Bestyrelsesmøde 17. marts 2014

HSS kontakterDeltagere: Lars Plejdrup, Knud Bjerrum, Kristian Thomsen, Rasmus Rosenkvist, Dan Poulsen, Mejnert Rasmussen, Lars Jørgen Andresen (REF).
 
Dagsorden

Konstituere bestyrelse
STATUS: Lukket
 
Lars J – Juniorudvalg, Havneudvalg, havnefoged, Svajerudvalg
Rasmus – Husudvalg, kapsejladsudvalg-Seniorjolleudvalg
Knud – Økonomi – Glade 60ére-Festudvalg
Lars P – Hjemmeside-Vagtliste-Kultur-Nye medlemmer-Isefjordskredsen
Kristian – Sejlerskole, tur, måler 
Næstformand: Lars Plejdrup 
 
Havnefogeder Nyt fra havnefogederne
STATUS: Lukket 
 
Fordeling af opgaver. Havnefogeder / bestyrelse 
 
Arbejdsopgaver fordelt. Hvis der er opgaver der ønskes lagt i udvalg eller til bestyrelse, aftales dette løbende med havnefogeder.
 
Det skal præciseres, at det er bådejeren selv der er ansvarlig for mærkning af stativer. Altenativt vil umærkede stativer blive smidt ud i forbindelse med forårs oprydningen efter sidste søsætning.
 
Campering under sejlerlejr på pladsen ønskes flyttet op på parkeringspladsen. LJA tager kontakt til Furesølejren/Thomas.
 
Genrelt ønskes bedre ”parkerings moral” så der altid er plads på pladsen til udrykning m.m.
 
Budgetopfølgning
STATUS: Lukket

Betalt for oprensning. 125.000

Knud tildeles fuldmagt til at disponere klubbens midler frem til næste generalforsamling samt et beløb på max. 50.000 kr. pr. faktura/regning.

Venteliste, principper
STATUS: Lukket

Principper er præciseret og opdateret.

Ventelisten er opdateret og faste pladsen og sæsonpladser er nu på plads. 
 
Forsikrings opfølgning
STATUS: Åben
 
Forsikringer løsøre 253.000.
 
Ved brand – nyværdi.
 
Bestyrelsen vurderer at vi er tilstrækkeligt forsikret på løsøre
 
Juniorafdelinges joller gøres op så vi sikrer at vi er korrekt forsikret. LJA tager kontakt til Thomas.
 
Som udgangpunkt ønskes tilstrækkelig ansvarsdækning og kun kasko på Ynglinge og gummibåde.
 
Kran forsikring undersøges. 
 
Referat generalforsamling
STATUS: Lukket
 
Godkendt.
 
Delebåde
STATUS: Åben
 
Fastsætte og invitere til debat aften vedr. delebåde og principper for tildeling af faste pladser.
 
Der inviteres til dette senere på sæsonen.
 
Forsikringstilbud
STATUS: Lukket 
 
Forsikringstilbud fra Velos Insurance – Hvad skal vi ??
 
Nej – vi kommunikerer ikke dette via hjemmesiden 
 
Ny dagsorden + Datoer
STATUS: Lukket
 
Bestyrelsesmøder kl. 19:00
 
7. april, 2. juni, 25. august, 6. oktober, 3. november, 1. december.
 
Udv. Bestyrelsesmøde: kl. 19:00, 5. maj og 3.november; bestyrelsesmøde disse to dage kl 18:00
 
Generalforsamling 07 marts 2015
 
Eventuelt
STATUS: Åben
 
Isefjordskredsen: Lars P. har været til møde i Isefjordskredsen. Refererede fra dette møde.
 
Dan: oplæg til at placere joller klar til næste møde (7. april).
 
Både der ikke skal i vandet skal flyttes sammen ved sidste søsætning. 
 
På hjemmesiden skrives: at disse både skal flyttes ved sidste søsætning. Alternativt bliver de efterfølgende flyttet sammen til en anden pris.