Udkast til fælles høringsvar vedr. Nationalpark Skjoldungernes LandNaturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
 
Høringssvar vedr. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land
  
På vegne af (sejlklubberne, DS, …...????) takker vi for muligheden for at komme med et høringssvar i anledning af oprettelsen af nationalparken. Vi ser, som brugere af naturen i den sydlige ende af Roskilde fjord og de umiddelbare omgivelser, positivt på oprettelse af en nationalpark og er også klar over vores rolle i forvaltningen af naturresursen.
 
Afgrænsningen af den kommende nationalpark omfatter den sydlige ende af fjorden med meget få landarealer op til fjorden. Dog er havnene i Roskilde, Veddelev, de tre havne i Jyllinge, Hammerhavn, Sønderby, Gershøj, Lyndby, Lindholm Bådleje og Herslev en del af nationalparken.
 
Ialt udgøres ca. en tredjedel af nationalparken af de områder, der er helt vitale for fiskere og sejlere såvel som for naturbeskyttere og kulturhistorien. Turismen på og ved vandet er også vigtig og har vel endnu et uudnyttet potentiale.
 
Sejlerne støtter forslaget til afgrænsning, som det kompromis det er. Vi havde gerne set en større del af vandoplandet med i parken pga. de økologiske sammenhænge der er mellem fjorden og dens tilløb, både når det gælder flora og fauna og den vandkvalitet, der er en følge af forvaltningen af jorden i vandoplandet.
 
I forslaget zoneopdeling lægges der også stor vægt på vandarealet, i og med at hele vandområdet er parkens kerneområde ( zone 1) med den stærkeste naturbeskyttelse. Det er selvfølgelig en konsekvens af Natura 2000 udpegningen og derfor også et stærkt kort, når parken skal opnå forbedringer for naturen. Så meget vigtigere er den afstemning med lokalbefolkningen, herunder sejlerne, som kan opnås i forvaltningen af nationalparken.
 
Som en konsekvens af det store vandareal i parken, og de mange interesser der er specielt knyttet til vandet, mener sejlklubberne mv. at det vil være naturligt at være repræsenteret direkte i nationalparkens bestyrelse. Der er taget store hensyn til lodsejerne i hele optakten og i selve forslaget. Et tilsvarende hensyn bør også tages til de stærke interesser i nationalparkens vanddel.
 
Målsætningerne for nationalparken er udmærket beskrevet i oplægget. Bredden afspejler fint lov om nationalparker, mens målsætningerne indenfor de enkelte områder natur, landskab mv. kunne være mere specifikke. Det bliver selvfølgelig den kommende nationalparkplans opgave at blive mere konkret.
 
Et sted hæves der imidlertid en pegefinger, som kunne bekymre sejlerne, hvis der ligger konkrete planer eller opgaver for nationalparken bag. Det fremhæves, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod (?) at sikre balancen mellem aktiviteter og fugleliv på fjorden.
 
Sejlerne indgår gerne i den debat, når den er konkret på aktiviteter og specifik på tid og sted.
 
Som eksempel har der været stor opbakning om de første års adgangsrestriktioner ved havørnens etablering på Bognæs. De store oplevelsesmuligheder fuglene har givet er blevet påskønnet af sejlerne og de nærliggende klubber har deltaget positivt i formidling af restriktioner og baggrunden herfor.
 
Fremtidige ændringer i reguleringen bliver vel diskuteret i forbindelse med revisioner af forvaltningen af de danske Natura 2000 områder, hvor konkrete trusler mod udpegningsgrundlaget tages op.
 
Det bliver en spændende opgave i en fremtidig nationalparkbestyrelse, at få alle interesser på bordet i drøftelsen af planer for fremtiden.