Referat fra bestyrelsesmøde 3. maj 2016 kl. 18:00

HSS kontakter

 Deltagere: Hein, Lars P, Lasse, Mejnert, Dan og Lars J.

 • Gennemgang af referat fra sidste møde

 • Fiskerikontrollen tilføjes listen af ”eksterne” der skal have adgang til HSS / bom.


 • Nyt fra fogeder

 • Døren til toiletter skal nu stå åben, da der er hjertestarter. Klistermærker der gør opmærksom på hjerstarter monteres (Lars P.) Hjemmsiden ”hjertestarter.dk” er opdateret.

 • Motorbåd der nu står på offentig p.plads køres ned på havnearealet ved oprydningsdagen.

 • Bukke og stativer er gennemgået. Ejere af ”defekte” stativer/bukke er blevet gjort opmærksomme, og reperationer/udskiftning skal foretages in optagning.

 • Der er stadig problemer med at der ikke følges anvisninger eller træffes aftale med fogeder, når der henligges i havnen i forbindelse med søsætning / optagning – her tænkes specielt på både der normalt ikke ligger i HSS svajområde eller i havnen.

 • Svajbøjer bør være klar i svajområdet ca. 8 dage før sidste søsætning (LJA kontakter svajformanden omkring dette)


 • Status økonomi / udvalg vs. Budget

 • Visakort er afbestilt og alm. dankort er bestilt (ikke nogen gebyrer på alm. dankort)

 • Hein har nu endelig fået adgang til bank

 • Hein laver procedurebeskrivelse for rykkergebyr og de medlemmer der ikke betaler, så dette håndteres ensartet.

 • Passive medlemmer bibeholder ikke deres medlemsnummer, men ændres til nye medlemmer og dermed får et nyt medlemsnummer (man kan ikke bevare sin ancinitet, via et passivt medlemsskab) Hein ændrer og Mejnert kontakter ”tvivl tilfælde”.

 • Forslag til kommende generalforsamling ” ved ændring af medlemsskab fra kategori 1 el. 2 til kategori 3. bortfalder ancinitet”. Dette for at understrege den anvendte praksis.


 • SUP paddeling i HSS

 • SUP paddeling er en stigende motionsform og det er bestyrelsens opfattelse at denne aktivitet godt kan inkluderes I HSS´s aktiviteter. Der ”efterlyses” på HSS facebook en formand/kvinde der ville have lyst at drive denne aktivitet/udvalg. Der kan forventes støtte til opstart i form at input og ideer fra DS konsulent.


 • Lejre Kommune – blå flag, økonomiudvalg m.m. Dato fastsættes

 • Borgmester og økonomiudvalg inviteres af LJA enten d. 17. maj eller 24. maj


 • Debat om havneregelement.

 • Standard havneregelementet tilføjes på HSS hjemmeside under havnereglement.

 • At være sødygtig bør præciseres

 • Både på land skal stå uden mast med mindre der søsættes med HSS´s egen kran (under 2T) f. Eks. Ynglinge, Hbåd, Melges og lign.


 • Husudvalg – formand er på plads

 • Formand for husudvalget er på plads og ”gamle” medlemmer af husudvalg kontaktes for at høre om de fortsat vil være med i udvalget. Mikkel P har også givet tilsagn om at han vil være med i udvalget og når der er tilbagemeldinger fra det ”gamle” udvalg om fortsat deltagelse, vil formand og bestyrelse arrangere et ”opstarts møde” for det nye udvalg.

 • Baderum , status evt. finansierng

 • Afbud fra Rasmus, så punktet flyttes til næste møde


 • Evt.

 • Codan har ændret vores erhvervsansvarsforsikring og i den forbindelse vil bestyrelsen bede Christian Lacour om at gennemgå vores forsikringer for at sikre korrekt og tilstrækkelig dækning. LJA kontakter Christian Lacour.

 • Bommen sættes i drift 1. juni – der laves opslag på hjemmeside/facebook om opdatering af medlemsoplysnigner enten via mappe i klubhuset eller ”online”