Lejre Kommune / Blåt Flag i forbindelse med HSS' lejeaftale

Bilag til bestyrelsesmøde møde, 4. februar 2016 (uddrag af Dagsorden, Udvalget for Teknik & Miljø, tirsdag den 12. januar 2016):
Lejre Kommune
Udvalget for Teknik & Miljø
12-01-2016
 
Dagsorden
Udvalget for Teknik & Miljø
tirsdag den 12. januar 2016
 
16. Blå Flag ved Herslev Havn
 
Sagsnr.: 15/18312

Resumé:
Herslev Strand Sejlklub har i juli 2015 mistet det Blå Flag på havnen. I lejeaftalen mellem Lejre Kommunalbestyrelse og Herslev Strand Sejlklub står, at havnen skal tilstræbe ved ansøgning og betaling at modtage Blå Flag. Administrationen har modtaget en henvendelse fra formanden fra sejlklubben, der ønsker punkt om Blå Flag i lejeaftalen omformuleret.
 
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
 
   1. at lejeaftalen ikke skal indeholde krav om modtagelse af Blå Flag, og at punkt 5 i 
   lejeaftale erstattes af følgende punkter:
 
      5.1 Herslev Strand Sejlklub skal i forbindelse med byggeri, anlæg og aktiviteter på 
      området arbejde for høj sikkerhed og for miljørigtige og bæredygtige løsninger.
 
      5.2 Herslev Strand Sejlklub skal informere havnens brugere om havnens omgivelser 
      og miljørigtig adfærd. Informationen gives via udarbejdelse af informationsmateriale 
      og forskellige miljøaktiviteter eller arrangementer.
 
Beslutningskompetence:
Økonomiudvalget
 
Sagsfremstilling:
Blå Flag er en international miljømærkningsordning som tildeles strande, bådepladser og
havne, som opfylder forskellige kriterier for vandkvalitet, sikkerhed, service og
miljøinformation. Blå Flag ledes og administreres af Friluftsrådet i Danmark. Hvert år i
december/januar skal man søge om at modtage det Blå Flag. I løbet af en sæson vil Blå
Flags konsulenter kontrollere om alt stemmer overens med Blå Flags kriterier. Hvis
nogen af de obligatoriske krav ikke er opfyldt, kan Blå Flag inddrage flaget.
 
Herslev Strand Sejlklub mistede sit Blå Flag i juli 2015. Årsagen var manglende
opdatering af piktogrammer samt manglende brandslukker. Sejlklubben er 100 % drevet
af frivillige og de skal sikre overholdelse af kriterierne for Blå Flag.
 
Herslev Strand Sejlklub har indgået en aftale med Lejre Kommunalbestyrelse om
brugsret over areal ved Herslev Havn. Aftalen gælder frem til 31. august 2039. I aftalen
er der et punkt (punkt 5) om Blå Flag, hvor der står:
 
”Herslev Strand Sejlklub tilstræber ved ansøgning og betaling, at havnen til stadighed
modtager ”Blå flag” eller tilsvarende ”anerkendelser”, der må eksistere på givne
tidspunkter i fremtiden.”
 
Administrationen har modtaget mail fra Herslev Strand Sejlklub den 18. november 2015 og holdt møde den 22. december 2015 om Herslev Strand Sejlklubs ønske om dialog omkring lejeaftale. Herslev Strand Sejlklub er bekymret for, hvilke krav Blå Flag fremover kan komme med og om kravene kan blive en økonomisk belastning for Herslev Strand Sejlklub fremover. Fx anbefaler Blå Flag, at havnen har faciliteter til tømning af holdingtanke (septiktanke) eller transportable toiletter. Det er ikke et obligatorisk krav i 2016, men måske kan det blive det i fremtiden.
 
Herslev Strand Sejlklub vil gøre hvad de kan for at overholde de forpligtigelser, der står i
lejeaftalen med Lejre Kommune. Men Herslev Strand Sejlklub vil gerne have omformuleret punktet i lejeaftalen, således at de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales mellem udlejer og lejer og ikke dikteres af en tredje part, som Blå Flag.
 
Administrationens vurdering:
Der er mange gode hensigter med Blå Flag. Der er fokus på håndtering af affald og spildevand samt miljøinformation og miljøforbedringer. Der er fokus på gode og rene sanitære forhold for havnens gæster. Herudover er der fokus på sikkerhed og redningsudstyr.
 
