180103


 Gennemgang af referat fra sidste møde 

Wayfarer jollen beholdes, da der tilsyneladende er efterspørgsel. Hvis aktiviteten er til det, skal vi naturligvis beholde den. Beslutningen om salg vurderes igen efter sæson 2018. 

Johnny har forberedt et skriv der sikrer HSS mulighed for agere over for ”glemte/forladte” både. Johnny renskriver dette og det afstemmes på næste møde, inden det indføres i vores principper for tilldeling af havnepladser. 

Nyt fra fogeder 

Brandtilsyn er klaret og på plads. 

Dansk retursystem. Vi forbereder en plads til flaskecontainer – så vi til foråret kan oprette en aftale med Dansk retursystem. 

Stadig problemer med at opdatere medlemskartotek i Winkas. Hein forhører sig hos Winkas om en løsning. 

Status økonomi 
Uændret siden sidste møde 

Baderum 
Støbning af gulve er bestilt – kloak i slutningen af januar efter nedrivning. 

Generalforsamling 3. marts 

Regnskab for 2017 forventes aflsutet i uge 2 

Forslag til takstblad: vinter og sommer leje slås sammen for alle (joller, både i havn, svejbåde) vinterleje, ”båd på land” – kan refunderes efter sidste optagning hhv. søsætning 

Første års junior 600.- 2. års junior incl. jolleleje 1000.- (1600.-) 

125.- for gæsteleje efter renovering af baderum 

Standerpris inkluderes i havne leje og svejleje + 100 kr. 

LJA forbereder / motiverer forslag. 

Gneralforsamling: indkaldelse til næste møde – LJA forbereder denne indkaldelse til GF d. 3- marts 

Evt. 

Leverandørliste på indkøb, så det kan ”spores” efterfølgende, er ønskeligt. Lars Borup opretter en mappe hvor der indsættes fakturakopiér for større indkøb. (overordnet adm. Af kassereren.) 

LJA bestiller varmeskab til hjertestarter og slår abonementer sammen hos Falck (brandslukning og hjertestarter efter tilbud fra Falck) 

Dan har undersøgt hos DS hvilket ansvar HSS har for både på svej eller liggende i havn. Resultatet er at vi (HSS) skal fraskrive os ansvar for grejet (svejudstyr/broer) – LJA kontakter kystdirektoratet mht. deres indstilling til at tilføje dette i havnereglemet. 

Mødedato for regnskab/budget – 23. januar kl. 18:00 

Bestyrelsesmøde 8. februar – kl. 18:00