Bestyrelsesmøde 7. april 2014

HSS kontakterDeltagere: Lars Plejdrup, Knud Bjerrum, Kristian Thomsen, Lars Plejdrup, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen (REF) + havnefogeder: Mejnert Rasmussen, Dan Poulsen 
  
Punkter fra sidste møde: 
 
Forsikrings opfølgning
STATUS: Åben
  
Forsikringer løsøre 253.000.
   
Ved brand – nyværdi.
   
Bestyrelsen vurderer at vi er tilstrækkeligt forsikret på løsøre
   
Juniorafdelinges joller gøres op så vi sikrer at vi er korrekt forsikret. LJA tager kontakt til Thomas.
   
Som udgangpunkt ønskes tilstrækkelig ansvarsdækning og kun kasko på Ynglinge og gummibåde. 
 
Kran forsikring undersøges:
 • Det lader til at vi ikke umiddelbart er forsikret specielt mht. kranen. Condan kontaktes for en ”kran forsikring”. Vi forsikrer os mod at kranen ikke går i stykker. Brug af kranen sker på eget ansvar.
Delebåde
STATUS: Åben
 
Fastsætte og invitere til debat aften vedr. delebåde og principper for tildeling af faste pladser.
 
Der inviteres til dette senere på sæsonen.
 • Der inviteres til denne debatmøde senere på sæsonen (oktober/november), så der kan forberedes ny løsning til kommende generalforsamling 2015.
Øvrigt til dagsorden:
 
El måler / bådelaug
STATUS: Lukket
 
Opdatering på aftale med bådelaug mht. elmåler / elforbrug, LJA
 • Der er lavet aftale med bådlauget formand Preben om at bådelauget opsætter en ”bi måler” på deres skurvogn, så der kan blive klarhed over forbruget.
Budget opfølgning
STATUS: Lukket
 
Budget status, KB
 • Knud har fået ny computer og det lader ikke til at virke efter hensigten. Knud har geninstalleret den gamle computer og har det nu oppe at køre igen.
    
 • Knud arbejder med at få den nye computer til at virke, men kører ”parallelt” med den gamle for at sikre, at det virker inden skift.  
    
 • Der er fremsendt kontigent opkrævninger m.m.
    
 • Ingen større udgifter er effektueret ud over udgifter til oprensning.
Nyt fra havnefogeder
STATUS: Lukket
 
Information fra havnefogeder. Referat af beslutninger på havneudvalgsmøde MR/DP
 • Mejnert kontakter Ersebeth for træffe aftale mht. båd der er til salg.
    
 • Jens Thomsen, ønsker ikke at gøre brug af pladsen i 2014, og slettes af ventelisten.
    
 • Slæbestedsnøgler uddeles fortsat af havnefogeder.
    
 • Standere / klubhusnøgler sælges af hele bestyrelsen
    
 • Kassen med gæsteleje tømmes fremover af Knud.
Referat, Havneudvalgsmøde
 • Grillhus ønskes fjernet – og flyttes til andet sted i 2015.
    
 • Stativer til både ønskes skilt ad så det fylder mindst muligt
    
 • Flagspillet flyttes længre ud på molen for at skabe mere plads.
    
 • Flytning af både efter sidste søsætning. Både der kort inden sidste søsætning ikke ser ud til at skulle i vandet kontaktes for flytning af båden. Hvis båden ikke flyttes ved sidste søsætning flyttes denne på ejers regning og ansvar. Hvorefter ejer faktureres for denne udgift.
    
 • Dan præsenterede ny plan for placering af joller – planen er godkendt af bestyrelsen.
Udvalgskontakter
STATUS: Lukket

Evt. nyt fra udvalg – jvf. kontaktfordeling til udvalg, Alle  

 • De glade 60 ere har inviteret til ”stiftende” møde.
     
 • Juniorudvalget har fået tilsagn fra ”solsikken” om endnu en donation til brug for indkøb af Zoom8 jolle.
Eventuelt
STATUS: Lukket
 • Boremaskine der er monteret på filebænk ved værksted. Skal sikres så der ikke kan opstå farlige situationer under brug. Bent kontaktes af Lars Jørgen og aftaler nærmere.
   
 • Dan foreslår at vi bruge mere tid på at rekrutere fra skoler for at få flere juniorer – Dan vil gerne investere tid i at evt. besøge skoler m.m. Videre dialog bør foregå mellem juniorudvalg og Dan.
   
 • Fremsend opdateret medlemskartotek til DS for at opdatere deres system - Lars P sender medlemskartotek.
   
 • Udvidet bestyrelsesmøde: Lars Jørgen fremsender dagsorden og indkalder til bestyrelsesmøde.
   
 • Geo data styrelsen har kontaktet Dan for opdatering af haveoplysninger. Havnedybder oplyses som nuværende.
   
 • LJA kontakter Juniorafd. For tilbagemelding på jollefordeling. Det påpeges at det kan have en uheldig effekt at bruge laveste medlemsnummer i forbindelse med tilddeling af klubjoller. Men det overlades trygt til juniorformanden at beslutte hvordan fordelingen skal foregå.