Lejre Kommune / Blåt Flag i forbindelse med HSS' lejeaftale

Uddrag af referat, Kommunalbestyrelsesmøde, mandag den 25. januar 2016
Lejre Kommune
Kommunalbestyrelsesmøde
Mandag den 25. januar 2016
 
8. Blå Flag ved Herslev Havn
 
Sagsnr.: 15/18312

Resumé:
Herslev Strand Sejlklub har i juli 2015 mistet det Blå Flag på havnen. I lejeaftalen mellem Lejre Kommunalbestyrelse og Herslev Strand Sejlklub står, at havnen skal tilstræbe ved ansøgning og betaling at modtage Blå Flag. Administrationen har modtaget en henvendelse fra formanden fra sejlklubben, der ønsker punkt om Blå Flag i lejeaftalen omformuleret.
 
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
  1. at lejeaftalen ikke skal indeholde krav om modtagelse af Blå Flag, og at punkt 5 i lejeaftale erstattes af følgende punkter:
    5.1 Herslev Strand Sejlklub skal i forbindelse med byggeri, anlæg og aktiviteter på området arbejde for høj sikkerhed og for miljørigtige og bæredygtige løsninger.
    5.2 Herslev Strand Sejlklub skal informere havnens brugere om havnens omgivelser og miljørigtig adfærd. Informationen gives via udarbejdelse af informationsmateriale og forskellige miljøaktiviteter eller arrangementer.
Beslutningskompetence:
Økonomiudvalget
 
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016:
Et flertal bestående af Erik Falkenberg (O), Jens K. Jensen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler
indstillingen.
Birger Prahl (F) og Martin Stokholm (A) anbefaler, at det meddeles Herslev Strand Sejlklub at Blåt Flag fortsat skal være et vilkår i lejeaftalen med sejlklubben.
 
Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016:
Line Jacobsen (V), Lena Jensen (V) og Ole Blickfeldt (O) anbefalede indstillingerne.
Et flertal bestående af Mette Touborg (F), Villy Hauritz (F), Carsten Rasmussen (A) og Jan Heine (I) besluttede, at det meddeles Herslev Strand Sejlklub, at Blå Flag fortsat skal være et vilkår i lejeaftalen.
V og O benyttede standsningsretten til at begære sagen i Kommunalbestyrelsen.
Sagen forelægges derfor Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016:
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.
Afbud:
Lena Holm Jensen (V)
Flemming Damgaard Larsen (V)
Thomas Stokholm (V)
 


Sagsfremstilling:
Blå Flag er en international miljømærkningsordning som tildeles strande, bådepladser og havne, som opfylder forskellige kriterier for vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation. Blå Flag ledes og administreres af Friluftsrådet i Danmark. Hvert år i december/januar skal man søge om at modtage det Blå Flag. I løbet af en sæson vil Blå Flags konsulenter kontrollere om alt stemmer overens med Blå Flags kriterier. Hvis nogen af de obligatoriske krav ikke er opfyldt, kan Blå Flag inddrage flaget.
 
Herslev Strand Sejlklub mistede sit Blå Flag i juli 2015. Årsagen var manglende opdatering af piktogrammer samt manglende brandslukker. Sejlklubben er 100 % drevet af frivillige og de skal sikre overholdelse af kriterierne for Blå Flag.
 
Herslev Strand Sejlklub har indgået en aftale med Lejre Kommunalbestyrelse om brugsret over areal ved Herslev Havn. Aftalen gælder frem til 31. august 2039. I aftalen er der et punkt (punkt 5) om Blå Flag, hvor der står:
 
Herslev Strand Sejlklub tilstræber ved ansøgning og betaling, at havnen til stadighed modtager ”Blå flag” eller tilsvarende ”anerkendelser”, der må eksistere på givne tidspunkter i fremtiden.”
 
Administrationen har modtaget mail fra Herslev Strand Sejlklub den 18. november 2015 og holdt møde den 22. december 2015 om Herslev Strand Sejlklubs ønske om dialog omkring lejeaftale. Herslev Strand Sejlklub er bekymret for, hvilke krav Blå Flag fremover kan komme med og om kravene kan blive en økonomisk belastning for Herslev Strand Sejlklub fremover. Fx anbefaler Blå Flag, at havnen har faciliteter til tømning af holdingtanke (septiktanke) eller transportable toiletter. Det er ikke et obligatorisk krav i 2016, men måske kan det blive det i fremtiden.
 
Herslev Strand Sejlklub vil gøre hvad de kan for at overholde de forpligtigelser, der står i lejeaftalen med Lejre Kommune. Men Herslev Strand Sejlklub vil gerne have omformuleret punktet i lejeaftalen, således at de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales mellem udlejer og lejer og ikke dikteres af en tredje part, som Blå Flag.

Administrationens vurdering:
Der er mange gode hensigter med Blå Flag. Der er fokus på håndtering af affald og spildevand samt miljøinformation og miljøforbedringer. Der er fokus på gode og rene sanitære forhold for havnens gæster. Herudover er der fokus på sikkerhed og redningsudstyr.
  
Herslev Strand ligger i tilknytning til Herslev Havn. Herslev Strand har Blå Flag. For at
opfylde nogle af kriterierne til Blå Flag ved Herslev Strand, henviser administrationen til
affaldscontainere ved Herslev Havn. Telefon og førstehjælpskasse deler strand og havn
om. Administrationen vurderer, at der kan være en god synergieffekt ved at både havn
og strand har det Blå Flag, men det er ikke en nødvendighed. Der er ikke andre havne i
Roskilde Fjord, der har Blå Flag.
 
Herslev Strand Sejlklub iværksætter flere arrangementer, der er til glæde for det lokale fællesskab. Rammen for fællesskabet er fint i tråd med Vores Sted strategien.
 
Mange af de kriterier Blå Flag har for miljø, service og sikkerhed, opfylder Herslev Strand Sejlklub allerede via deres naturlige virke samt via opfyldelse af lejeaftale og regulativer fra myndighederne. Lejeaftalen beskriver fx ansvaret for håndtering af affald og spildevand samt vedligeholdelse og renholdelse af toilet, areal, vandboring og bygninger.
 
Det er administrationens vurdering, at de gode hensigter med Blå Flag sagtens kan efterleves og beskrives i en aftale uden at sejlklubben skal have Blå Flag. Hvis lejeaftalen suppleres med krav om miljøinformation, miljøforbedringer og sikkerhedsforhold, vil Herslev Strand Sejlklub kunne opfylde hensigterne med Blå Flag. Selvom lejeaftalen udvides med supplerende miljø- og sikkerhedsforhold, vil kravene til konkrete tiltag ikke være nær så beskrivende som kravene fra Blå Flag.
 
Administrationen anbefaler, at punkt 5 i lejeaftalen ændres, så de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales direkte mellem lejer og udlejer.
 
Handicappolitik:
 
Økonomi og finansiering:
Herslev Strand Sejlklub står for udgifterne til Blå Flag. Modtagelse af et Blåt Flag koster 7.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til efterlevelse af kravene i Blå Flag. Lejre Kommune har ingen udgifter i forbindelse med det Blå Flag på Herslev Havn.
 
Bilag:
1. Kriterier og vejledning for Blå Flag lystbådehavne
2. Mail fra Herslev Havn Sejlklub
3. Herslev Havn - Referat
4. Underskrevet lejeaftale - gældende for 1. februar 2010 til 31. august 2039