Referat - Ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 5. marts 2016

HSS kontakter

 


Velkomst af Lars Jørgen Andresen (LJA)
 
Kort information om bommen, herunder behov om registrering af mobilnumre. Numrene skal anvendes i forbindelse med den nyetablerede bom, så man kan anvende sin mobiltelefon til at åbne bommen. 
 
1 - Valg af dirigent: 
Jes Sindal (JS) foreslået og valgt. 
JS: GF er lovligt varslet; er faktisk indvarslet allerede i april 2015. 14 dage før skal regnskab samt forslag ligge tilgængeligt on-line. Dette forhold var også OK!
Det blev vedtaget at afstemninger foregår ved håndsoprækning.
Stemmetællere er udpeget af dirigenten (John Garfunkel + Jørgen Binzer)
Stemmer: 20 + 20 (stemmeberettigede).

2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år.
Den skriftlige beretning blev suppleret med medlemstal: 366 (309 seniorer, 29 juniorer, 28 støttemedlemmer). 
Havnevagter: 74 har passet deres vagt, mod tidligere 62-63 – en forbedring, men stadig et stykke op til 100% (ca. 120 vagter). 
Information om kommende aktiviteter: OK jolle DM til august, Stumpemarked 3. april, Duelighedseksamen 2. april. 
2016 bliver året hvor vi vil drive projektet med renovering af bade/omklædningsrum igang.
Den skriftlige beretning er indsat herunder:
 • Endnu et begivenhedsrigt år er gået med fuld aktivitet. Gennem sæsonen er der sejlet singlehand, skolesejlads, juniorsejlads, onsdagsmatch og tursejlads. På stævnesiden har aktiviteten også været stor – Sydfjordsstævne, SRPI og åbent klubmesterskab for OK- og Wayfarerjoller. Sydfjordsstævnet omfattede også årets sommerfest, som igen havde en meget fin tilslutning, både HSS'ere og gæster deltog i festen, arrangeret af klubbens festudvalg.
 • På havnen er der også lagt mange frivillige kræfter i at forbedre vores faciliteter. Værkstedet er optimeret og indrettet med værktøj og stumper til vedligeholdelse, samt bedre lys i hele masteskuret. Vores nye låsesystem er implementeret, og der er ombyttet nøgler gennem hele sæsonen. Buskadser er trimmet for at få mere lys og luft til huset, og mere plads på havnearealet. Der er monteret præventivt lys på pladsen og der er monteret bom, der sættes i drift i løbet af foråret. 
 • Det er vigtigt at holde medlemskartotektet ajour. Oplysningerne, der er indkommet ved nøgleombytningen, er lagt ind i klubbens administrationssystem. Opdaterede oplysninger er vigtige, når bommen tages i brug. I klubhuset vil der findes lister med de aktuelle medlemsoplysninger, hvor rettelser kan skrives.
 • For at fremme jollesejlads og supportere sejlerskolemiljøet har sejlklubben investeret i en Wayfarer jolle. Jollen skal virke som primus motor for at fremme et Wayfarer miljø i HSS. Wayfarer sejlads fungerer fint sammen med OK jollerne, der kan gennemføre træning og sejladser på samme bane. Ligeledes vil Wayfarer jollen være et fint supplement til vores voksensejlerskole og en god indgangsvinkel til jolle og kølbådssejlads i sejlklubben.
 • Bestyrelsen har været i dialog med Lejre Kommune omkring en klausul i vores lejeaftale, der forpligter HSS til ved ansøgning og betaling, at tilstræbe Blåt Flag på havnen. Indstillingen fra Teknik og Miljø var helt i tråd med sejlklubbens ønsker, men et lille flertal i Kommunalbestyrelsen gik imod Teknik & Miljø's anbefaling, og fastholdt kravet; vi er derfor stadig forpligtet som hidtil. Det bærende argument fra flertallet i Kommunalbestyrelsen var signalværdien ved Blåt Flag. Det undrer fortsat bestyrelsen, at man vælger at pålægge en frivillig forening disse krav, når tendensen i forhold til Blå Flag er, at stadig færre søger om dette. Blå Flag er som udgangspunkt en frivillig ordning, men ikke for HSS. Bestyrelsen arbejder videre omkring samarbejde med Lejre Kommune i relation til dette.
 • I 2015 fortsatte HSS det gode samarbejde med Herslev Bylaug omkring Sankt Hans aften. En tradition er etableret. Lokalsamfundet var også med, da vi og DTU Aqua holdt fællesskabsaften for brugere af Roskilde Fjord, i begyndelsen af december. 
