Referat bestyrelsesmøde 10. december 2015

HSS kontakterDeltagere: Dan, Mejnert, Knud, Lars, Lasse, Rasmus og Lars Jørgen (REF).

1 - Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Endnu ingen tilbagemelding fra Lejre Kommune i relation til vor mail med oplæg til dialog omkring pasus i leje aftalen omkring Blå Flag forpligtelse. 
2 - Nyt fra havnefogeder 
 • Lyset på pladsen er nu justeret, så vinklen er mere direkte mod pladsen. Ligeledes er sensor indstillet, så det virker efter hensigten nu. 
   
 • Der er udlagt rottegift, da der er mistanke om rotter ved nedløbet fra taget nede ved værkstedet. Det anbefales at få inspiceret vores afløb i forbindelse med dette, da der kan være utætheder i forbindelse med dette. 
   
 • Der er buler i tagpap på taget over miljøhuset. – LJA tager kontakt til Klaus, husudvalg og hører om det skal udbedres via udvalg eller vi skal bestille ekstern hjælp til dette. Tilbud inden arbejdet udføres.
   
 • Der er nogle ”øde” joller på pladsen, som i længere tid har ligget hen uden nogen ”ejermand” – Disse ødejoller ”annonceres” med foto på hjemmesiden og hvis der ikke dukker nogen ejer op, bliver disse joller kørt væk ved oprydning til foråret. 
   
 • Skraberen til støvsuger er væk/defekt. LJA indhenter tilbud på endnu et komplet sæt (slibemaskine, støvsuger, slange, skraber m.m.) så vi kan have 2 sæt klar til foråret.
   
 • Det er ønskeligt at ”ensforme” vores oplysninger således at oplysninger fra fogeder, kasserer, medlemskartotek er sammenkørt. Havnefogeder specificerer til Lasse hvilke oplysningner der er vigtige/relevante at kunne overføre og opdatere i Winkas. 
3 - Status økonomi / udvalg forbrug m.m.
 • Mange aktiviteter og tiltag har naturligvis kostet penge, man ”balancen” i det totale budget er stadig fin. Beholdning ca 470.000 + fond og husudlejningskonto (ca. 50.000).
    
 • 1. udkast til regnskab 2015 samt budget 2016 fremlagt af Knud. Fint forarbejde og kun enkelte kommentarer fra bestyrelse. Knud fremsender 2. oplæg med ændringer til bestyrelse for kommentarer.
   
 • Bank skifte til Spar Nord er sat igang. 
4 - Beslutninger fra udvidet bestyrelsesmøde – Hus og havne udvalg. / ”speed dating af opgaver”/projektudvalg
 • Nytårskur d. 7. Januar. Til denne søges koordinatorer til følgende: 
  Havn, Landarealer, Hus udvendigt og hus indvendigt. LJA laver invitation til udvalgsformænd/kvinder. 
   
 • Knud bestiller mad.
5 - Kasserer status
 • Hein Bornebusch har sagt ja til at afløse Knud som kasserer ved kommende generalforsamling. Knud stiller sig til rådighed i en overgang for den nye kasserer.
  Hein ønsker ikke at vedligehold af medlemskartotek/oplysninger indgår i opgaven som kasserer. Bestyrelsen skal finde en løsning på dette ( winkas selfservice måske) 
6 - Generalforsamling 2016
 • Ingen indkomne forslag endnu. Dog overvejes forslag fra bestyrelse at hæve takster (ikke kontingent) på takstblad. Havnefogedernes forslag om forenkling af takstbladet vil indgå i overvejelserne. 
7 - Eventuelt 
 • Dræning af plads 
  Jørgen Binzer og Henrik Jensen har målt pladsen op i forhold til niveau m.m. og arbejder på en løsning - LJA spørger efter status på projektet. 
   
 • Bom - Status 
  Bom etableres i weekenden 12-13 december – Administrationssystem skal opdateres.
  Lars P. sender system til Lasse, som vil undersøge muligheder for at opdatere direkte i systemet evt. fra Winkas.
   
 • Flere forslag til præcisering af principper for tildeling af havnepladser.
  Præciseringer tilføjes af Lars P og rundsendes til fogeder og bestyrelse for godkendelse.
  Der er ikke tale om ændringer, blot præciseringer af gældende praksis.
   
 • Der er en del opgaver der venter at blive færdiggjort. Følgende en status og aktion:
  • Dræning af plads – Henrik Jensen og Jørgen Binzer er igang – LJA for opdatering
  • Bom projekt – Bom etableres i weekenden 12-13 dec 
  • Faststøbning af stålstolper – kan færdiggøres efter bom er færdigmonteret. 
  • Stabilisering af Bro 4 – Afventer melding fra Jørgen Binzer, der har en løsning. 
  • Færdigøre molehoveder – ingen status 
  • Opsætning af bedre lys i masterum – Dan P er i gang med dette 
  • Reperation af nedgang til bro 2 - ingen status 
  • Rense tag og nedløb på klubhus – ved forårs oprydning 
  • Reperation af tag over miljøhus – LJA kontakter husudvalg eller ekstern håndværker. 
  • Gennemgang af hus – Dan aftaler videre med Erling og Jes for at få en prioriteret liste over nødvendigt vedligehold på hus. 
  • 2020 projekt – nyt baderum/toilet i underetage. 
   Rasmus og LJA kontakter eksterne entreprenører for overslag, så vi har beslutnings- grundlag og kan drive projektet videre.