Referat fra Generalforsamling i HSS, lørdag 7. marts 2015

HSS kontakter

 


Lars Jørgen Andresen bød velkommen og inviterede til mad efter generalforsamlingen.
 
1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henry Søndergaard. Henry blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Da der senere skulle stemmes om vedtægtsændringer, blev antal stemmeberettigede optalt; der var mødt 52 stemmeberettigede op til generalforsamlingen. 
 
2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år.

Lars Jørgen supplerede den skriftlige beretning for 2014 med en kort gennemgang, hvorefter beretningen blev godkendt. 

3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2015.

Knud gennemgik regnskabet for 2014 og fortalte at regnskabet har fået to anmærkninger fra revisorene.
 1. Difference på 27.700 kr. i banken
 2. Manglende konsekvens ved kontering  
Inden generalforsamlingen fik revisorerne foreviget afstemning fra 31.12.2014, hvor det fremgår, at Nordea og administrationssystemet stemmer.
 
Forskellen på 27.700 kr., som bankens konto er højere end administrationssystemet Winkas, skyldes, at kassereren har tilbageført konteringsposter fra 2015 til 2014 i Winkas, men i banken er de betalt i 2015. Forskellen udgår netop 27.700 kr. 
 
Knud tog kritikken til efterretning. Henry spurgt om der er yderligere kommentarer til regnskabet for 2014. Det var der ikke og regnskabet blev godkendt.

Knud præsenterede budgettet for 2015. Der var ingen anmærkning og budgettet blev godkendt. 

4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer

Lars Jørgen forklarede, grundlaget for de foreslåede kontingentændringer. Det drejer sig primært om, at vi står over for en del store vedligeholdelsesopgaver. Derfor giver det mening at øge vores kassebeholdning. 

Forslag:
 • Kontingenter for gruppe 'I Seniorer - aktivt medlem over 25 år' og for gruppe 'II Junior – aktivt medlem under 25 år' blev foreslået hævet med kr. 100,-. Forslaget blev vedtaget.
    
 • Det var foreslået, at indskud ved indmeldelse bortfalder, med henblik på at ”invitere” flere til at blive medlem af HSS, herunder flere støttemedlemmer. Forslaget blev vedtaget. 
    
 • Kontingent for gruppe 'III Gastemedlemmer og passive medlemmer', samt havnelejer (havneleje, sommerpladsleje og vinterpladsleje) var foreslået uændrede. Forslaget blev vedtaget
     
 • I henhold til beslutning på Generalforsamling 2014, søgte bestyrelsen generalforsamlingens godkendelse til ændring af takstbladet, således at den øvre grænse for joller (sejl- og motorjoller, samt surfere, kano og kajak) på land ændres fra <420 cm til <500 cm længde, for så vidt angår Sommerpladsleje og Vinterpladsleje. Forslaget blev vedtaget
5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10
 • Knud Bjerrum var på valg, og modtog genvalg. Knud blev genvalgt
 • Lars Plejdrup var på valg, og modtog genvalg. Lars blev genvalgt
 • Kristian Thomsen var ikke på valg, men ønskede at trække sig. Bestyrelsen foreslog Lasse Lindgaard til den ledige bestyrelsespost. Lasse Lindgaard blev valgt, og tiltræder bestyrelsen og takkede for valget
 • Lars Jørgen Andresen og Rasmus Rosenkvist var ikke på valg. 
Knud har informeret bestyrelsen om at dette er hans sidste periode som kasserer. Knud ønsker eventuelt at stoppe før endt valgperiode. Bestyrelsen arbejder på en løsning med en ny kasserer.
 
6 - Valg af formænd til faste udvalg

Michael Albrektsen var indstillet som formand for juniorudvalget. I efteråret overtog Michael juniorformand Thomas Kvist's opgaver. Generalforsamlingens godkendelse af 'vagtskiftet' søgtes af bestyrelsen. Michael blev valgt.
 
Tove Binzer trækker sig fra posten som formand for festudvalget. Ind træder Marianne Bjærrum.
  
7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 
Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som revisorsuppleant. Alle blev valgt.
 
