Herslev Strand Sejlklub - Regnskab 2016 / Budget 2017

HSS kontakter

 


INDTÆGTER
Budget
2016
Realiseret
2016
Afvigelse
Regnskab
2015
Budget
2017
Medlemskontingenter      
Medlemskontingenter 320.000 339.378 19.378 294.986 340.000
Venteliste 8.000 12.000 4.000 10.000 12.000
Medlemskontingenter i alt 328.000 351.378 23.378 304.986 352.000
Havnen
Indskud Havneplads 14.000 26.200 12.200 11.550 25.000
Havneleje 180.000 170.848 -9.152 171.363 170.000
Både stående på land 10.000 9.320 -680 11.760 10.000
Vinterafgift 75.000 76.871 1.871 77.730 75.000
Vinterafgift småjoller, OK-joller 10.000 11.352 1.352 11.256 10.000
Afgift svajeplads 5.000 2.112 -2.888 6.720 4.000
Gæsteleje og salg af nøgler 1.500 19.163 17.663 1.181 10.000
Jollepladsleje 20.000 12.160 -7.840 23.274 10.000
Joller på land 10.000 16.229 6.229 14.048 15.000
Trailerafgift 20.000 19.680 -320 21.520 20.000
Diverse indtægter 1.500 2.644 1.144 2.026 2.000
Havneindtægter i alt 347.000 366.579 19.579 352.428 351.000
Tilskud
Lokaletilskud 4.200 5.000 800 4.175 5.000
Tilskud Juniorer - 8.434 8.434 26.000 8.000
Tilbageførsel til Fonden
Tilskud i alt 4.200 13.434 9.234 -19.125 13.000
Diverse indtægter
Kapsejladsudvalg indtægter 4.000 - -4.000 3.378 -
Sejlerskole
Salg af klubstandere m.v. 2.500 - -2.500 3.747 -
Jolleleje juniorer 20.000 11.900 -8.100 - 10.000
Udlån af klubhus 7.000 20.000 13.000 13.500 20.000
Festudvalget 7.000 - -7.000 7.741 -
Diverse indtægter i alt 40.500 31.900 -8.600 28.365 30.000
Samlede Indtægter 719.700 763.291 43.591 666.654 746.000


UDGIFTER
Havnen
Drift & vedligehold 15.500 10.968 -4.532 15.199 10.000
Renovation 10.000 9.756 -244 9.532 10.000
Farvandsafmærkninger 17.000 15.300 -1.700 16.667 15.000
EL-måler havn 47408 9.000 24.567 15.567 8.559 25.000
Havneudvalg budget 140.000 167.795 27.795 155.390 91.500
Forplejning 10.000 16.236 6.236 9.245 15.000
Mobiltelefon Havnefoged - 498 498 - 500
Blå flag 7.000 7.000 - 6.980 7.000
Havneudgifter i alt 208.500 252.120 43.620 221.573 174.000
Klubhus
Drift & vedligehold 13.000 5.034 -7.966 12.770 5.000
EL-måler hus 129695 21.000 27.181 6.181 20.024 25.000
Rengøring 46.000 45.304 -696 45.507 45.000
Husudvalg budget 100.000 10.422 -89.578 68.496 77.000
Havnevagter 10.000 2.200 -7.800 10.525 13.500
Forplejning m.v. 1.500 824 -676 978 1.000
Klubhus i alt 191.500 90.964 -100.536 158.301 166.500
Klubbåde
Investeringer i både 15.000 - -15.000 39.500 -
Vedligehold klubbåde 30.000 4.332 -25.668 29.962 5.000
Trailere vedligehold 500 - -500 410 1.000
Følgebåde vedligehold 3.000 4.596 1.596 3.012 5.000
Rasmus (80%),vedl.,moms - 953 953 1.236 1.000
Brændstof følgebåde 1.500 1.713 213 - 2.000
Klubbåde i alt 50.000 11.595 -38.405 74.121 14.000
Juniorudvalg
Jollestævner 1.500 4.609 3.109 1.444 5.000
Kursusudgifter 1.500 865 -635 2.650 1.000
Øvrige udgifter 5.000 7.946 2.946 6.506 5.000
Annonceudgifter 6.000 - -6.000 - 1.000
Trøjer 6.000 - -6.000 5.677 -
Juniorudvalg i alt 20.000 13.420 -6.580 16.277 12.000
Kapsejladsudvalg
Kursusudgifter 2.500 1.231 -1.269 - 1.000
H-bådstævne 20175.000
Sydfjordsstævnet 15.000 -923 -15.923 18.861 5.000
DM OK jollestævne - -38.839 -38.839 - -
Kapsejladsudgifter 3.000 5.756 2.756 3.083 10.000
Skibsglas m.v. 14.000 470 -13.530 - 5.000
Kapsejladsudvalg i alt 34.500 -32.304 -66.804 21.944 26.000
Øvrige udvalg
Svajeudvalg 250 236 -14 236 1.000
Svajeudvalg,moms 100 131 31 - 1.000
Tursejlerudvalg 100 - -100 - 1.000
Sejlerskolen 500 1.138 638 500 1.000
Festudvalg 5.000 -560 -5.560 - 5.000
Kulturudvalg 2.500 - -2.500 2.342 1.000
Øvrige udvalg i alt 8.450 945 -7.505 3.078 10.000
HSS - Tryksager/Nyt
Diverse udgifter 3.000 - -3.000 1.120 -
HSS - Nyt i alt 3.000 - -3.000 1.120 -
Diverse udgifter
Telefon - 6.206 6.206 - 8.000
Bredbånd - 2.762 2.762 - 3.000
Hjemmeside - 591 591 - 1.000
Kontingenter andre 40.000 42.156 2.156 33.176 45.000
Møder 18.000 18.737 737 17.308 20.000
Gaver 1.000 - -1.000 400 -
Klubstandere m.v. 1.000 - -1.000 - 1.500
Forsikring / vægtafgift Klubbåde 30.000 32.034 2.034 28.104 35.000
Forsikring klubhus / Erhvervsforsikring 10.000 12.143 2.143 11.115 12.000
Telefongodtgørelse 6.500 - -6.500 8.321 -
Diverse udgifter i alt 106.500 114.629 8.129 98.425 125.500
Administration
Porto 900 195 -705 - 1.000
Kursusudgifter - 300 300 2.700 1.000
Div. administration 25.000 20.007 -4.993 24.724 20.000
EDB-gebyrer 12.500 10.501 -1.999 11.930 10.000
Administration i alt 38.400 31.003 -7.397 39.354 32.000
Uforudsete udgifter
Uforudsete udgifter 500 - -500 - -
Uforudsete udgifter i alt 500 - -500 - -
Udgifter i alt 661.350 482.372 -178.978 634.193 559.000


