores bade- og toiletrum. Det er et projekt der delvist er gennemført med lønnede håndværkere til installationsdelen, ellers er resten gennemført af frivillig arbejdskraft. Resultatet taler for sig selv – vi har fået de flotteste toilet- og baderum længe set. Der er tilmed også blevet opført et handicapvenligt toilet med tilhørende baderum i de nye faciliteter. 
   
Gennem sæsonen har vores udvalg, der vedligeholder vores faciliteter, opdateret og vedligeholdt både hus, havn og omgivelser, så de for hver del fremstår klar til flere aktive sejlere i fremtiden.
    
Når man læner sig lidt tilbage, og observerer den ”myretue” af frivillige der bidrager med både stort og småt, så kan man ikke undgå andet end at blive meget imponeret. Det er helt unikt. Vi skal værdsætte og påskønne denne indsats. En indsats der er så stor en del af HSS ́s DNA.
    
Selvom vi har brugt af vores opsparede formue, til modernisering af baderum med en investering på ca. 550.000, så er vi ikke ”blotlagt” rent økonomisk, vi har stadig et råderum til at videreføre modernisering og fornyelse af vores faciliteter. Regnskabet i 2018 viser et underskud efter afskrivninger på 51.212 (Rettet efter publicering af on-line version af beretning. Se også Henrys input i pkt. 1). Et resultat vi anser som rimeligt i et år, hvor store projekter har været gennemført, og vi samtidig har investeret i aktiviteter og andre mindre projekter. 
   
2018 var året hvor vi har taget et kraftigt tilløb til at skifte vores administrationssystem til et mere tidssvarende og brugervenligt system, både for dem der skal administrere og for nye som gamle medlemmer. Vores mulighed for at opdatere medlemsinformation løbende er blevet meget nemmere og der er åbnet for andre nye muligheder der letter den daglige administration generelt. 
   
Det er også året hvor mottoet ”en god dag på fjorden” blev til en sang, skrevet af et medlem, der hver eneste gang han var på havnen tænkte på lige netop de ord – en sang som HSS tager til sig. Jeg tror de fleste genkender den følelse der ligger bag ved dette, så lad os værne om det.
Endnu engang kan vi være stolte af vores sejlklub. Vi er en veldrevet forening, med en fornuftig økonomi der balancerer og vores evne til at akkumulere til projekter sideløbende med driften. Vi kan være stolte når vores aktiviteter har stigende tilslutning og de fælles arbejdsdage og udvalgsarbejder oplever opbakning og frivillige hænder der vil løfte i flok. 
   
Vinterbadere
Et nyt tiltag fra en gruppe af sejlere der ønskede at udvide med vinterbadning i de kolde måneder. En aktivitet der både kan tilbydes til HSS medlemmer, men ikke mindst en aktivitet der ”åbner” op for ikke- sejlsport interesserede. Fra lokalsamfundet opleves en stor interesse og vi håber i skrivende stund at saunaén snart ankommer til HSS. Saunaén er finansieret af midler fra hhv. Nordea-fonden og Friluftsrådet. 
   
Husudvalg
Husudvalget har gennem sæsonen opdateret klubhuset med nye vinduer de steder hvor ruder var punkteret, opvaskemaskinen er udskiftet og der er malet på facaden mod øst. 
   
Singlehand
Der har gennem sæsonen været stor tilslutning til singlehandsejladserne med 17 deltagere. “Konceptet” med kapsejlads og lagkage fungerer så fint, at det fortsætter i 2019 
   
Juniorafd.
Juniorafdelingen har gennem sæsonen haft 9 opti sejlere, 5 Zoom sejlere. Gennem vinteren har der været vintersejlads ca. hver anden søndag, hvis vejret har tilladt det. Der er en god velfungerende forældregruppe der bakker flot op om juniorsejladsen. Der er gennemført trænerkurser hos DS. Og selve træningen har mere eller mindre været gennemført af tidligere juniorsejlere (gymnasie alderen). Det fungerer så fint og de unge sejlere sluger de input de får fra trænerne. 
   
