Referat bestyrelsesmøde 5. november 2015

HSS kontakter1 - Gennemgang referat fra sidste møde.
 
2 - Sager til næste møde:
 • Indmeldelser efter 1. oktober opkræves ½ takst. 
  Det har været praksis, ikke at opkræve kontingent ved indmeldelser efter 1. oktober. Efter vi har droppet indskuddet, giver det lidt udfordringer, idet indmeldte ikke får deres medlemsnumre (og rettigheder) før de har betalt. Vi må tage stilling til dette - måske kan vi opkræve ½ kontingent, så 'de nye' kommer ind i systemet, og kan optages på venteliste, opnår stemmeret mv.?
   
 • Blåt Flag og Hjertestarter - Lars Jørgen med Lejre Kommune.
  Vores nuværende hjertestarter kan umiddelbart godt indgå i en service aftale med Falck. LJA tjekker med FALCK og tegner serviceaftale hvis vores nuværende hjertastarter kan indgå.
  Der er ikke endnu startet dialog med Lejre Kommune.
   
 • Mobile Pay – Lasse
  Mobile Pay blev til Swipp og er igang 
   
 • Svajerfortøjning - Lars Jørgen og Lars
  Lars og Lars laver oplæg til hjemmesiden / rundsendelse bland svajere inden vi kommer til foråret hvor det igen bliver aktuelt. 
3 - Nyt fra havnefogeder
 • Erling har lavet tegninger af alt vand, el og kloak (som er os bekendt) så vi i fremtiden har et overblik. Dette er lavet i forbindelse med etablering af lys på pladsen. 
   
 • Lys på pladsen er færdigt. Der er også installeret sensorer på toiletrum i underetagen. 
   
 • Vi har mus og måske rotter. Mus hører nok årstiden til, men rotter... Dan kontakter Lejre kommune og får dem til at sætte fælder / lægge gift.
   
 • Vi skal til arbejdsdagen have sprøjtet vores broer med algefjerner - LJA tager kontakt til Lars Borup og hører om det evt. kan sponsoreres – alternativt køber vi det bare selv.
   
 • Vi har endnu ikke hørt for Lejre Kommune / naturstyrelsen mht. godkendelse af vores lille container – LJA rykker for svar.
   
 • Vi har i praksis haft den ”regel” at man kan have to både i 2 år på pladsen, men det står ikke nogen steder i havnereglementet. Dette skal præciseres og beskrives. LJA tager kontakt til Jørgen Binzer for evt. kommentarer i relation til at tilføje denne praksis. Det skal bemærkes at havnereglementet skal godkendes af kystdirektoratet. 
   
 • Ligeledes skal det tilføjes at alle både der henligger på land/vand skal som minimum være ansvarsforsikret. Dette er også en praksis men ikke beskrevet i havneregelementet – Denne praksis tilføjes.  
4 - Status økonomi / udvalg forbrug m.m.
 • Generelt ser det fint ud – vi har højere indtægter en budgetteret og lavere omkostninger end budgetteret. 
   
 • Med etablering af lys på havnen vil havneudvalget overskride budget. Overskridelse er accepteret. 
   
   
 • I budget findes posten jolleleje. Indtægterne har været særdeles begrænsede de seneste år. Det er juniorafdelingen, der opkræver denne jolleleje. LJA tager kontakt til juniorformand for løsning af dette. Bestyrelsen ønsker at ”formalisere” dette, så det indgår i det øvrige opkrævningsarbejde via kasserer.
5 - Sejl sikkert ambassadør
 • Der skal findes en ”sejl sikkert ambassadør”. Denne person skal ikke nødvendigvis være fra bestyrelsen. LJA laver opslag på HSS facebook og efterlyser en frivillig til denne post. 
6 - Fællesskabsaften 1. dec – DTU Aqua
 • Niels Wolff har været initiativtager til denne aften. Vi har inviteret Lejre Kommune, Natur og Miljø med direkte invitation.
7 - Referat fra kredsmøde / Lars og Lars
 • På kredsmødet blev der stillet spørgsmål ved om kredsens sejladser kan invitere sejlere fra klubber der ikke er medlem af Dansk Sejlunion. Vi har i HSS praktiseret dette ved vores cruisingløb ved Sydfjordsstævne med det formål at få så mange på vandet som muligt.
  Om de enkelte klubber ønsker medlemsskab af DS er deres beslutning. Det er vores holdning at sejlsport er for alle. 
8 - Beslutninger fra udvidet bestyrelsesmøde – Hus og havne udvalg. / ”speed dating af opgaver” / projektudvalg. 
 • I løbet af november beskrives de vedligeholdelsesmæssige opgaver i både hus og havneudvalg – LJA kontakter Henrik og Klaus for møde.
   
 • Der søges ligeledes koordinatorer for de 4 områder – Havn, Landarealer, Hus ude, Hus inde.
9 - Eventuelt  
 • Klubkonferencen (DS)
  Vi deltager ikke i klubkonferencen pga. Manglende tid og der var ikke nogen på udvidet bestyrelsesmøde, der udtrykte at de ville med. 
   
 • Dræning af plads
  Kan evt. klares med en faskine – Henrik taler med Søren Grøn for videre forløb 
   
 • Bom - Status
  Det har været svært at få kontakt med Hedeland teknik. Vi forsøger igen at få kontakt så vi kan afslutte dette. Alle faciliteter skal være på plads inden der afregnes. Både bom og system. 
   
 • FLID 
  Vi er medlem af FLID man kan ikke lige se hvad HSS får ud af dette. FLID´s aktiviteter er primært omkring store havne med fast personale og andet setup end HSS, så vi melder os ud af FLID – Knud sørger for udmeldelse.