Referat bestyrelsesmøde 2. februar 2015

HSS kontakter
Deltagere: Knud Bjerrum, Lars Plejdrup, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen (REF)
Havnefogeder: Dan Poulsen, Mejnert Rasmussen
 
Punkter fra sidste møde:

Gennemgang af referat fra sidste møde - status: Lukket 
Primært til dette møde var forberedelse af generalforsamling 2015 

Øvrigt til dagsorden:

Budget opfølgning - status: Lukket
Knud har lavet endeligt regnskab for 2014 samt budget for 2015. Enkelte oplysende kommentarer tilføjes til materialet

Nyt fra havnefogeder - status: Åben

Diverse fra havnefogeder: 

Indmeldelsesblanket på hjemmesiden tilføjes: Kopi af ansvarsforsikring afleveres til havnefogeder inden båden ankommer til havnen – afleveres denne ikke, kan båden ikke være i havnen eller på klubbens arealer.
 
Ventelisten opdateres inden 1. marts 2015
Der står både på ventelisten uden at have angivet ønske om pladsstørrelse. Det er bådejerens pligt at informere om hvilken størrelse plads der ønskes. Hvis dette ikke er oplyst vil det være mindste plads der tages i betragtning.

Svajere der ligger inde på grønne pladser efter aftale med havnefogeder vil efter 8 dage blive opkrevet normal gæsteleje med mindre der er truffet aftale om andet med havnefogeder.

Slangen, der ligger i ”sejler køkkenet” ligger uhensigtsmæssig – LJA hænger en slangerulle op.

Udvalgskontakter - status: Lukket

Ingen bemærkninger

Container på pladsen - status: Åben
Vores 20 fods container skal lovliggøres i forhold til lejre Kommune. Det er midlertidigt besluttet at vi ansøger om en 40 fods container. Containeren bekæde og tagdækkes som eksisterende. Med en 40 fods container kan vi også indrette et mindre depotrum til stager, ankre, bøjer m.m.
Henrik Jensen fra havneudvalget tager dette videre med Lejre Kommune og naturstyrelsen.

Generalforsamling 2015 - status: Åben

Forslag om delbåde fra debatmøde – vedtaget og indstilles til generalforsamling

Ændring i taksblad jvf. praksis - Alle både under 5 mtr. ændres til 330 kr. (herunder surfere, sejljoller, motorjoller, kano og kajak)

Låsesystem – Låseplan fremlagt og vedtaget dog skal A-nøgler tilføjes de to containere. (LJA aftaler dette med Klaus husudvalg) Nøgler ombyttes på generalforsamling, standerhejsning og ved forårets søsætninger.”gamle” nøgler ombyttes uden omkostninger og nye nøgler koster: A-B 200 kr. C nøgle (slæbested) 300 kr. Halvdelen tilbagebetales ved udmeldelse.
 
Passive medlemmer forslås ændret til støtte medlemmer. Indskud forslået fjernet. Vores fremtidige medlemstyper vil så se ud som følger: Støttemedlem, Juniormedlem, Seniormedlem.

Kontingentstigning foreslås til følgende: Senior fra 800,00 til 900,00 Junior fra 500,00 til 600,00 Støtte 300,00 uændret. Kontingentstigninger motiveres i indkaldelse.
 
Eventuelt - status: Åben
Indbrud i både: Der har desværre igen været indbrud i nogle både. Dette giver anledning til at øge vort fokus på preventive tiltag. Rasmus undersøger pris og muligheder for overvågning med log. LJA undersøger med Klaus Tønder evt. bom ved indkørsel til sejlklubben.

Følgende både skal fjernes fra Sejlklubbens areal inden sidste søsætning
Maxi 77 – Henrik
???sejlbåd – Monica
LJA skriver til begge medlemmer.