Referat bestyrelsesmøde

REFERAT HSS, Bestyrelsesmøde 29. Marts 2017 kl. 18:00


Gennemgang af referat fra sidste møde (GF) + bestyrelsesmøde


Ingen kommentarer til ref. Af generalforsamling – ref. Fra sidste bestyrelsesmøde – forenkling af taksblad. Der bruges meget tid på forarbejde iforhold til korrekt opkrævning. Hvem står på havnen, hvem ejer joller, hvem er hjemme i vinteren osv. Osv. I forhold til at fremtiden skal gøres enklere bør vi også søge at forenkle vores taksblad, således at håndteringen generelt bliver mere enkel. Dette tilføjes næste mødes agenda, så vi kan fremsætte forslag til kommende generalforsamling til en mere enkelt takstblad.

Nyt fra fogeder 

Vi har 1 ikke sødygtig båd som skal fjernes fra pladsen, da den har henligget i 2 år – LJA kontakter ejeren

Vi har 3 både der enten skal søsættes eller fjernes, da disse også har stået i 2 år. – LJA kontakter ejerne.

Alle stativer er mærket op med medlemsnummer, så de er nemmere at identificere i ”stakken” af statviver.

Medlemsnummer på både er meget ønskeligt, så det er nemt for alle at finde frem til ejeren af båden hvis det skulle være nødvendigt. Ligeledes bådnavn og hjemhavn. Alle dele er beskrevet i vores havnereglement 4.11

Fri Havn markater sættes på alle både af fogederne – såfremt bådene er forsynet med oplysninger jvf. vores havnereglement (4.11) 4.11 Alle både, hjemmehørende i Herslev Strand Sejlklub, skal føre HSS – stander og være forsynet med navn, hjemsted og let synlig label med medlemsnummer.

LJA laver opslag til hjemmeside og facebook vedr. FRI HAVN markater og havnereglemet 4.11

2 af de ”herreløse” svajjoller er fjernet.

2 faste havnepladser er tildelt jvf. venteliste og principper for tildeling


Konstituering af nye bestyrelse og fordeling af opgaver


Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og konstituering af bestyrelse.

Lars Borup, Næstformand

§ Oldfrue

§ Festudvalg

§ Udlån af hus

§ Kulturudvalg

§ Havnevagter

§ Isefjordskredsen


Johnny Poulsen

§ Sejlerskole

§ Tursejlerudvalg

§ Juniorudvalg

§ Blå Flag

§ svajerudvalg

Rasmus Rosenkvist


§ Husudvalg

§ Kapsejladsudvalg

§ Seniorjolleudvalg

§ Administration af bomsystem

§ Hjemmeside


Hein Bornebusch, Kasserer


§ Økonomi


Lars Jørgen Andresen, Formand

§ Havneudvalg

§ Havnefogeder

§ Administration af bom system (backup)

§ Hjertestarter

§ Herslev Bylaug

§ Lejre Kommune

§ Nye medlemmer

Status økonomi

Mange adresser er ikke opdateret hvorfor der er kommet en del (15-20) regninger retur. Hein undersøger nye adresser m.m. og fremsender igen.

Tidligere medlem med udestående

Vi har fået ansøgning fra et tidligere medlem om genoptagelse af medlemskab. Der er et udeståede der iflg. Nyt medlem afregnes (3.400 kr.) Et udestående der er opkrævet tidligere uden indbetaling. Derfor får ansøger afslag med henvisning til det tidligere ”betalingsmønster”. LJA skriver til ansøger.

HSS klubudvikling – DS arrangement

Der er aftalt et klubudviklings arrangement d. 27. april 2017 arrangeret af Leon Træger fra DS – faciliteret af HSS. – mere info følger når vi ved mere fra DS.

Hjemmeside – plads på server

Vores hjemmeside er ”fyldt op” med den løsning vi har pt. Rasmus tilkøber plads.

Baderum , status evt. finansierng

Tilbud modtaget på 575.000 kr. (ex moms) Rasmus undersøger endnu en mulighed. Og laver ansøgning til Lejre kommune til deres forbedringspulje. Byggeansøgning er er sendt til Lejre kommune

Evt.

Klubbens sidste 420 jolle skal ”skralles” for værdi og køres væk – Johnny gennemfører

Bom – generelt modtaget godt og mange har fået rettet deres oplysnigner til

Der har været tape på vores følere til lyset på pladsen. Altså en handling der skulle hindre lyset i at tænde... Tapen er naturligvis fjernet og timeren indstilles så det blot lyser 5 min.

Forespørgsel fra medlem om to både i samme kategori – Bestyrelsen dispenserer ikke og henviser til vores principper for tildeling af havnepladser, der blot tillader én båd i hver kategori.Næste møde er 25. april kl. 18:00