Herslev Strand ligger i tilknytning til Herslev Havn. Herslev Strand har Blå Flag. For at opfylde nogle af kriterierne til Blå Flag ved Herslev Strand, henviser administrationen til affaldscontainere ved Herslev Havn. Telefon og førstehjælpskasse deler strand og havn om. Administrationen vurderer, at der kan være en god synergieffekt ved at både havn og strand har det Blå Flag, men det er ikke en nødvendighed. Der er ikke andre havne i Roskilde Fjord, der har Blå Flag. 
 
Herslev Strand Sejlklub iværksætter flere arrangementer, der er til glæde for det lokale
fællesskab. Rammen for fællesskabet er fint i tråd med Vores Sted strategien.
  
Mange af de kriterier Blå Flag har for miljø, service og sikkerhed, opfylder Herslev Strand Sejlklub allerede via deres naturlige virke samt via opfyldelse af lejeaftale og regulativer fra myndighederne. Lejeaftalen beskriver fx ansvaret for håndtering af affald og spildevand samt vedligeholdelse og renholdelse af toilet, areal, vandboring og bygninger.
 
Det er administrationens vurdering, at de gode hensigter med Blå Flag sagtens kan efterleves og beskrives i en aftale uden at sejlklubben skal have Blå Flag. Hvis lejeaftalen suppleres med krav om miljøinformation, miljøforbedringer og sikkerhedsforhold, vil Herslev Strand Sejlklub kunne opfylde hensigterne med Blå Flag. Selvom lejeaftalen udvides med supplerende miljø- og sikkerhedsforhold, vil kravene til konkrete tiltag ikke være nær så beskrivende som kravene fra Blå Flag.
 
Administrationen anbefaler, at punkt 5 i lejeaftalen ændres, så de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales direkte mellem lejer og udlejer.
 
Handicappolitik:
 
Økonomi og finansiering:
Herslev Strand Sejlklub står for udgifterne til Blå Flag. Modtagelse af et Blåt Flag koster 7.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til efterlevelse af kravene i Blå Flag. Lejre Kommune har ingen udgifter i forbindelse med det Blå Flag på Herslev Havn.
 
Bilag:
1. Kriterier og vejledning for Blå Flag lystbådehavne
2. Mail fra Herslev Havn Sejlklub
3. Herslev Havn - Referat
4. Underskrevet lejeaftale - gældende for 1. februar 2010 til 31. august 2039
 


NOTAT 

Center for Byg og Miljø
Lejrevej 15
4320 Lejre
H www.lejre.dk
Charlotte Schleiter
Natur & Miljø
D 46 46 49 17
E char@lejre.dk
Dato: 22. december 2015
J.nr.: 15/18312 

Referat fra møde med Herslev Strand Sejlklub den 22. december 2015
Deltager:
Lars Jørgen Andresen, Formand for Herslev Strand Sejlklub
Lars Plejdrup, Næstformand for Herslev Strand Sejlklub
Peter Østerbye, centerchef Byg & Miljø
Charlotte Schleiter, afdelingsleder Natur & Miljø (ref.)
 
Herslev Strand Sejlklub (HSS) har den 18. november 2015 sendt en mail til Lejre Kommune, hvor HSS ønsker at drøfte Blå Flag på Herslev Havn. I lejeaftalen mellem HSS og Lejre Kommune, indgår et punkt om, at Herslev Strand Sejlklub tilstræber ved ansøgning og betaling at havnen modtager Blå Flag.
 
HSS er drevet af frivillige ildsjæle. Til at efterleve krav fra Blå Flag er tilknyttet to personer. At planlægge og holde tre arrangementer årligt med information om natur og miljø, kræver store ressourcer i klubben, i forhold til antallet af besøgende til arrangementerne.
HSS var kede af, at de mistede det Blå Flag juli 2015.
 
HSS er bekymret for, hvilke krav Blå Flag fremover kan komme med og om kravene kan blive en økonomisk belastning for HSS fremover. HSS vil gøre hvad de kan for at overholde de forpligtigelser, der står i lejeaftalen med Lejre Kommune. De mener dog, at overholdelse af aftalen ikke skal dikteres af en tredje part, Blå Flag, men at aftalen i stedet bør indeholde krav til forskellige miljømæssige forhold og andre ønskede tiltag, aftalt mellem udlejer og lejer.
 
Lejre Kommune oplyste, at en ændring af lejeaftalen skal behandles politisk. Center for Byg & Miljø vil i januar 2016 fremlægge henvendelsen fra HSS omkring krav om Blå Flag i lejeaftalen for Udvalget for Teknik & Miljø. Udvalgssag vil blive fremsendt til HSS til orientering.
Det blev aftalt at HSS sender ansøgning til Blå Flag indenfor fristen.