Bestyrelsesmøde 1. september 2016 kl. 18:00

HSS kontakter

 Deltagere: Mejnert, Lasse, Lars P, Lars JA (REF)

Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Referater godkendt med enkelte præciseringer. 
Nyt fra fogeder
 • Dan har haft møde med 3 kajakroere og orienteret om klubbens faciliteter og funktioner 
   
 • PT er der ikke plads til alle kajakker på kajakreolerne på siden af den store container. Når den lille container bliver lovliggjort vil der være mulighed for udvidde kapaciteten. Indtil videre er der indkøbt bukke til opbevaring. 
   
 • Der bestilles eftersyn af kranen inden optagninger og afrigning for alvor begynder. 
   
 • Nøgleoversigt opdateres i WinKas, med øvrige medlemsoplysninger.
   
 • 2 både har stået på land i 2 år. Disse skal søsættes til foråret 2017, såfremt de er sødygtige jvf. principper for tildeling af havnepladser. Bestyrelse og fogeder har besigtiget bådene og pt. vurderes de ikke sødygtige. Hvis bådene ikke er sødygtige til sæson 2017, kan de ikke søsættes og skal dermed fjernes fra pladsen.
   
 • 5-6 medlemmer har ikke afleveret kopi af ansvarsforsikring. Fogeder har bestyrelsens opbakning til at give disse medlemmer 8 dages frist. Hvis der ikke afleveres kopi af ansvarsforsikring inden fristens udløb skal bådene fjernes. Mejnert informerer ejerne. 
   
 • Klubbens kap-gerringssav er ”forsvundet” fra værkstedet – Er der mon nogen der har lånt den???  
Status økonomi / udvalg vs. budget
 • Mobilpay og Swipp er nu på plads (61 79 03 37) Disse betalingsformer bør kun anvendes i forbindelse med stævner og lign. da det kræver noget manuelt arbejde at føre dem til driftkonto.
   
 • Forsikring af Traktor (tilbud fra Codan vedlagt agenda)
  Tilbud er accepteret og forsikring er tegnet. 
Baderum , status evt. finansiering 
 • Afbud fra Rasmus, så punkt er udsat 
Kapsejladsudvalg – Lars Augustesen trækker sig som formand for næste sæson
 • Lars Augustesen trækker sig som formand for kapsejladsudvalget til næste sæson. Lars Augustesen melder dette til det øvrige kapsejladsudvalg og udvalget opfordres til at indstille ny formand. LJA beder nuværende formand og udvalg om indstilling. 
Sydfjordsstævne – fremtidig form, retningslinier
 • Sejladsmæssigt var Sydfjordsstævnet igen en succes; fx. steg deltagerantallet ved lørdagens sejladser for 3. år i træk. Organisatorisk, kunne tingene imidlertid godt være afviklet smidigere.
   
 • Ved stævnet 27-28, august var der ved flere tilfælde opgaver som kunne være koordineret anderledes. Det er bestyrelsens opfattelse at et tættere samarbejde og koordinering mellem Kap, fest og junior udvalg kunne skabe et mere ”fælles stævne”. Udvalgene opfordres til at koordinere sammen til stævnet 2017. Det understreges fra bestyrelsens side at stævnet og festen gerne må koste HSS penge - der er afsat penge til det i budget og det er på ingen måde ”et mål” at det skal give overskud. 
NM H-Både 2017
 • Dansk H-bådsklub har forespurgt om HSS vil afholde NM for H både i 2017 (9-10-11 juni). Der er OK fra bestyrelse og tilkendegivelser fra de ”drivende kræfter” fra det netop afholdte DM for OK joller om at dette projekt kan realiseres i HSS. LJA, Leif Knudsen og Henry Søndergaard afholder møde med H båds klubben og afstemmer forventninger m.m. for videre drift af NM'et.
DM Wayfarer joller 2017
 • Wayfarer DM afholdes i september 2017– styregruppe nedsættes snarest. 
Hvordan løses havnefogederne efter 2019 – evt. ny model
 • Jf. referat fra sidste møde har de nuværende fogeder meddelt bestyrelsen at de ønsker at trække sig i 2019. Det er meget væsentlige opgaver der idag udføres af fogederne og HSS står over for nogle ”alvorlige udfordringer” med at finde nye frivillige til denne post. Alternativ kunne en lønnet deltidsansat komme på tale for at løfte opgaverne. 
   
 • En ”Følordning” skal allerede i gang i 2018, og klubben har kun 1 år til at finde en løsning.
   
 • Til det udvidede bestyrelsesmøde 3. november 2016, vil modellen med en deltidsansat blive drøftet i større kreds. Hvis dette bliver en realitet, skal der skabes et provenu ud over den nuværende drift. 
Eventuelt
 • Ingen bemærkninger.