Bestyrelsesmøde, 2. december 2013

HSS kontakterDeltagere: 
 
Knud, Kristian, Lars Jørgen, Mejnert, Lars P (REF), afbud fra Ole (pga. sygdom)
 
Havnefogeden (ved Mejnert):
Ejeren af kajakker, der lå i masteskuret, er udmeldt, og har endelig fået fjernet kajakkerne.
Problematisk at personer søger og tildeles medlemskab, og efterfølgende lægger både på havnepladsen, men glemmer at betale kontingent. Uholdbart, da bådene slet ikke må placeres på havnen - og det er nærmest umuligt at inddrive de krævede kopier af ansvarsforsikring. Samme dårlige moral opleves ifm. nøgler til klubhus og slæbested.
  
Havnereglementets punkt 2.18 burde forhindre at både, der ikke har havneplads eller svajeplads, oplægges på havnen i vinterperioden. Det virker ikke - hvad mener bestyrelsen?
 
Bestyrelsens mener at reglen skal overholdes, og besluttede 7. oktober at undersøge jura ifm. med både, der efterlades af tidligere medlemmer, så vi fremadrettet kan gardere os mod misbrug. Dette arbejde pågår, og må også omfatte nye medlemmer og gratister.
 
Tommy skal afløses. Forskellige løsningsmodeller blev drøftet - det er naturligvis bedst, hvis vi kan finde et medlem, der kan påtage sig opgaven. Det drejer sig primært om...
     ...daglig kontakt med gæstesejlere
     ...havnepenge / gæsteleje
     ...udlevering / salg af nøgler, standere og frihavnsmærker
   
Kassereren:
Klubben har 381 medlemmer, hvilket er en mindre fremgang i forhold til sidste år.
 
Indmeldte medlemmer, der ikke har betalt indskud eller kontingent slettes fra medlemslisten. Det drejer sig om medlemsnummer 1677 og 1698. Dette indføres som fast punkt på dagsordenen fremover.
 
Det er uhensigtsmæssigt, at indmeldte tildeles medlemsnummer inden de har betalt. Procedure bør ændres, så formanden sender velkomstbrev, og kasseren tildeler medlemsnummer, når der er betalt.
 
Hvis der skal rettes i budgetter, skal Knud have dem inden jul. Nogle udvalg afleverede deres budgetter ifm. udvidet bestyrelsesmøde 4. november. Enkelte mangler; særligt interessant om Klaus har nyt fra Husudvalget.
  
Knud har været på udbytterigt WinKas kursus. Der tilbydes et mere avanceret on-line / cloud-baseret system. Det koster mere end det nuværende, men vi har ikke rigtig brug for de udvidede muligheder, så vi opgraderer ikke.
 
Forsikringer:
Der er næsten styr på forsikringer af juniorernes både og følgebådene. Thomas er ved at gennnemgå listen en ekstra gang.
 
Forsikring ved ulykker ifm. frivilligt arbejde er mere kompliceret. Kristian har rundsendt en del papirer om klubbens forsikringer - det er vigtigt, at vi alle gennemgår disse. Dækningen skal sammenholdes med vore kollektive forsikringer via DS og FLID, hvilket ikke er nogen let opgave.
 
Udvidet bestyrelsemøde:
Mødet holdes mandag 6/1-14 kl. 19:00. Formanden uddelegerer opgaverne som tidligere.
  
Havnevagt:
52 medlemmer har passet alle tildelte vagter i 2012 og 2013. 5 medlemmer har ikke haft lejlighed til at passe de seneste tre tildelte vagter. De øvrige medlemmer har typisk passet deres vagter med en enkelt smutter.
 
Næste år erstattes vagtbogen med en simpel kalender - det er lettere at overskue ved tildeling af vagterne, og for vagterne.
 
Der afsættes kr. 10.000,- i budget for 2014 til begunstigelse af havnevagter.
  
Herslev Bådelaug:
Intet nyt fra Herslev Bådelaug vedr. bi-måler. Formanden var i kontakt med bådelauget i begyndelsen af oktober, og har bedt dem om at så installeret en måler installeres, så vi kan få overblik over deres forbrug. Ved sidste bestyrelsesmøde vedtog vi at opkræve et månedligt beløb indtil bi-måler var opsat - har de fået besked herom? 
 
Oprensning:  
Vi træffer videre aftale med entreprenøren i relation til oprensning.
 
Juniorerne:
Thomas og Lars Jørgen har været til møde med SparNord, der introducerer et nyt koncept for sposorater. Bestyrelsen opfordrer til at tage endnu et møde, for at undersøge om man kan blive enige om en aftale, der matcher sejlklubbens ønsker. Vi har ikke behov for tilskud til driften, men er meget interesserede i støtte ifm. større arrangementer og anskaffelser - OK-NM, som SparNord støttede på storartet vis, er et godt eksempel på den foretrukne model.
 
Isefjordkredsens juniorafdelinger holdt møde i Herslev - en kort gennemgang af dette.
  
Bestyrelsen:
Rasmus vil gerne deltage i bestyrelsens arbejde. Stor tak fra bestyrelsen, der anbefaler at han vælges ind i bestyrelsen 8. marts 2014.
Ċ
Herslev Strand Sejlklub,
5. dec. 2013 13.10
Ċ
Herslev Strand Sejlklub,
5. dec. 2013 13.11
Ċ
Herslev Strand Sejlklub,
5. dec. 2013 13.12