Referat fra HSS bestyrelsesmøde 1. juni 2018 kl. 17:00 i Dan's sommerhus

HSS kontakter

 


 • Gennemgang af referat fra sidste møde.

Eftersyn fremskydes da nederste bom ”driller” lidt – Lars B. Bestiller.

Lars B. Opretter mailen kontakt@herslevstrandsejlklub.dk så vi kan få strukturen på plads mht. kommunikationen. Selve ideen med denne form for struktur i kontakt til fogeder/bestyrelse skal ”italesættes” for at underbygge beslutningen og strukturen.

 • Nyt fra fogeder

Der er flere både, der lige pludselig står på havnen uden forudgående aftale. Det aftales, at bådene låses med en kæde med besked om at kontakte sejlklubben for en løsning.

Der er kajakker og surfere. som har lagt grej på havnen som vi ikke kender ejere på. De skal forsynes med markat med medlemsnummer. Der tages et foto af de ukendte kajakker og surfere hvor ejere efterlyses på HSS´s facebook.

Nyt havnepladsfordelingsystem skal endeligt defineres mht. struktur, opgavefordling og ansvar. Vi skal være sikre på, at vores nye pladsfordelingssystem kan tage hensyn til pladser i bero m.m. vi tager fat i dette hen over efteråret og laver prøvefordelinger over flere gange for, at sikre vi har alle aspekter med i dette.

 • Status økonomi

  • Vi har restancer på knap 61 medlemmer, dette tal er meget bekymrende. Rykkere er sendt. Medlemmer med store restancer kontaktes via tlf. Øvrige restancer afventer vi reaktioner fra.

  • SKAT og momsløft bå baderum

Dirch har haft kontakt med Skat og har fremlagt vores ønsker. Der er flere muligheder for momsløft. Vores vurdering er at vi løfter 50% moms på projektet.

 • Baderum, satus på byggeri

  • VVS er færdig og der er drift på solceller, skillevægge er bestilt m. Forhæng, låsesmed kommer i næste uge, Gunner og Leif maler og spartler, Inventar bestilles snart, Elektrikker starter i næste uge.

  • Budgettet holder.

 • Husudvalg – ny formand eller nyt ”setup”?

  • Christian har bedt om at fnde en afløser – Bestyrelsen forsøger at finde ikke bare en ny formand men også 3-4 mand ekstra til dette udvalg.

 • Sydfjordsstævne

  • Der er tilsyneladende ikke interesse og det er bestyrelsens opfattelse at stævnet ”må falde” hvis der ikke kommer nogen initiativer. Der er efter flere forsøg ”kun” 2 der har budt ind i forbindelse med dette stævne.

 • 50 års jubilæum

HSS fylder 50 år 29. maj 2019 og vi skal nedsætte en arbejdsgruppe. Der kan planlægge arrangementet. Vi sætter det på dagsordenen fra nu og arbejder videre.

 • Evt.

  • Lejre Vandsport

   • LJA svarer Michael Lindbjerg og ønsker held og lykke med projektet og ser frem til godt naboskab.

 • SRPI tilbage til HSS

  • Forespørgsel fra kredsen/SRPI om at tilbageføre sejladsen i HSS regi. OK med bestyrelsen (Dirch) om at stille med kasserer kræfter til SRPI sejladsen, men med SRPI´s egen orginasation omkring selve sejladsen

 • DIF´s og DGI´s foreningspuljer

  • LJA forhører om Thomas Kvist vil skrive ansøgning til denne pulje til SUP

 • Skt. Hans

  • LJA kontakter bylauget og forhører om der fortsat er interesse for en fælles aften.

 • Joller der henstår på havnen (alle) skal føre HSS markat så de kan identificeres. LJA laver opslag til hjemmeside/facebook og deler på grupper.

 • Lejre kommune har igen misforstået forskellen på blå flag på havnen og blå flag på stranden og vi har haft besøg af lejre kommune der ”skaber sig” uden at præsentere sig eller forhøre hvem der tales med på havnen. LJA kontakter Lejre Kommuen og beder om et møde, så vi ikke fremover skal opleve dette.

 • Hvis vores toiletfaciliteter ikke er klar til furesølejren, må lejren selv sørge for opsætning af toiletvogn. Johnny aftaler med Rasmus om vi skal advisere furesølejren om faciliteterne er klar eller ej.

 • Der sendes information om medlemmer om furesølejren via hjemmeside, facebook og ved opslag i klubhuset.

 • Rengøring tages op til vurdering – ved næste møde