Referater mv.‎ > ‎

141006

Referat bestyrelsesmøde 6. oktober 2014

HSS kontakter

Deltagere: Lars Plejdrup, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen (REF)
Havnefoged: Mejnert Rasmussen
Husudvalg: Klaus Christensen
 
Punkter fra sidste møde:
 
Gennemgang af referat fra sidste møde - status: Lukket
 • Koordineringsmøde havne og hus udvalg
  Vi vil arrangere et koordineringsmøde mellem de to udvalgsformænd for hus og havn inden budget 2015 lægges fast.
   
 • Endelig dato for koordineringsmøde mellem hus og havneudvalg aftales nærmere efter input fra Knud vedr. budget. 
Øvrigt til dagsorden: 
 
Budget opfølgning - status: Lukket
 
Knud deltog ikke i mødet pga. Fødselsdag. Sidste måneds status på budget forventes nærmest uændret.
 
Nyt fra havnefogeder - status: Åben

Diverse fra havnefogeder, samt efterårs seminar for havnefogeder.
 • FLID seminar – Dan og Mejnert deltager.
   
 • Både på land. 4 stk.Mejnert sender LJA liste med både. – flytte både inden 2. søsætning - alternativ på p pladsen. Både der har henligget på pladsen i mere end 2 år uden yderligere aftale skal flyttes. HSS sender regning på flytning af både, såfremt ejere ikke selv varetager dette.
   
 • Blå container i skænten ? LJA kontakter Ole, der tidligere har haft sagen mht. tilladelse m.m.
   
 • 2 medlemmer har ønsket dispensation om større bådplads – Der gives ikke dispensation.
   
 • Eventuelt max. størrelse på trailerbåde? Med hensyn til vægt, Ja - men hvor skal grænsen være - Havneudvalget spørges til råd – LJA kontakter Henrik Jensen.
   
 • Svajbåde i havnen – der skal være en aftale med havnemyndighed. Alternativ fremsendes regning på gæsteleje.
   
 • Medlemsliste ønskes med supplerende oplysninger om båd detaljer, forsikring m.m. Indtil Winkas er på plads fortsættes nuværende model med medlemslister via knud og bådoplysninger via Mejnert. Knud og Mejnert aftaler hvordan denne procedure skal køre indtil vi får administation via Winkas
Udvalgskontakter - status: Lukket

Kulturudvalget har flere arrangementer på beding til vinter – Herligt!!

Klubkonference 2014 - status: Lukket
 
DS har inviteret til klubkonference – deltager vi ? Vi deltager ikke i klubkonferencen 2014

WinKas - status: Åben
 
Status på WinKas, herunder håndtering af nye medlemmer. 
Status afventes til næste bestyrelsesmøde.
 
Høringssvar – Nationalpark - status: Åben
 
Se information fra tidligere mail vedr. høringssvar til National Park Roskilde Fjord.
 
DS har inviteret til debat om National Park Roskilde Fjord. Dato endnu ikke fastsat, men vi kan forberede vores input til debatten.
http://danmarksnationalparker.dk/kommende-nationalparker/skjoldungernes-land
  
Vi deltager i debatmøde i Isefjordkredsen den 20 oktober, og ligeledes deltager vi i informationsmøde den 27. oktober i Vikingeskibsmuseet.
 
Elmåler / bådelaug - status: Lukket
 
Elmåler er nu opsat på bådelauget. Vi skal fastsætte procedure for aflæsning m.m.
 
Elmåler aflæses pr. 1. oktober og der afregnes med taksbald fra El-leverandør.
 
Nyt nøglesystem - status: Lukket
 
Klaus, formand husudvalg, er inviteret til dette best. møde for at informere om muligheder mht. nøglesystem. Vi skal have truffet en beslutning, så Klaus og hans udvalg kan arbejde videre med dette.
 
Følgende er besluttet vedr. nyt nøglesystem:
 • 6 stift cylinder og nøgler erstatter gammelt system
   
 • Slæbested skiftes ligeledes og ændres hvert 2. år.
   
 • Kodelås på toilet/bad
   
 • 1. ombytning af nøgler ved genralforsamlingen 2015

Formandsmøde 6. november i Isefjordskredsen - status: Lukket
 

Lars P og Lars J deltager i mødet.
 
Isefjordkredsen rundsendte sidste efterår idékatalog for Cruisngsejlads. HSS har skelet til det, men 'genbrugte' konceptet fra 2013 ved dette års Sydfjordsstævne.
 
Ved kredsbestyrelsens møde, 3. september blev det drøftet, om der er OK at invitere medlemmer fra klubber, der ikke er medlem af Dansk Sejlunion til lokale stævner. Emnet er på dagsordenen ved formandsmødet, 6. november.
  
Det er vores indstilling, at det ikke er vores opgave at gøre DS attraktiv for sejlklubber, men derimod DS selv. Vi vil fortsat invitere alle sejlklubber til at deltage i vores stævner (Sydfjordsstævne, SRPI med mere); det gælder om at få så mange både på vandet som muligt, og ikke begrænse det ved at ekskludere sejlklubber. 
 
Eventuelt - status: Lukket
 • Vinduespudsning – Peter Jensen har sagt ja tak til tjansen – STOR tak til Peter!!!
   
 • Der har desværre igen været et eksempel på et enkelt medlem har overfuset andre medlemmer verbalt. Det er nu 3. gang dette sker, og bestyrelsen ser sig desværre nødsaget til, at give pågældende medlem en advarsel i forhold til evt. fremtidig eksklusion. Det er absolut ikke en ønskelig situation at være i som bestyrelse, men vi kan ikke kigge den anden vej, når vi gentagne gange oplever dette. Vi påtager os som bestyrelse det ansvar, at administrere HSS med de vedtægter som generalforsamlingen har vist os tillid til at varetage.
   
 • Standernedhaling lørdag 1. november med sildebord; Lars P annoncerer på hjemmesiden
Næste bestyrelsesmøde mandag 3. november kl. 18:00 med efterfølgende udvidet bestyrelsesmøde kl. 19:00