Referat - 2. møde i 2020-udvalget, 12. januar 2015

HSS kontakterDeltagere: Henrik Jensen, Dan Poulsen, Niels Wolff, Leif Knudsen, Henry Søndergaard, Klaus Christensen, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen (REF)

Dagsorden med udgangspunkt i referat fra møde den 9. december 2014
 
Vaskeplads:
Vil evt. fremtidige miljøkrav stille direkte krav til HSS om vaskeplads af både efter optagning og vil det blive fulgt af krav om opsamling af vaskevand og evt. bortskaffelse.?
 
Aktion: Henrik Jensen undersøger evt. miljømæssige krav der allerede er defineret. (Dansk Sejlunion). Leif Knudsen taler med Roskilde Havn der allerede har en vaskeplads/ordning – herunder evt. etableringsomkostninger, drift og driftforhold. 
 
Ref: 
Der er ingen lovkrav mht. vaskeplads i skrivende stund. Leif har undersøgt hvordan Roskilde Havn har løst dette. Løsningen er ”hjemmelavet” men effektiv med opsamling af vaskevand og herefter budfældning gennem flere tanke. 
Idet der ikke er nogle definerede lovkrav vedr. dette er det 2020 udvalgets indstilling ikke at gå videre med dette før der foreligger et eventuelt lovkrav samt beskrivelse af omfang/faciliteter.
 
Toilet tømning:
Vi ser i Sverige at der er øget fokus på faciliteter til toilet tømning. Vil dette også blive et fokus område i Danmark og hvordan kan HSS evt. møde disse krav.
Det vurderes at den bedste løsning er en fast installation af et anlæg for toilet tømning med direkte tilkobling til vores eksisterende septi tank på strand arealet.
 
Aktion: Lars Jørgen Andresen undersøger hos leverandører af disse stationer prisniveau for etablering og eft. Driftomkostninger.

Ref: 
Ikke nogen lovkrav om dette endnu i DK.
Alt efter løsning vil etablering af toilettømmestation ligge på ca. 50.000 kr.
Toilettømning prioriteres lavt jvf. ovenstående.


Optagning/søsætning:
Umiddelbart vurderes det at vi i de mange kommende år (15-20 år) stadig vil have mulighed for at fortsætte med den løsning vi anvender idag med ekstern vognmand. Vi skal dog være opmærksomme på at der findes andre løsninger og vi vil undersøge forskellige muligheder for at etablere ”vores egen løsning”. Herunder kran/bedding herunder krav til stativer og underlag på pladsen for vinteropbevaring og hvordan kan dette samspil foregå i relation til evt. vaskeplads.
Dette enten som en total løsning eller en delvis løsning i raltion til evt. vaskeplads.
 
Aktion: Lars Jørgen Andresen tager kontakt til Rasmus Rosenkvist, der pt. undersøger hos en Hollandsk leverandør hvilke muligheder der er for en ”mover” af standard stativer.

Ref: 
Rasmus har undersøgt alternativ til vores nuværende løsning med vognmand. Alternativer som følger: 
     Kran 10T + fundering = 650.000
     Ophalervogn til slæbested = 350.000
     4 hjulstrukket traktor = 300.000
     Stativer ca. 9000 + moms pr stativ / 100 stativer = 900.000 + moms.
Uanset hvilken løsning der vælges vil investeringen blive på ca. 2.000.000 kr. + vedligehold. Dette kunne finansieres enten via leasing eller lån fra det provenu der ligger i forbindelse med omkostningerne til vores nuværende løsning.
Det er 2020 udvalgets indstilling at fortsætte med vores nuværende løsning set i lyset af perioden for fremtidige forpligtigelser.

Slæbested:
Alt efter ovenstående model med optagning/søsætning kan der være forskellige krav til vort slæbesteds faciliteter.
Slæbestedets nuværende stand er ikke tilfredsstillende og det kræver en relativ hurtig reperation. Men det vil være hensigtsmæssigt at kende evt. fremtidige krav til slæbestedet inden vi ”lapper” på det nuværende.

Aktion: Afventer

Ref: 
Havneudvalget reparerer slæbestedet i indeværende budget. Rep af slæbested laves i forhold til vort nuværende brug af slæbested og ikke med hensyn til evt. anden løsning for optagninger/søsætninger.

Broer:
Bro 1 er i meget fin stand og kræver ikke yderligere end alm. vedligehold de kommende år. Derimod er bro 2 og 3 ved at være i en stand der kræver fornyelse og /eller større renovations opgaver.
Bro 4 kræver hvert år, specielt efter is vinter, nogle dages arbejde for at kunne anvendes til en ny sæson. Måske vi skulle overveje en evt. flydebro som erstatning.

Aktion: Henrik Jensen undersøger ”meter pris” for flydebro i passende størrelse.
Det anslås at bro 2 vil koste ca. 100.000 at renovere/genopbygge
Det anslås at bro 3 vil koste ca. 100.000 at renovere/genopbygge.