Seniorjolleafd.
Gennem sæson 2018 er der gennemført 52 sejladser til det traditionsrige VM på fjorden om mandagen. 30 joller har deltaget. Herudover har der været sejlads / træning hver onsdag. Der har været 9 gæstesejlere på besøg. Ranglistestævne afholdt med ca. 50 deltagende joller i oktober, ligesom nytrårsregatta d. 29. dec med ca. 30 deltagere blev gennemført. Alt i alt en sæson der har fungeret godt og fortsætter med samme model i 2019.
   
Kapsejladsudvalg
Der er gennemført sejlads på 17 onsdage med 17 betalende herunder bla. gæster fra Lyndby. Gennem sæsonen har der været 12 aktive. Two-hand løbet har givet et par ekstra deltagere og dette løb gentages næste sæson for at få så mange med som muligt. Desværre måtte klubmesterskabet 2018 aflyses da der var tvivl om sejladsbestemmelserne. Mesterskabet sejles om til foråret. 
   
Sydfjordsstævne
Stævnet blev afholdt med fin succes både lørdag for kølbåde og Søndag for joller. Til kølbådene var der 34 deltagere. Søndagen for joller var med ca. 30 deltagende joller. Incl. sommerfest med knap 100 deltagere lørdag aften. 
   
Cykelafd.
Gæstecyklerne har igen i år været tilgængelige, så gæstesejlere og besøgende generelt har kunne låne en cykel til at køre til købmanden, bryghuset eller bare en tur rundt i denne del af Lejre Kommune. 
   
Havneudvalg
Havneudvalget har ligeledes haft travlt med vedligehold af moler, kran, ramslag osv. Her i vinterens løb er arbejdet påbegyndt med at beklæde vores lille grejcontainer jvf. tilladelse fra respektive myndigheder. Projektet indeholder også en overdækket plads til vores traktor og udvidelse af vores kapacitet med kajakpladser, der har været fuldt booket gennem sæsonen. Masteskuret og værkstedet er ryddet op og ordnet så de var klar til at modtage master og grej for vinteren. 
   
Hjemmeside
2018 var også året hvor vi i forbindelse med skifte til nyt administrationssystem er i gang med at omlægge til en ny platform der tillader at b.la. facebook kan køre på siden og kommunikation derved bliver nemmere og mere smidig. Selve strukturen på vores nye hjemmeside omlægges lidt for at øge intuiteten når hjemmesiden besøges. 
   
SRPI
Denne sejlads har gennem flere år ligget i kredsregi, men da kredsen har nedlagt sig selv rent økonomisk, har HSS indvilliget at tage sejladsen tilbage. 
   
Sejlerskolen
God sæson med 8-9 både på vandet hver tirsdag. Ca 20 elever har sejlet og 5 gik op til duelighedsprøve (alle bestod) Det er tydeligt at mange gerne vil prøve at sejle og hvis man ikke lige er junior, så er dette tilbud helt unikt. Det er ikke blot sejlads og træning det drejer sig om. Mange af aktiviteterne rummer fællestur, fællesspisning m.m. en god mulighed for at øge en nem ”indgang” til HSS og knytte nye venskaber. 
   
De Glade 60ére
Traditionen tro har de glade 60ére haft ”samling” den sidste hverdag i måneden. 2018 har budt på en tur til tøjhusmuseet, flådestation Korsør og Julefrokost. Flere af de glade 60ére er involveret i udarbejdelse af jubilæumshæfte hvor der er indsamlet en del indlæg og foto ́s . 
   
Svajudvalg
Der er skiftet en del kæder og P-ringe er kontrolleret. Alle udlagte P-ringe og bøjer har været udlånt i 2018. Der er stadig plads til at udvide med flere svajpladser, og med den tilgang der er til HSS kan det meget vel blive aktuelt til kommende sæson. 
   
Oldfrue
”Oldfruen” har sørget for at køkkenet er opdateret med køkkengrej, kaffe, filtre osv. ligesom en koordinering af udlån og aktiviteter af/i klubhuset har fungeret perfekt.
    
Bommen
Bommen til havnen har haft nogle enkelte driftsproblemer gennem sæsonen, men det er rettet så den igen kører stabilt. Bommen har heldigvis haft den ønskede effekt – der har ikke været indbrud eller tyveri på havnepladsen og adgang til slæbestedet har fungeret både for dem der kommer med trailerbåde og uhindret adgang for redningskøretøjer og fartøjer. Samtidig har pladsen forbi bommen for adgang til fods eller i kørestol fungeret uden problemer og vi fornemmer at have haft samme antal besøgende som tidligere.
    