8 - Indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet to forslag:
 • medlemsgruppe 'III Gastemedlemmer og passive medlemmer' beskrives fremover som 'III Støttemedlemmer' i takstbladet og i sejlklubbens vedtægter, da dette tydeligere afspejler, at medlemsgruppe III først og fremmest er for ægtefæller til aktive medlemmer, juniorforældre, tidligere aktive sejlere, beboere i lokalområdet og andre, der ønsker en tilknytning til sejlklubben. Forslaget blev vedtaget
   
 • punkt 4 om delebåde, under principper for tildeling af pladser præciseres som følger: 'Medlemmer med anpart i en båd kan tildeles fast havneplads på følgende betingelser: Alle anpartshavere skal have været medlem af HSS afdeling I eller II i mindst 8 år og gennemsnittet af anpartshavernes medlemsnumre er gældende ved tildeling af havneplads. En bådejer, der er éneejer med samme medlemsnummer som delebådens gennemsnitsnummer, har fortrinsret til en havneplads. Sejlklubbens bestyrelse kan give dispensation ved tildeling af havneplads'. Forslaget blev vedtaget - med vedtagelsen har bestyrelsen fået nogle retningslinjer, der kan administreres efter, og kan 'ophæve' det midlertidige stop for tildeling af faste havnepladser, der har været gældende i flere år.; , vil dette igen være aktuelt. 
Poul Boysen (HSS-394) havde stillet følgende forslag:
 • Forslag til generalforsamlingen om tilføjelse til havnereglementets § 3.2. Der tilføjes: Stativer som ikke skilles ad for oplag i bunker, må tåle at bukke og lignende objekter anbringes inden i stativerne efter henstilling for sommeren. Forslaget blev motiveret med at adskillelse af bådstativer kun skaber få ekstra parkeringspladser på havnepladsen, hvilket ikke synes ikke at stå i forhold til ulemperne for ejerne af de genstridige stativer. Forslaget blev ikke vedtaget
9 - Eventuelt

Torben Leth Jensen, der har stået for udlån af klubhuset i en årrække, har meldt sig ud af klubben. Vi søger derfor en afløser.

Bent Sørensen afholder Ringøen Rundt i 2015 men ønsker en afløser, der vil videreføre den traditionsrige sejlads.

Kåring af årets HSS-sejler. Thomas Kvist blev udnævnt til årets HSS sejler af Dan Poulsen, der har passet pokalen det seneste år. 
 
Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til 887 Gert Feld, 898 Henrik Michaelsen og 877 Kirstine Binzer (Tove modtog for Kirstine). Tre jubilarer var ikke tilstede; 873 Johs. M Eriksen, 875 Peter Vedel Christensen og 894 Henning Knudsen. 
 
Bemærkning fra Lars Jørgen Andresen: 
Vi arbejder på at lave HSS merchandice iform af jakker og hatte. Vi påtænker at håndtere det ved samleordrer for at forhindre binding af klubbens penge i varelagre.
 
Bemærkninger fra Jørgen/Tove Binzer: 
Søsætninger for 2015; oven i de tre fælles søsætninger, er der søsætning 24 april efter de 12 både der er på listen.
Blåt flag kræve at vi er omhyggelige vedr. sortering af affald og kemikalier. Husk at passe på miljøet.
Tømning af holding tank. Tove anbefaler at vi prioritere en løsning til HSS. 

Lars Jørgen præsenterede den foreløbige 2020-plan, som 2020 udvalget har udarbejdet. Det er en plan for HSS, både hvad angår faciliteter og den sejlsportsmæssige side. 
Udvalgets arbejde er endnu ikke afsluttet, og der vil følge opdateringer fra udvalgets arbejde. 
Ved at fremlægge og bredt orientere om udvalgets visioner ønsker udvalg og bestyrelse at få generalforsamlingens 'principielle accept' af planerne så vi ved at vi arbejder i samme retning som klubbens ønsker i bred forstand. Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen vedr. den foreløbige 2020 plan, og udvalget og bestyrelsen arbejder videre med at realisere planerne.
 
Afgående frivillige blev takket for indsatsen; Tove (festudvalg), Torben (husudlån), Thomas (juniorudvalg) og Kristian (bestyrelsen). Og endelig, trefoldigt hurra for HSS.
Henry afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
 


Godt 50 medlemmer fik byttet nøgler ved generalforsamlingen - dem, der har passet havnevagter i to år, fik også en HSS-hue. Nøgler byttes desuden ved de tre fælles søsætninger (inklusiv standerhejsningen) og ved den fælles oprydningsdag. Dette annonceres på hjemmesiden.
 
Tak til festudvalget for solid bespisning efter generalforsamlingen