Ref: 
En flydebro som alternativ til bro 4 vil koste ca. 8.000 pr. mtr. = bro 4 er ca. 60 mtr. og dette vil således blive en omkostning på ca.480.000
Alternativet er en træbro / renovering af eksisterende. Dette vil ligge på ca. 100.000 kr.
Bro 2 / bro 3 kræver også opmærksomhed og renovering/omkostning som følger:
     Bro 3 100.000 kr. 2015/2016
     Bro 4 100.000 kr. 2016/2017
     Bro 2 100.000 kr. 2017/2018


Faciliteter til gæstesejlere: 
Vores faciliteter til gæstesejlere som ikke kan komme ind i klubhuset må siges at have begrænsede muligheder i relation til køkken faciliteter.
Skal vi have bedre gæstefaciliteter eller skal de faciliteter vi har i klubhuset på en nem måde gøres tilgængelige for gæstesejlere – evt. kodelås istedet for nøgle ?

Aktion: Klaus Christensen (husudvalg) inviteres til at deltage i dette udvalg både i relation til dette punkt og øvrige punkter vedr. hus. Lars Jørgen Andresen tager kontakt til Klaus.

Baderum / omklædnings faciliteter: 
Ønske om seperate omklædningsrum til piger og drenge (juniorafd) ligeledes baderum.

Aktion: Klaus (husudvalg) har tidligere lavet nogle ”oprids” af dette. Tages op på næste møde

Ref: 
Klaus har tidligere lavet nogle tegninger og forslag til bedre gæstefaciliteter og ombygning af baderum/omklædningsrum. Disse bruges som udgangspunkt i forbindelse med ombyging af baderum/omklædningsrum. Det vurderes at dissse faciliteter brydes op i 2 etaper, således at gæstefaciliteter og baderum/omklædning gennemføres i 2 etaper. Der skal søges om finansiering af dette via fonde. Nærmere projekt beskrives og finansiering søges (Rasmus rosenkvist) har tidligere arbejde med dette for Roskilde Roklub, og vil gerne søge til dette projekt også.

Nye input 

Nye agterpæle
Ved at skifte vores agterpæle af træ ud med stålrør med pvc rør udenpå, kan vi øge bredden på nogle pladser og få plads til både med større bredde end vores nuværende.
Pæle skiftes løbende
Ved samme ”øvelse” kan vi opdatere vores ramslag til at kunne bruges med en vibrator der ikke slår pælene ned med vibreres ned. Henrik Jensen undersøger pris på pæle, pvc rør, vibrator.
 
Pladsen drænes efter sidste søsætning så vi undgår alle vandpytterne i fremtiden.
 
Vandvarmer
Niels Wolff har en vandvarmer stående til udskiftning af vores eksisterende. Vandvarmeren kan HSS få uden omkostning. Dog vil der være nogle etableringsomkostninger i forbindelse med dette. Tak til Niels Wolff. Nærmere aftale mellem husudvalg og Niels laves for etablering.
 
Frivilligt arbejde – hvordan gøres dette
Det er vores overbevisning at der til mindre opgaver kan engageres frivillige til at udføre arbejdet. Det er dog vigtigt at arbejdets omfang er præciseret og forberedt, så materialer er på plads og beskrivelse af opgaven er klar.
Det foreslås at der laves en ”to-do” liste med opgaver der skal laves på hjemmesiden (som f.eks. male hus, skifte toiletbrædder, rense grill, m.m.) Opgaverne sorteres under udvalg så medlemmer kan kontakte udvalg for nærmere info og påtage sig at udføre opgaven.
Lars Jørgen indsamler disse opgaver fra de respektive udvalg og aftaler videre med Lars Plejdrup med at få dette ”søsat”.
 
Nye medlemmer
Niels Wolff foreslår at der laves en ”mentor ordning”, så nye medlemmer hurtigt bliver en del af HSS. Ordning skal foregå på den måde at nye medlemmer tildeles et ”gammelt” medlem som mentor, som så kan svare på spørgsmål og invitere ind i sammenholdet i HSS.
Lars Jørgen tager dette videre til bestyrelsen for nærmere specifikation og hvordan det gennemføres.
 
Der kan være forskellige opfattelser af hvordan vort medlemstal vil udvikle sig i fremtiden. Vi er idag knap 400 medlemmer og det skulle vi gerne blive ved med at være og gerne flere, hvis vi skal udvikle os og have råd til at drive havn og klub i fremtiden. Idag er mange ”par” medlemmer og hele familier der udgør 2-4 medlemmer en del af vort samlede antal. Vi er således ikke 400 enkelte ”interessanter”. Derfor er der behov for at vi investere i at gøre HSS kendt i lokalmiljø via presseomtale.

Arrangementer som ”kom og sejl” dag m.m. skal være med til at udvikle dette i fremtiden.

Det kunne også være en mulighed at starte en afdelinge af søspejdere op i vor klub.

Fokusering og promovering af aktive klasser (som f.eks. OK joller) kan også være med til at sikre medlemmer – vi vil holde fokus på wayfarer klassen i kommende sæson og forsøge at få skabt et ”wayfarer miljø” i HSS også. Lars Jørgen og bestyrelse aftaler videre med Jan Kjeldsen om hvordan vi gør dette. 
 
Ved næste møde drøftes disse forslag i yderligere detaljer.
 
Næste møde: 9. februar 2015 kl. 19:00