Sejlklubben er i dialog med Lejre kommune om placering af midlertidig (grej)-container til den nystartede forening ”Lejre Vandsport”. Foreningen agter at bruge fjorden til vandaktiviteter, men på en lidt anden måde. Placering af container er en midlertidig løsning indtil der kommer en yderligere præcisering af lokalplanen. Lejre kommune agter at lave en helhedsplan for området, hvor ønsker fra HSS og andre interessenter er inkluderede. HSS har anvist placeringer, som vi mener kan løse problemstillingen. Der er en god dialog med Lejre kommune. 
 
Alle ønskes en god generalforsamling
Pbv. Lars Jørgen Andresen, formand. 
 
Sp. Flemming Kirk: Det er ønskeligt, at bestyrelsen præciserer overfor kommunen, at det kun er arealet der er kommunens. 
   
Sv. Best. har samme opfattelse at det ofte er misforstået hvordan ejerforhold er. HSS er meget aktive for at gøre dette. Det er desværre korrekt, at mange i kommunen opfatter HSS som ”Kommunens”. Moler, plads, hus mm. er alt sammen noget som klubbens medlemmer har beriget området med siden 1969. Der aftalt møde med kommunen i uge 12/13, for at præcisere og invitere til at fremvise HSS. 
 
Info: Ole Vores rettigheder er yderligere præciseret i forbindelse med indgåelse af ny lejekontrakt. Og, i modsætning til tidligere, så har kommunen ikke pant i området/klubben.
 
Sv (LJA): Vi er meget indstillede på en positiv dialog med kommunen, men vi vil naturligvis ikke frasige os rettigheder, som derved vil forringe klubbens aktiviteter. 
 
Beretningen er godkendt.

3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2019.
Se bilag (Revideret udgave)… - udgiftpost, der oprindeligt ikke var medtaget. Ros til bestyrelsen for at få alle detaljer med. 

Kommentarer:
 
Dirch: Et år med rigtig mange aktiviteter. At vi kommer ud med et lille underskud, er faktisk flot.
    
I det indeværende år kommer der flere store udgifter, f.eks. til huset. Vi forventer et overskud på 78.000 i 2019.
 
Nyt regnskabssystem er indført, og forhåbentlig er det også en bedre oplevelse for brugerne. En opdateret e-mail adresse er meget central for funktionaliteten af systemet. Medlemmerne kan selv gå ind og ændre detaljer.
 
Næste opkrævning (kontingent) kommer på det nye system. Det er første gang, hvor sommerleje og vinterleje bliver slået sammen … - for at lette arbejdet for kassereren.
   
Eksempel: Nye medlemmer har hidtil været en meget ”tung” arbejdsgang. Fremadrettet vil dette gøres i systemet, hvor man selv taster alle detaljer. 
 
Gå ind på hjemmesiden, og se om alle detaljer er korrekte. Hvis man ikke kan logge på, så kontakt Dirch.
   
Gennemgang: Medlemskontingenter er faldet en smule i fht. at tidligere medlemmer er ryddet ud af systemet. Vi er nu 363 medlemmer, og forventer at der kommer 40-50 yderligere passive medlemmer (Vinterbadere). 
   
Et lille fald i havneleje, som (delvis) kan forklares ved overgang til det nye system.
 
Regnskabet med sauna balancerer, jf. tilskud fra (??).
 
Tilskud til juniorer er ikke søgt rettidigt, men dette vil blive bragt i orden fremadrettet. 
 
Udgift: 
 
Baderummet er en stor udgift. Vi regnede med 500.000 og ramte stort set ”spot on” med en samlet udgift på 550.000. 
 
Drift og vedligehold er overskredet. Bommen er blevet påkørt flere gange. Derudover er der indkøbt en hel del værktøj til havnen. 
 
Klubhus i alt. Afvigelse 561.000, forklares med udgifter til baderum. 
 
Udgifter på klub-bådene (junior), og der kommer også udgifter til dette i det kommende år. 
 
