Referat bestyrelsesmøde 1. december 2014

HSS kontakter
Deltagere: Knud Bjerrum, Lars Plejdrup, Kristian J. Thomsen, Lars Jørgen Andresen (REF).
Havnefogeder: Dan Poulsen

Punkter fra sidste møde:

Gennemgang af referat fra sidste møde - status: Lukket 

Hovedrengøring
Der har de sidste par år ikke været ”indkaldt” til egentlig hovedrengøring. LJA kontakter husudvalg / Jes Sindal for at få dette placeret, så vi fremover har fast hovedrengøring af klubhuset. Helst søndag i weekenden efter sidste søsætning, samtidig med oprydning på havnearealet. 

Øvrigt til dagsorden:

Budget opfølgning - status: Lukket 
Knud har lavet det første udkast til regnskab 2014. Der mangler stadig poster mht. vinterleje, men disse opkræves snarrest efter lister fra havnefogeder.
Budget/status: 370.000 kr.i driften / 316.000 i fonden.

Nyt fra havnefogeder - status: Åben
Diverse fra havnefogeder: 
 
FLID mødet – DP: 
Mejnert og Dan har været til konference med FLID. Generelt er det meget en dagsorden for de ”store” havne, der står med nogle andre opgaver/udfordringer end HSS. Det blev på konferencen efterlyst regelsæt/muligheder for havne for håndtering af gamle efterladte ”skrot både” – hvordan kan vi håndtere dette? FLID vender forhåbentlig tilbage med nogle observationer som vi kan benytte.

Oprydningsdag – DP
Endnu engang en solid opbakning til dette ca. 30 personer arbejde en hel dag på at få ryddet op, skåret træer/buske ned – der blev ligeledes lavet beplantning mod stranden samt sat ekstra stolper ned ved slæbestedet, således at der ikke kan ”bakkes udenom” og søsættes uden slæbestedsnøgle.

Vinterpladser – DP
Mejnert og Dan laver opgørelse på de både der står på land

HSS butik – DP
Var det en ide med en HSS butik, hvor der kan købes HSS merchandice i en ordentlig kvalitet ? JA – opbakning til ideen – Lars P undersøger med sine forbindelser i relation til b.la. SRPI om der er mulighed for at lave en fleksibel løsning, hvor dette kan gennemføres uden store kapitalbindinger.

Nationalpark Skjoldungernes Land - status: Åben
Høringssvar – er godkendt af bestyrelsen. LJA går videre med dette mod et samlet høringssvar fra de berørte sejlklubber.
HSS laver ligeledes eget høringssvar ligesom vi er medunderskriver på samlet høringssvar.
 
Udvalgskontakter - status: Lukket 
Thomas Kvist har meddelt at han trækker sig fra juniorudvalget som formand. Juniorudvalget har fundet Mikael Albrechtsen som ny formand samtidig er det en gruppe af forældre der sammen med Michael vil danne det nye udvalg. Michael indstilles som ny formand ved kommende generalforsamling.
 
Klubkonference 2014 - status: Lukket 
DS har inviteret til klubkonference – referat fra Lars Plejdrup
Lars P. har deltaget ved DS´s klubkonference som foredragsholder vedr. SRPI.
Generelt en god konference med masser af input til nye tiltag og nye ”vinkler” på det at drive sejlklub. 
Vi deltager i klubkonferencen 2015 med en ”større delegation”
 
WINKAS - status: Åben
Status på Winkas – Det kører efterhånden rimeligt. Der mangler blot at blive oprettet flere brugere så bestyrelse og havnefogeder kan gå ind og rette/tilføje i b.la. medlemsoplysninger samt bådoplysninger. Kristian og Knud opretter disse bruger login.
Der skal ligeledes oprettes ”nøgle” til bank, så Knud kan få adgang til Bank via Winkas. Dette oprettes ligeledes af Kristian og Knud.

