Udvidet bestyrelsesmøde 6. maj 2013

HSS kontakterDeltagere:
Thomas Kvist, Mejnert Rasmussen, Tommy Jørgensen, Klaus Christensen, Tove og Jørgen Binzer, Henrik Bay, Marianne Bjerrum, Henrik Jensen,Ole Hansen, Lars Plejdrup, Kristian Thomsen, Knud Bjerrum, Lars Augustesen, Lars Jørgen Andresen (REF)
 
Ole informerer:
Flagspillet er sat op – stor tak til Christofer Morgenstjerne.
 
Vi mangler en Svaj formand – Thomas Kvist har taget ”stafetten” indtil vi finder en løsning. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning.
 
Herslev Bylaug vil gerne arrangere Skt. Hans på stranden hvor Sejlkubben er inviteret – der tændes op i grillen kl. 18.00 i HSS til fællesspisning af medbragt mad.
  
Frederikssund Bådelaug kommer på besøg i Pinsen.
 
Fjordbåde kommer på besøg – havnepenge betales af fjordbåden og ikke af sejlerne der lejer fjordbåden.
 
Ny cykelformand er fundet, Hein Hornebusch har taget opgaven med at holde vores ”flåde” af udlånscykler. Ligeledes har Hein’s kone meldt sin hjælp til fester m.m.
 
Traktor plads er stadig ”pending” – Havneudvalget tager opgaven op til efteråret inden bådene kommer op.
  
Udvidet bestyrelsesmøde igen 4. november hvor udvalgsfomænd bedes komme med budgetter for 2013, samt 5 års planer for hus og havn, så vi har styr på økonomien i projekterne.
 
Nytårskur 6. januar for alle medlemmer der har givet en hånd gennem sæsonen.
 
Ole er på sin sidste periode som formand og træder af ved kommende generalforsamling.
 
Delebåde i HSS:
Information om bestyrelsens beslutning om at stoppe pladstildeling af fast havneplads til delebåde indtil genralforsamlingen har taget stilling til nuværende og kommende forslag fra bestyrelsen til reviderede principper for pladstildeling.
 
Kajakker:
Det opfordres til at bestyrelsen overvejer ”kvoter” på kajakker, svarrende til nuværende pladser på kajakstativet. Nuværede kajakker er velkommen og til dem er der bygget stativer, ligeledes vil Tove Binzer forsøge at arrangere et kursus for klubbens aktive kajakker.
  
Blå flag:
Hejses 1. juni
 
Jørgen Binzer:
Bådoptagninger: 19. oktober – 2. november – 16. november.
 
Jørgen Binzer trækker sig efter 10 år som ”miljø mand” – Jørgen vil gerne hjælpe en afløser med at gennemgå arbejdet og sikre korrekt sortering. Årsagen til at Jørgen ønsker at bestyrelsen finder en anden løsning på opgaven er dels Jørgens mangeårige indsats vedr. dette samt en oplevelse her i foråret at medlemmer ikke sortere deres farlige affald, men uden hensyn blot kaster det ind i miljøhuset. Herunder også effekter som absolut ikke hører hjemme i miljøhuset (Nødblus!!).
 
Henrik Jensen – undersøger et professionelt alternativ til dette arbejde.
 
En stor tak til Jørgen for mange års arbejde med dette!!
  
Havnefoged/assistent:
Muligvisvis kommer der en låneplads på 2.60 mtr. Pladsen kan uddeles efter 1. juni.
 
Havneudvalg:
Det ønskes at lægge en ikke støvende belægning på pladsen, så vi undgår store vandpytter, pladder m.m. Henrik og Ole forstætter med at indhente tilbud på dette.
 
Uddybning / Plads /stativer / miljøforhold – Havneudvalget kommer med en 5 års plan til næste udviddet besyrelse. I relation til uddybning, undersøger OleHansen om vi kan få taget prøver af havnebunden for at sikre korrekt håndtering af bundmateriale ved uddybning.
 
Fællesoprydning 12. maj
 
Havnemarkering (rød/grøn)
 
Husudvalg:
Klaus har mange ideer om tiltag på klubhuset. Klaus inviteres til et bestyrelsesmøde, hvor forslag drøftes og prissættes for at blive inkluderet i en 5 års plan.
 
Sejlerskolen:
12 elever i år. Annonceret i dagbladet, dog uden den store virkning. Generelt er det via vores hjemmeside at nye elever ”rekruteres”.
 
”Sejl med om tirsdagen ” hvis du bare vil sejle, ikke være instrutør m.m. men blot sejle fast om tirsdagen og deltage i det sociale efter sejlads. Tag en ”ny uddannet” en med på vandet. Ligeledes opfordres det til at alle der mener de sejler for lidt til at sejle med sammen med sejlerskolen. Det er en god mulighed for at inkludere nye medlemmer i sejlklubben.
 
Juniorudvalg:
De store juniorer har været igennem et (næsten) fuldt pensum til duelighedsbeviset (den teoretiske del).
 
De yngre juniorer har haft ”alm. teori” med regler, taktik, trim m.m.
 
4 nye juniorer så vi er på ca. 22 juniorer. Idag et stort felt af Zoom8 joller ( 6 stk.) – en del af ”fødekæden” der virker. 420 joller igen på vandet. 1 stk. Yngling på vandet .
 
Juniorsejler sejler sammen ved OK jollerne.
  
Madordning er ændret til efter sejlads istedt for spisning inden sejlads.
 
Kapsejladsudvalg:
Godt igang igen. 13 tilmeldte kølbåde – 15 OK joller.
 
Trods opstarts ”problemer” sidste år er der fundet løsninger så det nu kan fungere. Flemming Palne tager med som dommer om onsdagen, så dommer tjansen bliver nemmere i fremtiden.
 
Kredsstævner kører igen i år – med et afslutningsstævne i Lynæs.
 
Tak for et godt møde med flot deltagelse!