Kapsejlads-udvalget: i 2019 vil bogføringen blive ændret, så det bliver synligt, om stævner giver overskud eller underskud. OK-stævnet gav lidt overskud, og Sydfjord gav lidt underskud. 
 
Diverse udgifter: Overskridelse forklares af ny stander. 
 
Afskrivning: Baderum afskrives. 
 
Samlet 51.000 i underskud.
 
Aktiver/passiver: Vi har stadig ca. 500.000 kr. på kontoen.

Sp: (Nej) Fonden er urørt i 2018. 
 
SP: (Jes Sindal). Opdatering af medlemmerne… De PBS-aftaler der allerede ligger klar, de fungerer også fremadrettet.
 
SP: Kommunikation fremadrettet, er det mere via mail?
 
Sv: Ja. Derfor kan det godt betale sig, at man har opdateret sine detaljer. 
 
Info (LJA): Det er op til den enkelte, at være opmærksom på det man betaler for. ’hvis man f.eks. har en båd hjemme om vinteren, skal man således selv rette til.

Der vil blive lavet et meget tydeligt link på klubbens hjemmeside, til medlemsportalen.
 
Præcisering: Medlemmer, der ikke har betalt… Oprydning i 2017. Principielt har indtægten været for høj (48.000). Præciseret af Leif Knudsen
 
Regnskabet er godkendt uden indsigelser
 
Budgettet gennemgås af Dirch. Flere detaljer i teksten herover. 
 
Havneudvalg, husudvalg og juniorudvalg bliver tildelt flere midler.

4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
Ingen ændringer 
 
5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10 
• Lars Borup er på valg og modtager genvalg. (Lars er valgt)
• Johnny Poulsen er på valg og modtager genvalg. (Johnny er valgt)
• Rasmus Rosenkvist er ikke på valg
• Lars Jørgen Andresen er ikke på valg
• Dirch Zibrandtsen er ikke på valg 
   
6 - Valg af formænd til faste udvalg 
• Havneudvalg: Bestyrelsen indstiller Morten Jensen (Morten Jensen er valgt)
• Husudvalg: Bestyrelsen indstiller Henrik Jensen (Henrik Jensen er valgt)
• Juniorafdelingen: Bestyrelsen indstiller Morten Svendsen (Morten Svendsen er valgt)
• Webmaster: Bestyrelsen indstiller Lars Plejdrup (Lars Plejdrup er valgt) 
 
7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
• Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som revisorsuppleant. (Alle accepterer valgene) 
 
8 - Indkomne forslag 
• Ingen indkomne forslag 
   
9 - Eventuelt 
Kåring af årets HSS-sejler. 
Den foregående HSS-sejler (Henrik Thomassen) motiverer:
Valget er faldet på en sejler, der har haft overordentligt travlt. Håndværkere og rigtig mange involverede er styret med hård hånd. Pokalen går i år til Rasmus Rosenkvist.

Uddeling af 25 års jubilæumsnål til:
1000, Rasmus Bøhm Andersen (Tilstede)
1011 Christian Thorborg (tilstede)
3013, Erik Andersen
1014, Michael Henriksen
1023, Jørgen Nielsen (tilstede)
1028, Jens-Peter Brenøe 
 
Henrik Jensen (Ny husudvalgsformand): 
Klubhuset er lukket for udlån i Marts, i forbindelse men renovering af klubhuset. Der er opsat en plan i klubhuset, hvor man kan se aktiviteterne. Hold desuden øje med HSS’ Facebook-side.
 
Jørgen Binzer: 
Søsætninger (4 dage i April) … - ses i kalenderen. Der bliver opsat sedler i midten af Marts. Samme plan som ved de seneste, hvor vi har 25 pr. søsætning.
Vognmand på havnen d. 30/3. Hvis der er medlemmer, der er klar til den dato, så kan man måske komme med? Hvis man vil med, så lav en aftale med Henrik (Kundby kran). Jørgen er ikke en del af denne søsætning.
Jørgen udbyder nu kapsejlads-kursus. Mere på www + FB.
Der er mange bådejere, hvor forsikringen ikke dækker før 1. april. Check det, hvis du skal søsættes pr. 30/3 

Takketale af LJA til Mejnert:
Kære Mejnert,

Jeg ved du ikke har ønsket noget stort ”ståhej” Men man har ikke været havnefoged i HSS uden at få et par ord med på vejen.