Tab på medlemmer
Tab på medlemmer - 12.144 12.144 - -
Tab på medlemmer i alt - 12.144 12.144 - -
Resultat før afskrivninger, overskud 58.350 268.774 210.424 32.462 187.000
Afskrivninger
Havnen - 28.000 28.000 23.428 28.000
Diverse - 21.194 21.194 16.572 20.000
Klubbåde - 41.101 41.101 25.000 40.000
Klubhus - 40.000 40.000 15.000 40.000
Afskrivninger i alt - 130.295 130.295 80.000 128.000
Overskud efter afskrivninger 58.350 138.479 80.129 -47.538 59.000
Aktiverede udgifter
Aktiveret vedr. klubbåde/trailere m.v.


-39.500
Aktiverede udgifter i alt


-39.500
Overskud i alt 58.350 138.479 80.129 -8.038 59.000


AKTIVER
Anlægsaktiver
Havnen
504.578
529.578
Kran
8.000
11.000
Traktor


1
Klubhus
467.679
507.679
Miljøhus
64.505
74.505
Ramslaget


500
Anlægsaktiver i alt
1.044.762
1.123.263
Klubbåde
Ynglinge
35.000
45.000
Waifair-joller
29.500
39.500
Trailere
3.270
6.271
Optimistjoller
-
-2.900
420 Joller


8.000
Zoom 8
29.000
39.000
Rasmus
7.365
5.000
Gummibåd
16.673
21.673
Klubbåde i alt
120.808
161.544
Øvrige aktiver
Skibsglas og standere m.v.


5.000
Kontormaskiner m.v.


2.693
Diverse tilgodehavender
6.814
3.785
Øvrige aktiver i alt
6.814
11.477
Medlemmer
Samlekonto
35.610
27.620
Afskrevne tilgodehavener
-15.180
-
Slettede medlemmer
Tilgodehavende medlemmer i alt
20.430
27.620
Beholdninger
Bank
718.170
503.690
Tilgodehavende, Fond


-50.000
Beholdninger i alt
718.170
453.690
Aktiver i alt
1.910.983
1.777.594


PASSIVER
Egenkapital
Formue
1.773.961
1.781.099
Overført årets resultat
138.479
-8.038
Egenkapital i alt
1.912.441
1.773.060


Gæld og hensættelser
Hensættelse H-bådsstævne 2017
8.500
-
Kreditorer
Moms
Skyldig moms primo
-12.357
-
Udgående moms
83.419
15.923
Indgående moms
-68.965
-28.280
Momsafregning
-12.054
-
Skyldig moms ultimo
-9.958
-12.357
Skyldige omkostninger
Skyldige omkostninger


16.890
Skyldige omkostninger i alt


16.890
Gæld i alt
-1.458
4.533
Passiver ialt
1.910.983
1.777.594
 
Herslev, 12. februar 2017
 
Lars Jørgen Andresen          Lars Plejdrup          Hein Bornebusch
Lasse Lindgård          Rasmus Rosenkvist

Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret, og fundet i orden
 
Stig Thomsen          Leif Ove Knudsen


 
Herslev Strand Sejlklub - Fond
  
Resultatopgørelse for 2016Ultimo
2016
INDTÆGTER

Renter
17
Indtægter i alt
17UDGIFTER

Udgifter i alt
0Resultat
17


Balance pr. 31.12.2016
AKTIVER

Spar Nord bankkonto
316.838Aktiver i alt
316.838PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo
316.821
Overført årets resultat
17
Egenkapital pr. 31.12.2016
316.838Passiver i alt
316.838


Herslev, 12. februar 2017
 
Lars Jørgen Andresen          Lars Plejdrup          Hein Bornebusch
Lasse Lindgård          Rasmus Rosenkvist

Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret, og fundet i orden
 
Stig Thomsen          Leif Ove Knudsen