Referat bestyrelsesmøde 25. august kl. 19.00-21.00

HSS kontakter

Deltagere: Knud Bjerrum, Lars Plejdrup, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen 
 
Kristian Thomsen deltager på DS orienteringsmøde vedr. klubforsikringstilbud og deltager derfor ikke i bestyrelsesmødet.
 
Havnefogeder: Mejnert Rasmussen, Dan Poulsen
 
Punkter fra sidste møde: 
  
Gennemgang af referat fra sidste møde - status: Lukket 
 
Delebåde - status: Lukket
 • Fastsætte og invitere til debat aften vedr. delebåde og principper for tildeling af faste pladser. Der inviteres til dette senere på sæsonen.
   
 • Der inviteres til debatmøde i HSS d. 09.10.2014 kl. 18:00. Lars P lægger opslag på hjemmesiden og Knud sørger for det praktiske mht. øl/vand m.m. 
  Det er forslag fra sidste generalforsamling der lægges som debatgrundlag for dette møde, der har til formål at informere og diskutere et regelsæt der fremlægges til den kommende generalforsamling. 
Øvrigt til dagsorden:
 
Samarbejde med Trællerupskolen / GoDialog - status: Lukket
 • Alt indledende arbejde er udført og vi afventer nærmere fra Trællerupskolen og andre skoler i Lejre kommune. 
Budget opfølgning - status: Lukket
 • Kassebeholdning 442.465 
   
 • Husudvalg har ca. 21.000 tilbage af ordinært budget 
   
 • Havneudvalg har ca. 29.000 tilbage af ordinært budget 
Nyt fra havnefogeder - status: Lukket
 • Kommentarer til diverse formuleringer på hjemmesiden vedr. ??? rettes til så det er entydigt og uden tvivl. Lars P retter til.
    
 • Mange henvendelser over sommeren fra nye medlemmer. 
   
 • PT. ligger der 24 både i havnen uden klubstander – det opfordres til at alle både der ligger i HSS fører klubstander. 
   
 • 18 slæbestedsnøgler er ude i ”omløb” hos personer uden medlemsskab. Dette er på en periode på 3 år. 
    
 • Manglende lys på broer bør være på plads inden efteråret. 
   
 • Generelt mange der ikke fortøjer efter foreskrifter med krydsfortøjninger, ikke fører klubstander eller har hjemhavn påført deres båd. – vi skal ikke ”lege” politi men alle i bestyrelsen vil fremover ”prikke” til de medlemmer der omfattes af ovenstånde, så vi får så mange som muligt til at agere som aftalt. 
Udvalgskontakter - status: Lukket
 • LJA informerer Hus og havneudvalg om deres ”overkskud” på budget, så det ikke er økonomi der er årsag til at projekter ikke realiseres. 
   
 • Klaus fra Husudvalget inviteres til næste bestyrelsesmøde, så vi kan få taget stilling til forslag om to alternative forslag til fornyelse af låsesystemer.
Eventuelt - status: Lukket
  
Har vi brug for et udvalg for trailerbåde ? - Dan P.
 • Der er enighed i bestyrelsen om at et udvalg for trailerbåde vil være nytteligt. Der er ca. 60 medlemmer i HSS der figurerer som ”trailerbåde” – LJA laver skriv til denne gruppe med invitation til ”stiftende” møde. Såftemt der i denne gruppe findes personer der vil påtage sig et udvalg, vil det blive fremlagt til bslutning på kommende generalforsamling. 
Overnatningsstatistik til Danmarks Statistik – Knud
 • LJA meddeler Danmarks Statistik at vi ikke længere ønsker at deltage. Denne ordning var tidligere pålagt foreninger men er nu overgået til en frivillig ordning. Vi ønsker at bruge vores energi i HSS og ikke hos Danmarks Statistik. 
Koordineringsmøde havne og hus udvalg
 • Vi vil arrangere et koordineringsmøde mellem de to udvalgsformænd for hus og havn inden budget 2015 lægges fast. 
Ødebåde / efterladte både på land... hvordan får vi en ”ren” plads i 2015 ? – Lars JA
 • Vi vil skærpe overfor ødebåde at de ikke henligger længere end havnereglementet foreskriver og pålægger ejere at flytte bådene væk fra HSS, såfremt de ikke skal søsættes og bruges. 
Fremtidige søsætninger og bådoptagninger – Lars JA
 • Vi bør overveje vores fremtid mht. indretning af plads og søsætningsmuligheder. Vi er ca. 100 medlemmer der søsætter og tager op af vandet hvert år. Det giver os et provenu på ca. 120.000 kr. årligt foruden vores nuværende drift til en evt. alternativ løsning. 
   
 • Ideen med at bringe dette op er at få ”tankerne på gled” og lade snakken sprede sig, så vi på et senere tidspunkt kan træffe egentlig beslutning om dette. 
Faciliteter og grej - Dan P
 • Slæbestedet er efterhånden så slidt at det trænger til en større omgang. Punktet tages op med havneudvalg ved kommende koordineringsmøde. 
   
 • Teknisk grej som traktor, klodshans og ramslag – bør sikres bedre for brugere.
  LJA har informeret havneudvalget om at vedligehold på nuværende grej ikke skal foretages uden skelen til evt. nye og bedre muligheder. 
Herslev Bådelaug - Lars JA
 • Elmåler ved Bådelauget er endnu ikke monteret – trods aftale med bådelaugets formand. LJA tager igen kontakt og informerer om at såfremt måler ikke er moteret inden 1. oktober, vil strømmen blive koblet fra. 
Køleskabe - Dan P / Lars P
 • Køleskabene i klubhuset bruges heldigvis aktivt – men det opfordres til at man ikke bruger køleskabet til tankeløs opbevaring, men sørger for at få tømt og smidt ud.
  Flere gange gennem sæsonen er der blevet tømt for rådne madvarer.
   
 • Rasmus fortæller, at man i Roskilde Roklub benytter tydeligt mærkede, lukkede beholdere, så man véd, hvem der ejer fødevarerne - måske en idé?
Næste bestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 19:00 i HSS