Du har ikke bare været havnefoged for HSS, du har været det første møde med HSS for mange. Du har været HSS´s ansigt. Om det har været medlemmer der har haft spørgsmål eller om det har været gæster fra land og vand, så har deres møde med HSS ofte været med dig.

En opgave som har krævet at du har lagt mange timer - tilgængelig nærmest dag og nat. Jeg tror ikke der er nogen af os der egentlig kan forestille os hvor mange frivillige timer du har lagt i HSS gennem årene.

Når man har været havnefoged igennem 25 år, så er det ikke bare de opgaver der ligger direkte i ”jobbet” som havnefoged som du har løst.

Det er ikke sikkert du selv er klar over det, men jeg vil lige skildre for dig hvordan du har påvirket og støttet et medlem gennem 25 år. En historie der med garanti kan skildres fra mange andre medlemmer også. Det er et medlem jeg kender ganske godt – mig selv.


Da du startede som havnefoged for 25 år siden, var jeg selv blot en stor knægt – der sammen med andre store knægte nogle gange fik svar på spørgsmål, som vi ikke selv vidste vi havde.

Unge knægte der ikke altid fik ryddet op efter sig, kørt ting på plads, låst efter sig eller havde gang i forskellige ting der ikke altid var lige hensigtsmæssige.

På en ualmindelig god facon fik du ”guidet” os. Du gjorde det på en hjælpsom facon, så vi på en rigtig god måde havde ”respekt” uden at føle vi blev ”dikteret”.

Senere (stadig som en halvstor knægt) mistede jeg min far og i den forbindelse var du igen ulamindelig hjælpsom, både med vejledning ifht. det at have båd i havnen og med det rent praktiske i forbindelse med konservering af motor m.m. Jeg tror ikke du selv er klar over hvor ”trygt” det føltes at have dig på sidelinien, specielt i den første tid hvor tvivlen var stor.

Senere igen i forbindelse med bestyrelsesarbejde har og er du en kæmpe støtte din insigt og kendskab til medlemmer, forhold, historie m.m. er uvurderlig.

Dette var blot nogle få eksempler på dit virke som havnefoged jeg er sikker på at mange medlemmer kunne fortælle lignende historier. Historier der kan gengive denne opfattelse.

En havnefoged der med hjælpsomhed, åbenhed og bestemthed har fået HSS til at fungere

Heldigvis trækker du dig ikke 100%, men vil varetage nogle mindre opgaver i et mere rimeligt omfang. Det er vi glade for.

På vegne af HSS skal du have et kæmpe tak for din kæmpe indsats og din rolige men bestemte facon der har fået tingene til at glide.

Tove skal også have et kæmpe tak – HSS har lagt beslag på din mand og jeg kan forestille mig at det ikke altid har været lige belejligt når Mejnert er strøget afsted på cyklen.

Vil GF hjælpe mig med at takke Mejnert og Tove med en ordentlig applaus.

Lars Jørgen

Mejnert: 
Iflg. Havnereglerne, så må bådene først søsættes efter 1/4.
Mejnert takker for et ”Interessant” samarbejde med alle implicerede.

Dan Poulsen (Tale): 
Tak til Mejnert. Har ”været i lære” hos Mejnert. Også en stor tak til Tove, for at bakke op om samarbejdet. Du har været en SUPER havnefoged. Rigtig mange sejlere rundt omkring i Danmark
kender dig, Mejnert. Du er en myndig person med positiv indsigt. Selv dem, der lover dig ”øretæver” smiler, når I er færdige. Tak for samarbejdet. Vi bliver ved med at dele en øl i haven.
Og, når man kigger på listen, så står der stadig Mejnert på mange opgaver … - og det er vi mange, der er rigtig glade for. 
 
Afslutning fællessang (En god dag på Fjorden, v. Dirch Zibrandtsen)

Referat og regnskab findes som PDF nederst på siden...
Ċ
Lars Plejdrup,
21. mar. 2019 23.03
Ċ
Lars Plejdrup,
21. mar. 2019 23.03