Referat fra formandsmøde i Jyllinge Sejlklub, 6. november 2014Præsentation af alle deltagere (18 deltagere) 15 klubber repræsenteret.

1 Klubforsikring
Oplæg ved Steen Wintlev omkring den nye Klubforsikring, som DS har taget initiativ til at få etableret.

Der er indplaceret en forsikringsmægler ind mellem klubberne og First. Det er Forsikringsmæglergruppen (FMG), og ”vores” kontakt hos FMG er Niels Schiellerup, nsr@fmg-dk.dk.

Dette valg er taget fordi DS tidligere har forhandlet en aftale på plads med FIRST og FMG der sætter fokus på: omkring forsikring af sejlernes egne både.

Steens Wintlevs slides er vedlagt dette referat som bilag og erstatter referat. af hans forklaring om Klubforsikringen.

Der er tale om all-risk dækning på forsikringen, hvilket betyder, at forsikringen dækker alt som ikke udtrykkeligt er undtaget i policen.

Der er ingen specielle krav til opbevaring af ribs og påhængsmotorer, så længe der føres et rimeligt tilsyn med tingene.

Væk opmærksom på, om sejleres private ting i klubhus og sejlskure skal være dækket af klubbens forsikring, eller om det er sejlerens ansvar. Hvis det sidste gælder skal sejlerne gøres tydeligt opmærksom på deres ansvar for selv at holde forsikret.
 
2. Cruisingsejlads
Hvordan går det i klubberne? Skeler man til Idé-kataloget?
Kan sejlere fra ikke-DS-klubber deltage?
Idé-katalog var herefter til debat.

Herslev Strand Sejlklub:
Sydfjordsstævne. Her inviteres der åbent ud til klubberne. Alle er velkommen. Specielt Lyndby Sejlklub i cruisingsejlads.
 
Holbæk Sejlklub:
Her kræver man at sejleren er medlem af en DS klub. Der sejles kun kapsejlads i Holbæk efter licens. Vil godt kæmpe for at DS sætter prisen på licens ned.

Hundested Motor & Sejlklub: 
Her bruger man tallene fra websejler da der kun eksisterer en licens i klubben. Ved Hesselø Rundt tilbydes der både kapsejlads og Cruising sejlads. Målet er at få en kapsejlads på benene.

Frederikssund og Marbæk:
Her har man to løb kapsejlads og cruising. Ved aften kapsejladsen kan man deltage uden licens.

Stemning for at se på Cruising sejlads som fx seniorfodbold.

Herefter en snak vedr. kapsejladslicens.
 
Vi tror ikke på, at det er prisen på licens der gør det. DS er gået fra 27.000 – 2.100 licenser. Hvad sker der? Der er mange elementer i denne sag. Det er værste der kan ske, at der går verdensmesterskab i sejladsen.
 
Vi mangler mange af de medlemmer der tidl. sejlede kapsejlads. Mange nye sejlere kommer ikke for at sejle kapsejlads.
 
Cruising arrangementerne kan være svaret. De er mere rummelige overfor nye bådejere der her får en mulighed for, at komme ud på vandet og være med under afslappede former.
 
Roskilde Sejlklub: 
4 stk. J22 både sejler næsten hver dag. Man betaler som i fitnesscenter kr. 1800 årligt. Dette beløb dækker sejlads en gang om ugen. Desværre er det kun de gamle rigtig gode sejlere der kommer. Men ellers fungerer ordningen perfekt.
 
3. Hvad væsentligt nyt er der sket i klubberne siden sidst?
Frederikssund har hentet fra det kommunale budget kr. 5.5 mill. til et ungdoms-søsportscenter. Et resultat af 10 års arbejde med at anlægge en anden profil i forhold til det politiske system. Sommerlejr for unge.
 
Hundested: Ikke pt. noget nyt.
 
Jyllinge: Ny formand og bestyrelse. Sommersejlads i ugerne 28 30 hvor de unge betaler for at deltage..Ønsker sig flere ungdoms sejlere
 
Herslev: Nationalparken Skjoldungernes land var oppe og vende. Herslev vil meget gerne have, at vi laver et fælles høringssvar. Det vides ikke hvordan nationalparken vil få indflydelse på joller og kajakker.
Forslag fremme om, at dele høringssvaret rundt til kredsens klubber. Herved kan alle klubber komme med deres input til det samlede eller selv sende et.
Roskilde efterlyser materiale. Høringsfristen er 1.1 2015. Henrik rundsender.
 
Skuldelev Bådelaug: Stor junior aktivitet. Mangler en DS bøje. Den tager Frederikssund sig af.
  
Jægerspris: I år har Kignæs Havn haft 50 års jubilæum. Juniorafdelingen på et stabilt niveau. Vi sejler nu 3 kapsejladser om torsdagen frem for en i folkebådene. Det fungere godt.
 
Orø: Her sker ikke så meget på det sejladsmæssige område. Tiden bliver brugt på nyt byggeri. Nyt bad og toiletbygning. Næste forår byder Orø havn på nye toiletter, bad og vaskeri med vaskemaskine og tørretumbler.
 
Lynæs: Her sker der meget. Ny formand og kasserer. Lynæs er med i sejlsport ligaen til næste år.
 
Marbæk: Med søsportscentret. Klubhuset sat i stand. Nye badfaciliteter og toiletter. I er meget velkomne til at komme og prøve.
 
Rørvig: Klubhuset overlevede stormene sådan ligetil. Alt andet på havnen var sat under vand. Klubben er ved at drukne i egen succes med ungdomssejladser i skolesommerferien med 40-50 deltagere. Vanskelighederne ligger i, at børneforældrene ikke er så nemme at motivere til at være frivillige. Svært at organiserer. 40 nye medlemmer hvor hovedparten er unge sejlere. Fået kr.85.000 fra Nykøbing Rørvig kommune til varmeanlægget.

Holbæk: Startede med Kitesurferne i dette år og det har gået godt. Juniorafdelingen går det også godt med grundet en stærk forældrekreds. Klubben holder medlemstallet grundet ungdommen. Klubhuset er blevet renoveret med nyt gulv og varmeanlæg takket være Bodil.

Roskilde: Mange ting på tapetet lige nu. Roskilde fik dækket alle skader efter stormen takket være de frivilliges hjælp. Havneudvidelsen. Her mangler man kun at få solgt de sidste 19 pladser. Godkendelsen er nu lige om hjørnet. Klubben arbejder på at lægge en strategi omkring havnen. Hvor vil vi hen med havnen? Man er desuden gået sammen med Roskilde kommune. Deltager også i næste år i sejlsport ligaen.
Klubben har fået et godt miljø op at stå. Vi parat til nye udfordringer som fx kapsejlads i sejlerskolen. Sejlerskolen er godt i gang igen med 7 elever.
 
Flere aktiviteter på programmet. Og i den forbindelse arbejdes der ud fra den filosofi at det skal være billigt – arrangementet skal hvile i sig selv. Fx er prisen for mad til fester ned sat til kr.100-.. Generelt lavere priser på fælles arrangementer.
 
Fra både i havnen er stjålet 8-10 mindre påhængsmotorer hentet med en jolle eller pram for et par måneder siden. Lige som i en række andre havne.

4 Eventuelt
Indbydelse til Facebook sendes rundt til klubberne sammen med dette referat.
Lidt om, at klubberne skal opdatere deres hjemmeside med link til kredsens hjemmeside og facebook siden så flere sejlere herigennem modtager info om kreds arrangementer.

Referat af Connie Andersen