 • Vi har fortsat en solid økonomi, og årets regnskab viser et overskud med mulighed for at tilbageføre 50.000 kr. til fonden. Fremtiden og planerne fra 2020-udvalget kræver en solid økonomi. Fremtidige planer er betinget af dette - og mere til. 2015 har været et år hvor vi har investeret lidt og vedligeholdt en del – men der er ikke gennemført større anlægsændringer, og med dette vil kravet til vores økonomi være endnu større. Vi ønsker at gennemføre planer fra 2020 udvalg uden at det påvirker den generelle udvikling af sejlklubben med hensyn til sejladsaktiviteter med mere. 
 • Klubbens kasserer har brugt alt for meget tid på at inddrive kontingenter og pladslejer - der er ikke blevet pålagt gebyrer, men det vil vi gøre fremadrettet. 
 • Juniorafdelingen har i samarbejde med sejlklubberne omkring Furesøen afholdt Herslev lejr med deltagelse af 70 børn og unge – ligeledes har juniorafdelingen afholdt deres ”egen” sejlerlejr for juniorer, søskende og forældre, også med fin deltagelse. Gennem sæsonen har der været ca. 20 juniorer, og der gennemføres i vinteren 2015/2016 duelighedsundervisning for bl.a. juniorer 15+ og øvrige medlemmer. 
 • Havnefogederne har gennem sæsonen stået for mange af de opgaver, der er løst i forbindelse med værksted, lys med mere. Ligeledes har nøgleombytningen i forbindelse med det nye låsesystem krævet stor opmærksomhed. Der har været skærpet fokus på bådstativer – nogle stativer er i forbindelse med oprydning blevet kasseret, for at sikre at bådene på land ikke vælter. Vi skal have en høj standard, og der er ikke plads til ligegyldighed. 
 • Havneudvalget har igen haft travlt med arbejdsdage både forår og efterår, samt mange dage med mindre bemanding. Molehovederne er under renovering, og den generelle vedligehold og beskæring samt nyt ”hegn” er færdiggjort. Flere arbejdsdage er planlagt for 2016 inden sæsonen for alvor går i gang.
 • Sejlerskolen har haft et niveau som øvrige år og starter igen til maj. Denne sæson inddrager sejlerskolen også klubbens Wayfarer jolle i deres aktiviteter.
 • Sejlsikkert Ambassadør - en funktion i samarbejde med Tryg Fonden der skal sikre kendskab til sikkerhed til søs er i HSS repræsenteret ved Flemming Kirk. Flemming vil sikre kommunikationen mellem HSS og Tryg fondens aktiviteter i relation til denne kampagne.
 • Husudvalget har monteret nye trapper, nyt låse system, nye skabe i vagtrummet og generelt vedligehold på hus som malerarbejde, udskiftning af stern, vinduespudsning med mere. Flere opgaver med vedligeholdelse og forbedringer på huset er planlagt i 2016. i 2015 har huset også fået en ”oldfrue” – Mette Borup - der sørger for at køkkenet er forsynet med alt hvad der kan forventes af service, bestik, skraldeposer, kaffefiltre og meget mere. 
 • Kapsejladsudvalget har gennemført sæsonen med cirka 12 kølbåde per onsdag. Singlehand sejladserne vokser. Sydfjordsstævnet havde en fin tilslutning og blev afviklet i fin stil, med kap- og tursejlere. Kapsejladsudvalgets samarbejde med Jyllinge Sejlklub er forbilledligt, og vil sikkert give endnu flere deltagere ved såvel Sydfjordsstævnet som ved JS' Jyllinge Open.
 • De glade 60'ere har afholdt deres møder den sidste hverdag i hver måned. Herudover har der været flere aktiviteter med bl.a. besøg hos modelbyggerne i Køge efterfulgt af frokost i privat regi. 
 • Festudvalget har gennemført sommerfesten som deres store arrangement – igen med stor tilslutning og begejstring for arrangementet. Herudover har festudvalget været en stor hjælp ved forskellige arrangementer som standernedhaling, udvidede bestyrelsesmøder med mere.
 • Vi skylder alle en stor tak til alle de frivillige kræfter der har drevet HSS gennem 2015 – de kommende år kræver endnu flere frivillige, så ”gamle” kan afløses og vores ønsker for fremtiden kan realiseres. 
Flemming Kirk (FK) – ambassadør for sikkerhed i HSS, informerer om stillingen som sikkerhedsambassadør. 10. april afholder Tryg-fonden et opstartsmøde. Derefter vil HSS' medlemmer blive orienteret.
(Ingen anmærkninger til bestyrelsens beretning)

