Indkaldelse til Generalforsamling 2015 i Herslev Strand Sejlklub

HSS kontakter

 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 7. marts kl. 15:00 i klubhuset.
 
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter §16.
 
1 - Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henry Søndergaard.
 
2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år.
Se den foreløbige beretning, der vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.
 
3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2015.
Se bilag.
 
4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
 • Kontingenter for gruppe I Seniorer - aktivt medlem over 25 år og for gruppe II Junior - aktivt medlem under 25 år foreslås hævet med kr. 100,- per år.
   
  • Bestyrelsens motivation for de ændrede takster er, at sikre dækning for planlagte arbejder, uden at hæmme den positive udvikling med øgede sejlsportsaktiviteter. 
    
 • Det foreslås, at indskud ved indmeldelse bortfalder. 
   
  • Indskuddet foreslås fjernet fra vores takstblad idet vi ønsker at ”invitere” flere til at blive medlem af HSS, herunder flere støttemedlemmer. 
   Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke skal hæmme tilgangen af nye medlemmer med indskud/gebyrer.
    
 • Kontingent for gruppe III Gastemedlemmer og passive medlemmer, samt havnelejer (havneleje, sommerpladsleje og vinterpladsleje) foreslås uændrede. 
   
 • I henhold til beslutning på Generalforsamling 2014, foreslås den øvre grænse for joller på land på <420 cm længde ændret til <500 cm, for så vidt angår Sommerpladsleje og Vinterpladsleje. Grænsen gælder sejl- og motorjoller, samt surfere, kano og kajak.
    
  • Ved generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget, at administrere ifølge den foreslåede øvre grænse for jolle-længde (<500 cm). Bestyrelsen søger generalforsamlingens godkendelse til ændring af takstbladet.   
5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10
 • Knud Bjerrum er på valg, og modtager genvalg.
 • Lars Plejdrup er på valg, og modtager genvalg.
 • Kristian Thomsen er ikke på valg, men ønsker at trække sig. Bestyrelsen foreslår Lasse Lindgaard til den ledige bestyrelsespost. 
 • Lars Jørgen Andresen og Rasmus Rosenkvist er ikke på valg.
6 - Valg af formænd til faste udvalg
 • Michael Albrektsen indstilles som formand for juniorudvalget.
   
  • I efteråret overtog Michael Albrektsen juniorformand Thomas Kvist's opgaver. Bestyrelsen søger generalforsamlingens godkendelse af 'vagtskiftet'.
7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 • Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som revisorsuppleant.
8 - Indkomne forslag
Bestyrelsen stiller to forslag: 
 • medlemsgruppe III Gastemedlemmer og passive medlemmer defineres som III Støttemedlemmer i takstbladet og i sejlklubbens vedtægter.
   
  • Motivation: Klubben modtager flere indmeldelser til Gruppe III, fra personer, der ønsker at sejle kajak, jolle eller sejlerskole i HSS. Medlemskab i Gruppe III ønskes først og fremmest pga. det lave kontingent, af nye medlemmer, der i forvejen er medlem af en anden sejlklub, eller er af den opfattelse, at et 'fuldt medlemsskab' ikke er nødvendigt for deres sejladsform. Dette er ikke hensigtsmæssigt.
   Gruppe III er først og fremmest for ægtefæller til aktive medlemmer, juniorforældre, tidligere aktive sejlere, beboere i lokalområdet og andre, der ønsker en tilknytning til sejlklubben.
    
 • punkt 4 om delebåde, under principper for tildeling af pladser præciseres som følger:
   
  Medlemmer med anpart i en båd kan tildeles fast havneplads på følgende betingelser:
  Alle anpartshavere skal have været medlem af HSS afdeling I eller II i mindst 8 år og gennemsnittet af anpartshavernes medlemsnumre er gældende ved tildeling af havneplads.
  En bådejer, der er éneejer med samme medlemsnummer som delebådens gennemsnitsnummer, har fortrinsret til en havneplads.
  Sejlklubbens bestyrelse kan give dispensation ved tildeling af havneplads.


  • Motivation: Forslaget er 'frugten' af møde omkring delebåde jvf. generalforsamling 2014. Mødet blev afholdt i efteråret 2014 og der var fremmødt sejlere med egne både, sejlere med delebåde og sejlere med egne både, der godt kunne se sig selv som kommende delebådsejere. Forslaget er derfor bredt funderet i de forskellige 'interesser' der naturligt ligger i dette. Med dette forslag kan vi 'ophæve' det midlertidige stop for tildeling af faste havnepladser, der har været gældende i flere år. Det midlertidige stop har hele tiden været en midlertidig løsning og vil blive ophævet – bestyrelsen ønsker med forslaget at få nogle regler der kan administreres efter, og med dette forslag, der er defineret af et bredt udsnit af HSS'ere, vil dette igen være aktuelt.
Poul Boysen (HSS-394), stiller følgende forslag:
 • Forslag til generalforsamlingen om tilføjelse til havnereglementets § 3.2Der tilføjes:
   
  Stativer som ikke skilles ad for oplag i bunker, må tåle at bukke og lignende objekter anbringes inden i stativerne efter henstilling for sommeren
  .

  • Motivation: Ved adskillelse af bådstativer, blev der skabt nogle få ekstra parkeringspladser på havnepladsen. Denne fordel, synes ikke at stå i forhold til ulemperne, for ejerne af de genstridige stativer. Jeg er sikker på, vi gerne havde parkeret på strandparkens parkeringspladser, de få gange hvor vores egen plads var fuldt optaget.
9 - Eventuelt
Kåring af årets HSS-sejler.
Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til 873 Johs. M Eriksen, 875 Peter Vedel Christensen, 877 Kirstine Binzer, 887 Gert Feld, 894 Henning Knudsen og 898 Henrik Michaelsen.
 
Efter generalforsamlingen bydes på et let traktement, arrangeret af festudvalget.
 
På bestyrelsens vegne,
 
Lars Jørgen Andresen
Formand
Beretning for 2014...
 

Indkaldelse, beretning og regnskab kan hentes som
PDF-filer nederst på siden
 
 
 
Ċ
Herslev Strand Sejlklub,
12. feb. 2015 14.12