Referat. HSS bestyrelsesmøde, 8. marts 2018

HSS kontakter

 


 • Konstituering
  Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig som før. Dog med ændring af ny kasserer Dirch Zibrandtsen - velkommen.

 • Gennemgang af referat fra sidste møde.
  Referat fra GF rundsendes og kommenteres.

 • Nyt fra fogeder
   
  Nyt telefonskab etableres sammen med hjertestarter – Dan kontakter elektrikker for at etablere målerskab til telefon.

  Svajmøde planlægges inden foråret, så der kan koordineres mht. udskiftning af kæder

  Værkstedet skal suppleres op med skruer og bolte, behov for nyt værktøj er minimalt.
   
  Mast skal flyttes - medlemmet tilskrives omkostninger på 500 jvf. oprydningsgebyr.

  Båd der står ved mastekran skal flyttes – medlemmet kontaktes med frist på 8 dage,  alternativt mod betaling af omkostninger til vognmand m.m.

  Der bruges stadig strøm i både uden ophold, så det skal specificeres i havnereglementet
   
  Krydsfortøjninger, medlemsnumre på både m.m. er stadig en ”mangel”
   
  Bomeftersyn er foretaget og bommen er nu i fuld drift.
   
  19 B nøgler er ikke afleveret og 15 C nøgler er ikke afleveret ved udmeldelse.
   
  Et medlem har bedt om et delt medlemsnummer med datteret ifht. venteliste – bestyrelsen vurderer at det ikke er et reelt ejerforhold og medlemmet orrienteres. LJA sender mail til medlemmet.

 • Status økonomi

  Ingen bem.

 • Baderum, satus på byggeri

  Der er nu støbt og murer kommer mandag og aftaler de næste etaper. Gulvet skal tørre i min. 4 uger inden der kan lægges fliser. Skillevægge laver vi selv. Isolerering af loft (gammel isolering skiftes) projekt og budget kører planmæssigt. Der er ligeledes indhentet tilbud på varmepumpe og solfanger (130.000 kr.)

 • Eventuel.
  De glade 60ére spørges om de vil påtage sig opgaven at lave et 50års jubilæumsskrift. – LJA henvender sig til de uformelle formænd.

 • Valg af andet system
  Dirch har undersøgt forskellige systemer. Det er vores vurdering, at vi skal vælge en løsning der både indeholder kortløsning og betalingsservice – Dirch undersøger til næste møde yderligere med de to muligheder der tilbyder dette.

 • Persondataforordning

  Datadokumentation – beskrivelse af hvor vores data er opbevaret.

  Privatlivspolitik – beskrivelse / informaiton om denne på hjemmesiden m.m. med information om hvordan vi håndterer personoplysninger.
   
  IT Instruks – beskrivelse af hvordan vi behandler/lagrer
   
  Databehandlingsaftale – skal laves med systemudbyder

  Dirch reviderer oplæg med kommentarer og vi påtegner ved næste møde.

 • Vinterbadning – sauna m.m.

Efter stor tilslutning til arrangement med mobil sauna og vinterbadning i sejlklubben, er vi blevet opfordret fra nationalparken til at overveje muligheder for at etablere denne aktivitet i klubregi. Der er en fond under nationalparken hvor midler til dette kan søges.

Hvordan skal vi evt. håndtere det i relation til kontigent. Pris, rettigheder m.m. – der skal sættes et nyt kotigentbegreb på taksbladet – samme rettigheder som støttemedlemmer.

Det er bestyrelsen opfattelse at denne kategori af medlemmer ikke skal have stemmeret på generalforsamlingen, da denne gruppes primære interesser ikke falder ind under vores formålsparagraf.

Der skal nedsættes et udvalg der kan drive denne aktivitet.

Midler til sauna skal søges hos fonden under nationalparken.

Debat frem og tilbage omkring ideen – Lars B laver oplæg til næste møde for nærmere drøftelse. Oplæg skal indeholde økonomien omkring

 • Skæringsdatoer for både/joller mht. takster – 1. Juni og 1. December – Synliggøres på taksblad.

 • Dan vil gerne have revideret / skærpet havnereglementet. B.la. mht. krydsfortøjning, opmærkning af både med medlemsnummer (b.la. trailerbåde) Brug af EL uden man er tilstede. Brug af drikkevand til bådvask m.m. kort sagt en tilpasning af havnereglement til 2018. Dette behandles på næste møde.

Næste møde 12. April kl. 18:00