3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2016.
Kasserer, Knud Bjerrum (KB).
Omdelt info-ark om klubbens økonomi. Hidtil har vi kørt meget på frivillighed, men det er ikke givet, at vi 100% kan køre videre på denne måde. Bestyrelsen informerer blot om, at vi kan komme ud i, at vi eventuelt skal bruge penge på opgaver, og at der foreligger mulighed for at regulere indtægter i forhold til udgifter.
Indtægter 667.555 (negativt tilskud figurerer på oversigten for at korrigere en tidligere en fejlagtig kontering forrige år)
Udgifter 634.193
Positivt resultat (før afskrivning) 33.362
Afskrivning er sat til -7.138 (samme tal som sidste år)
Beholdning i alt: 503.690
Fond 266.821
Lånet fra fonden (taget tidligere i forbindelse med skader, efter stormen Bodil) tilbagebetales i løbet af 2016.
Ikke nogen spørgsmål til regnskabet.
Revisorerne har godkendt regnskabet.
Særligt regnskab for fonden.
En kort information om hvad fonden er: En sum penge, der er indbetalt til ekstraordinært store opgaver. (Info v. Jørgen Binzer): Fonden er oprettet via en ekstra indbetaling, mange år tilbage. (Info. v. JS): Fonden blev etableret som respons på en akut opstået skade, hvor store dele af den ene bro forsvandt. 
Budget for 2016. Skønnede udgifter. Udpluk fra KB.
 
4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
Motivation: Vi er baseret på frivillighed, men de kommende projekter er ikke billige. Motivation (LJA): Seneste år kar vi haft udgifter til drift. Men, der er ikke allokeret ressourcer til stor ændringer. Vi vil gerne polstre os lidt, så vi har økonomi til at initiere nogle af de projekter, som vi har i 2020 planen.
 • Medlemskontingenter (Foreslås uændret, samt der orienteres om, at der hæves et rykkergebyr). Kommentar: Hæves til 100 samt en opfordring til at indbetalinger køres via. PBS for at minimere restancer. Enstemmigt vedtaget 
 • Gæstehavneleje (Uændret) Miljøafgift for FriHavnsbåde hæves fra 20 til 30 kr. (Som i andre havne). Enstemmigt vedtaget.
 • Indskud for fast havneplads og venteliste (foreslås uændrede). Enstemmigt vedtaget.
 • Havneplads-, sommer- og vinterpladslejer (foreslås hævet med 10%). Imod: 3, For: 14 + 19, Hverken for eller imod: 3. Forslaget er vedtaget.
  Korrigeret antal: 19+20... (eftertælling pga. uoverensstemmelse med total antal stemmer - korrekte tal indsættes af Jes Sindal). Der var 3 medlemmer der havde problemer med at stemme: for, i mod eller undlade at stemme. Derfor er det korrigerede antal 39. JS anmærkning.) 
 • Afgift for oprydning af vinterplads (hæves fra 400,- til 500,-). Enstemmigt vedtaget. 
Endvidere stiller bestyrelsen og havnefogederne to forslag til forenkling af takstblad under punkt 8. Indkomne forslag.
 
