Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2013

HSS kontakterDeltagere: Knud Bjerrum, Lars Plejdrup, Lars J. Andresen (REF), Tommy Jørgensen 
  
Afbud fra: Ole Hansen (pga. Sygdom), Kristian Thomsen, Mejnert Rasmussen 
 

 
Havnefoged/Assistent:
 
FH 2013 mærkater er endnu ikke modtaget, men de forventes at komme snart. 
Syv medlemmer tildeles fast havneplads: 274, 505, 1048, 1071, 1113, 1144 og 1209.
Sæsonpladser er også tildelt - se hjemmesiden.
Tommy på ferie fra 17. april til 1. maj - Mejnert passer butikken.
 
Formand:
 
Udgår pga. Ole's afbud.
 
Kasserer:
 
Opkrævninger fremsendes til betaling primo maj for indskud og havneleje til dem, der er tildelt fast havneplads. Samtidig fremsendes opkrævninger for havneleje for tildelte sæsonpladser
Forsikringer: Kristian undersøger vores dækninger via Codan, samtidig sideholdes forsikringer via. FLID og Dansk Sejlunion for at sikre at vi ikke hverken er over- eller underforsikret.
  
I øvrigt
 • Standerhejsning
  Christopher Morgenstjerne får masten klar, så vognmanden kan rejse den 20. april. Herefter finder vi en snor, så standeren kan hejses.
   
   
 • Udvidet bestyrelsesmøde
  Der indkaldes til udvidet bestyrelsesmøde d. 6. maj – Udvalgsformand kontaktes af Ole med generel indkaldelse. Oplæg til udvidet bestyrelsesmøde fremsendes af Ole til den øvrige bestyrelse med input fra udvalgsformænd (Hus- og Havne udvalg).
  På mødet bedes fremlagt 2-5 års planer for for hus- og havneudvalg, samt andre udvalg, som har planer på den lange bane.
  Lars Plejdrup indkøber lidt mad til mødet og Bestyrelsen anretter inden mødet.
  2. udvidede bestyrelsesmøde holdes 4. november 2013 kl. 19:00, så bestyrelsen kan nå at tage udvalgenes ønsker og planer i betragtning ved fremlæggelse af budget ved  general-forsamlingen i 2014.
   
 • Delebåde
  Det midlertidige stop for tildeling af faste havnepladser til delebåde fastholdes og følgende forslag fremlægges til debat på udvidet bestyrelsesmøde den 6. maj:
  To medlemmer, hver med en anpart på 50% i en båd, kan tildeles fast havneplads på følgende betingelser: Begge anpartshavere skal have været medlemmer af klubbens afdeling I eller II i mindst ti
  år, og gennemsnittet af anpartshavernes medlemsnummer er gældende ved tildeling af havneplads. En bådejer, der er eneejer med samme nummer som delebådens gennemsnitsnummer, har fortrinsret til havneplads.
  Forholdet i relation til dette og sæsonpladser er endnu ikke besluttet. 
    
 • Kajak medlemmer
  Bestyrelsen har fået forespørgsel fra et medlem, der ønskede mindre kontingent for medlemmer med kajak, der ikke slidder på havnen. Bestyrelsen har svaret medlemmet at vi placerer alle medlemmer i relation til kontingent jf. sejlklubbens takstblad; vi har ikke specielle takster for kajakker, der sidestilles med joller i relation til betaling af sommer- og vinterpladsafgifter.
     
 • OK Joller
  Idet antallet af OK Joller efterhånden er betragteligt anbefaler bestyrelsen at sejlerne vælger en talsmand, som sejlklubbens bestyrelse, udvalg m.fl. kan kontakte.
  OK formanden kan varetage OK jollernes interesser m.m.
  Ligeledes inviteres OK formanden til de udvidede bestyrelsesmøder.
     
 • C-holdet
  Bestyrelsen efterlyser initiativer fra C-holdet. Der er lavet en liste med interesserede ifm. C-holdet. Disse kontaktes snarligt for aktivitet. Ole Hansen er formand og initiativtager for C-holdet.