Referat bestyrelsesmøde 20. august 2015

HSS kontakter
Deltagere: Lars Jørgen, Knud, Rasmus, Lasse, Mejnert, Dan og Lars (REF).
 
1 - Gennemgang af referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer
 
2 - Nyt fra havnefogeder
Flytning af både på land om sommeren. Hvem betaler? 
Afklaring: Ejerne indkaldes ifm. sidste søsætning, og betaler for flytningen. 
 
Et medlem fik i år sæsonplads, men oplyste at han ville søsætte senere. Cirka 1. juli frasagde han sig pladsen. Skal han betale havneleje, eller slettes fra ventelisten?
Afklaring: Der skal betales havneleje / han skal ikke slettes af ventelisten.
 
Samme medlem har fået trailerbåd og benytter slæbestedet med sin A-nøgle. Skal han betale slæbestedsafgift?
Afklaring: Ja
 
Der er sket fejl ved opkrævning af sommerleje på land, vi rette op ifm. med vinterleje.
Afklaring: Knud har tilbageført til de berørte - det skal lige tjekkes, at ingen er blevet 'snydt'.
 
Kan der ikke sættes tidfrist for indbetaling ved medlemsskab på velkomstbrevet?
Tidsfrist tilføjes: "betales senest to uger efter brevets datering". Det er gældende praksis, at kasserer smider breve ud, hvis der ikke er betalt efter en måned. 
 
Eftersyn af mastekran
Aftalt: Mejnert bestiller lovpligtigt eftersyn.
 
Standere, bådnavne og hjemhavn skal findes på bådene iht. havnereglementets punkt 4.11
Det hjælper tilsyneladende ikke at gøre opmærksom på det, og der må også rykkes flere gange for forsikringskopier. 
Forslag (LJA): Vi kan forslå ved næste GF, at bådejere, der ikke har afleveret kopi af ansvarsforsikring opkræves 5.000,- til køb af ekstra forsikring, der kan dække, hvis uheldet er ude med både uden forsikring.
Afklaring, forsikring af småbåde: Sædvanligvis er joller, kajakker o.a. både under 5,5 meter omfattet af indboforsikring med ansvarsdækning. Hvis der ikke er tegnet kasko/ansvar, og det er indboforsikringen, der dækker, skal der stadig afleveres kopi (det er helt OK at 'tusche' forsikringssummer for indbo mv. over - sejlklubben er alene interesserede i bådens ansvarsdækning). 

4-dages kulingen i juli. H-båden var ved at vælte. Der er desuden konstateret skader på molehoveder (bro 1 og 2). 

El-skab på bro 2 er stadig defekt efter Bodil; bro 4 er ustabil i NV vind. 

Fortolkninger af situation med gæste-slæbesteds bruger afklaret. Reglement og vedtægter gælder. I tvivlstilfælde tages fremtidige drøftelser af fortolkning såvidt muligt på forhånd via mail / telefon. Generel gensidig opbakning til beslutninger taget efter bedste overbevisning.

3 - Status økonomi
Kontingenter 296 (284)
Havneindtægter 322 (291)
Havneudvalg brugt 63 (100)
Husudvalg brugt 52 (100)

4 - Blåt Flag
Blåt Flag er blevet inddraget. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er med baggrund i petitesser, og vi er stærkt i tvivl, om vi har ressourcer til at opretholde Blåt Flag i fremtiden. 
Kun 12 havne på Sjælland har Blåt Flag - langt de fleste er kommunale havne, og alle har ansat personale. Tove og Jørgen har gjort en kæmpe indsats, men det er svært at matche fastansat, lønnet personale i en forening, med frivillig arbejdskraft.
Vi ønsker bestemt ikke at slække på miljøindsatsen, men vil selv bestemme tempoet. Lars Jørgen kontakter Lejre Kommune.
 
5 - Betaling af gæsteleje mv.
Vi bør overveje Mobile Pay som mulighed for betaling af gæsteleje, kapsejladsgebyrer, nøgler mm.
Aftalt: Lasse undersøger
 
6 - Svajere, fortøjning
Der er ikke noget at udsætte på svajerudvalgets instruks; alligevel har to både revet sig løs efter kraftigt blæsevejr. Den seneste blev totalskadet. Det er vigtigt, at der benyttes kæde helt op på dæk. 
Aftalt: Lars Jørgen prøver at 'rense instruks for fagudtryk', så uerfarne sejlere ikke kan tage fejl af, at kæde skal benyttes, helt op på dæk. 

7 - Havneudvalg
Lovliggørelse af container, etablering af grillterasse, bom ved indkørsel, lys på pladsen.
Ansøgning vedr. container er sendt til Lejre Kommune.
Bom og lys på pladsen. Bestyrelsen har besluttet, at iværksætte arbejdet med eksterne leverandører, for at skåne havneudvalget for opgaverne. Dan kontakter elektriker, Lars P kontakter leverandør af bom. Max-beløb 10.000,- for el, 30.000 for bom.
Grillterrasse, molehoveder og bro 4 - se punkt 10.
 
8 - Passive medlemmer
Vi ønsker at tiltrække flere støttemedlemmer. Der bør udarbejdes velkomstbrev, der beskriver hvilke tilbud medlemsskab i gruppe III giver. Lars og Lars ser på det.
- brug og lån af klubhus, i det daglige og til fest
- kulturelle aktiviteter
- de glade 60'ere
 
9 - Hjertestarter
Usikkerhed om hjertestarterens funktionalitet. Den fjernes midlertidigt fra hjertestarter.dk, indtil vi har fundet en sikker abonnements løsning med løbende service - eventuelt i samarbejde med Lejre Kommune (stranden). Tilbud fra Falck ser fornuftigt ud i sammenligning med priser fra anden leverandør (Falck er dyrere i etablering, men billigere i 'drift'). 
Lars Jørgen undersøger, og tager kontakt til Lejre Kommune.
Hjertestarter er fjernet fra hjertestarter.dk 21. august (Lars P). 
Modellen, vi har, kan serviceres af Falk; den er ikke egnet til udendørs opbevaring (i kulde).
 
10 - 2020 plan
Hvor meget kan vi klare ved 'gør-det-selv'?
Det ligger i 'klubbens DNA', at medlemmerne løser vedligeholdelse og etablering af klubbens faciliteter. Imidlertid er 'Tordenskjolds soldater' ved at være trætte, og der er blandt medlemmerne (og i bestyrelsen) nogle, der gerne betaler mere for faciliteter og aktiviteter, så eksterne håndværkere i større omfang kan benyttes nogle af opgaverne.
Forslag fra Lars Jørgen: Hus- og havneudvalg nedlægges, og vedligeholdelsesopgaver defineres og 'koges ned' til mindre enkeltstående ansvarsområder / opgaver, der fordeles på enkeltpersoner. Der oprettes et projektudvalg, der planlægger og driver de projekter, vi har i 2020 planen.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at HSS ikke bør udvikle sig til 'en marina', hvor alt er klaret for medlemmerne, men at vi nok bør sigte på en løsning, hvor der er større mulighed for at benytte eksterne kræfter.

11 - Eventuelt
Bestyrelsen støtter, at der købes en Wayfarer klubjolle for ~35.000,- for at støtte udviklingen af seniorjolle miljøet i HSS. Det skønnes, at en klubjolle vil tiltrække 5-6 nye seniormedlemmer. 
Der er tidligere bevilliget 30.000 til køb af en seniorjolle (oprindeligt med tanke på en OK-jolle).
Jan Kjeldsen har givet tilsagn om, at være tovholder.