5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10
Knud Bjerrum er ikke på valg, men ønsker at blive afløst som kasserer.
Bestyrelsen foreslår Hein Bornebusch til posten. Hein var ikke tilstede, men ønsker gerne posten som kasserer. Hein har en regnskabsteknisk baggrund. Enstemmigt vedtaget.
Lars Jørgen Andresen, Lasse Lindgård og Rasmus Rosenkvist er på valg, og modtager genvalg.
Ingen kommentarer, alle modtager genvalg
Lars Plejdrup er ikke på valg.

6 - Valg af formænd til faste udvalg
Lars Andresen indstilles som formand for Seniorjolleudvalget. Enstemmigt vedtaget
Kulturministeriet: John Garfunkel overtager efter Lars Plejdrup.

7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som revisorsuppleant. Enstemmigt vedtaget.
 
8 - Indkomne forslag
Bestyrelsen og havnefogederne stiller to forslag til forenkling af takstbladet:
 • Takst for både op til 190 cm bredde fjernes fra takstbladet, hvorefter der vil findes to størrelser for 'almindelige' havne- og vinterpladser, og én for pladser ved jollebroen. 
  Motiveres af Mejnert, og baggrunden er at gøre administrationen lettere. Den mellemste takst bliver gældende – både på land og på vandet. Som det er nu, så er der ikke nogen af de ”smalle” både i havnen. 
  For – at den mindste kategori (bredde op til 190 cm.) bortfalder: 16 + 19 (17+19) Imod – 0, Hverken for eller imod – 2 (der var 3 medlemmer der havde problemer med at stemme: for, i mod eller undlade at stemme. Derfor er det korrigerede antal 39. JS anmærkning.). Forslaget er vedtaget.
 • Takst for både fra 300 cm bredde fjernes fra takstbladet, hvorefter der vil findes én størrelse for 'almindelige' havne- og vinterpladser og én for pladser ved jollebroen.
  Motivation: Det vil lette administrationen med så få afgiftssatser, som muligt.
  Da vi slet ikke benytter taksten for både under 190 cm bredde, og kun har 8 både fra 300 cm bredde, vil sammenlægningen ikke have større betydning for klubbens økonomi. Til gengæld vil det være meget lettere at administrere. 
  Kommentar fra Henrik Bøhm Jensen, som synes at man godt kan forsvare at taksere bredere både højere, men også godt kan se den administrative fordel i at alle både takseres ens. 
  Korrigeret information om det udleverede foreslåede takstbladet (havneleje c.) Der skal stå 2200, hvor der i skitsen står 220. 
  Samlet motivation: at forenkle, selvom de ejerne af brede både gerne vil betale. Kommer der mange flere brede både i havnen, så må vi adressere problemet til den tid. 
  For: 18 + 11 (16+11), Imod: 3, Hverken for eller imod: 9 (der var 3 medlemmer der havde problemer med at stemme: for, i mod eller undlade at stemme. Derfor er det korrigerede antal 39. JS anmærkning.) Forslaget er vedtaget 
9 - Eventuelt
 • Kåring af årets HSS-sejler. Henrik Bøhm Jensen, motiveret af sidste års sejler (Thomas Kvist) 
 • Uddeling af 25 års jubilæumsnål til Henrik Thomassen og Kim Poulsen . 
 • Blåt Flag orientering (v. LJA)Vi skal bestræbe os på at ”bestræbe” os på at kunne opretholde blå-flag, da det står som en indskrevet del af vores lejekontrakt. Vores blå flag blev inddraget sidste år, pga. teknikaliteter. Genforhandling har kørt med kommunen, da strandens blå flag afhænger af, at vores nødtelefon kan bruges af strandens gæster. Kommunen har besluttet, at vi stadig skal arbejde på at få tildelt blåt flag – hvert år.