Formandsmøde 6/11 i Isefjordkredsen - status: Lukket 
Input til tidligere fremsendt invitation og ide katalog – ref. v. Lars Plejdrup
Dagsorden jvf. nedenstående:
1) DS om forsikring (unødvendigt for HSS, da Kristian havde deltaget i Lynetten, i august)
2) Cruisingsejlads (idekatalog og hvilke tilbud findes)
3) Nyt fra klubberne (høringssvar vedr. nationalpark blev bragt til torvs)
Referat findes her...
 
Nytårskur 2015 - status: Åben
5. januar afholdes der nytårskur. LJA inviterer udvalgene – Kristian bestiller mad til ca. 25 personer og Knud køber øl/vand vin

Container på pladsen - status: Åben
Vores 20 fods container skal lovliggøres i forhold til lejre Kommune.
LJA forstætter dialog med Lejre kommune og naturstyrelsen for at lovliggøre vores container. Der søges om placering hvor den står lige nu og der søges ikke om placering i skrænten efter aftale med havneudvalg. Der søges om ”halvtag” på venstre side af container så traktor kan komme i tørvejr og samtidig få en fast plads. Container beklædes med klink som den store container.
 
Generalforsamling 2015 - status: Åben

Vi skal så småt til at forberede generalforsamlingen i 2015 herunder endeligt forslag til delebåde.
Følgende forslag til generalforsamlingen til delebåde fremsættes af bestyrelsen:
 
Medlemmer med anpart i en båd kan tildeles fast havneplads på følgende betingelser: Alle anpartshavere skal have været medlem af HSS afdeling I eller II i mindst 8 år og gennemsnittet af anpartshavernes medlemsnumre er gældende ved tildeling af havneplads. En bådejer der er éneejer med samme medlemsnummer som delebådens gennemsnitsnummer, har fortrinsret til en havneplads. Sejlklubbens bestyrelse kan give dispensation ved tildeling af havneplads

2020 udvalg - status: Åben
Der afholdes stiftende møde i ”2020 udvalget” d. 9. december – evt. input til dette møde ?
Dette udvalg, der er stiftet efter det udvidede bestyrelsesmøde i november, er et ”anlægsudvalg”. Det er udvalgets primære mål at fastsætte nogle rammer for de anlægsaktiviteter der skal laves frem mod 2020, så vi kan beløbsætte dette og lægge økonomien an på dette. Ligeledes koordineres de forskellige tiltag på hus/havn.
2020 udvalget bedes fremligge produkt til generalforsamlingen 2015.
 
Eventuelt - status: Åben 
Efter produktet fra 2020 udvalget, skal vi videre med vores vision for HSS. Hvordan får vi flere på vandet unge som gamle og hvordan skal HSS se ud i fremtiden... Skal vi have en søspejder afdeling, skal vi have organiseret voksen jolle sejlads, skal sejlerskolen have en klubbåd, skal vi sejle matchrace i HSS, Skal HSS deltage i sejlsportsliga, skal vi have nye sjove sejladser der øger det sociale mellem ung og gammel i HSS og hvordan.... osv. osv. 
VI har behov for at ”vende bøtten” og skubbe yderligere til vores sejladsaktiviteter. Så til generalforsamlingen skal der nedsættes et visionsudvalg der med udgangspunkt i vores aktiver kan flyde disse med nye spændende aktiviteter.
  
Mejnert og Dan ønsker en form for ”ID kort” – der er mange nye medlemmer som ikke kender vores havnefogeder og den myndighed de repræsenterer, så vi skal have lavet visitkort e.lign.
 
Regnskab fra Sydfjordsstævnet fremlagt. Stævnet med sommerfest gav et underskud på 2.877 kr. Regnskabet er godkendt af bestyrelsern
 
Indberetning af medlemstal 2014. Vi er 32 juniorer, 27 gaste- og passive rmedlemmer og 310 seniormedlemmer. Knud indberetter til DIF, DGI og Firmaidrætten
 
27 af 52 bådejere har passet deres havnevagter i efterårets turnus.