  Den alternative ide var, at vi kunne få definerede områder, som vi skal opfylde, så det var en sag mellem HSS og kommunen. Men, kommunen synes bedre om, at det er en tredje part der bestemmer, om HSS opfylder sine forpligtelser i forbindelse med lejekontrakt. Dagspressen har berørt emnet, og har også stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor en frivillig organisation skal opfylde alle blå-flag krav.. Vi har forhåbentlig rykket lidt ved opfattelsen af os (hos kommunen). Alle andre havne i Isefjorden, der har blå flag er alle kommunale havne, hvor der er personale ansat til opgaven. Hvem skal bære opgaven for kommunens ambitioner (os som frivillig forening, eller kommunen?). Der mangler en forståelse for hvilke opgaver, der er i HSS. Debatten er ikke færdig, og vi vil gerne orientere kommunen. Der var 2 havne med blå flag i 2015 i Isefjorden – begge kommunale - ingen i Roskilde Fjord. 
 • Festudvalget, Marianne efterspørger flere hænde ri forbindelse med større arrangementer. Aktiviteter på vandet i f.eks. en weekend afføder mange opgaver, hvortil der søges om ansvarlige. Der mangler folk i festudvalget, og der forsøges med at opsplittet i mindre opgaver. F.eks, borddækning, opfyldning af mad ved buffet, kaffebryggeri samt placering på rulleborde. Afrydning samt isætning og tømning af opvaskemaskine. Vagter i baren (samt vagthold af kassen). Kunne du stå for en af disse opgaver, så meld dig til hos Marianne, som vil sætte stor pris å din hjælp. 
  Eksempelvis er der et kommende OK-stævne: 13/8 samt Sydfjordsstævnet 14 dage derefter. Vi skal alle sammen hjælpe til, så skriv jer på opgaverne. Marianne har lavet opslag i klubhuset, hvor man kan skrive sig på opgaverne. Det er tale om små overskuelige opgaver, og det er virkelig rart for Marianne at kunne uddelegere lidt af opgaverne. 
 • Servicemeddelelse: Bent stopper med Ringøen Rundt. Vi mødes op på dagen, og dem der gerne sejler med møder vi bare op – og sejler med. 
 • Frie kommentarer 
  • Jørgen Binzer (affaldssortering): Det er ikke nogen sjov opgave, og slet ikke når sorteringen ikke bliver lavet korrekt. Opfordring til, at vi alle sammen kan vejlede dem, der ikke kan finde ud af opgaven. Denne opgave har også indflydelse på Blåt flag. Miljøskuret indgår nemlig i Blå Flags vurdering af havnen. 
  • Mejnert (på deltid): Takker for et godt samarbejde med bestyrelse – samt implicerede samarbejdsparter.
  • Jørgen (optagning og søsætning): Ny vognmand fungerer fint. Stativer er ikke tidsvarende for alle bådejere, og mange opstablede klodser er ikke en løsning. JB vil henvende sig til de bådejere, der ikke har korrekte stativ/klods-løsninger. Der er også tale om sikkerhed som faktor, da en forkert opstablet båd på mange tons kan udgøre en stor fare. 
   Gevind i stativerne skal ”genoplives”, så der ikke bruges unødvendig tid – under optagelse. Uddannelse er vejen frem. 
  • Rasmus Rosenkvist: Sætter op på ny PC, så vi kan få vindmåleren på plads. (Er ikke helt sikker på, at jeg fik det rigtige med her) (Lasse Lindgård sponsere en ældre computer og Rasmus Rosenkvist sørger for opsætning og tilslutning af vindmåler til nettet.) JS.
  • FaceBook: Kan vi ikke få flere informationer fra FB til www. Lasse: FB er ikke farlig. Reference til indianerne … - FB tager ikke din sjæl, hvis du melder dig til. Det er et utroligt godt medie til foreningskommunikation. 
  • Alt hvad der bliver sendt til Lars P. kommer på hjemmesiden. Alle der vil bidrage til www, kan også selv blive instrueret i at lægge op. 
  • Lars P. Data er nu udfyldt på det rundsendte ark. Bommen kommer til at fungere med de opgivne numre (så man kan åbne bommen). Mobilen kommer derved til at fungere som remote til bommen. Der bliver udmeldt en administrator til telefonlisten, når denne er på plads. 
  • Jan Kjeldsen: Vi har nu en klub-wayfarer. Spørg Jan K., hvis du vil ud og sejle. Jan assisterer gerne. 
 • Farvel til Knud som kasserer. Og tak for den positive tilgang – til at løfte den store opgave, samt til at løse problemer. 
Jes Sindal takker bestyrelsen, og tak til forsamlingen for en god, rolig og konstruktiv GF.
 
3-foldigt hurra, for sejlklubben.