Referat fra ordinær generalforsamling 2. marts 2013

HSS kontakterInden generalforsamlingen, information om manglende PBS, ved Knud Bjerrum: 
PBS-opkrævning er standset for alle tilmeldte, da det var ikke muligt at standse PBS-opkrævning fra udmeldte medlemmer. Næste opkrævning vil foregå over PBS for dem, der har tilmeldt kontingentopkrævningen til PBS. Vi skal ikke tilmelde PBS igen.
 
Dagsorden iflg. klubbens vedtægter, §16.
  
1 - Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslår Henry Søndergarard.
Henry accepterer valget, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, jf. vedtægtsændring ved seneste ekstraordinære generalforsamling.
  
2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år 
 
Den foreløbige, skriftlige beretning blev suppleret mundtligt på generalforsamlingen:
 • Dansk Sejlunion (DS) har kæmpet for at ”kvæle” 34% stigning i afgift på kasko-forsikring, som er blevet pålagt de enkelte bådejere. Slaget er tabt i første omgang, men man kan støtte den videre "kamp" via DS' underskriftsindsamling.
 • Skibsregisteret ændres, således at afgiften bliver 800,- årligt. Hvis båden er betalt, skal man huske sig at melde sig ud, for at undgå afgiften.
 • 13. juni har DS 100 års jubilæum.
 • Lejre kommune er informeret om, at vi flytter jordvolden ved siden af miljøhuset (Dog først efter sidste søsætning).
 • Kapsejladsudvalget havde arrangeret en spændende sejleraften, 27/2-13. Morten Lorenzen fortalte om Nokia-båden ved Sydney Hobart. Kritisk diskussion om DS. Idéer og forslag til hvad vi kan bruge DS til! Fint fremmøde med gæster fra naboklubberne.
 • Forlængelse af DS godkendelse som Ungdomsvenlig Sejlklub til 2015.
 • HSS og ungdomsafdelingen er med i ”Idræt for alle børn”, og har informeret kommunen herom. DIF er tovholdere, og projektet giver os mulighed for at introducere sejlsport til mindre bemidlede sejlere (uden vi skal dække udgifterne). 
 • Vi har Blåt Flag på havnen, og det vil vi meget gerne fortsætte med at have. Næste Blåt Flag arrangement er 20/3-13 og omhandler havstrømme og dere influering på klimaet. Titlen er ”Havet under isen”; arrangementet kombineres med socialt samvær og fællesspisning. Mere info på hjemmesiden.
 • Havnevagterne i april og maj er lagt på hjemmesiden. Check om du har vagt
 • Det nye køkken er færdigt, og renoveringen af vagtstuen er afsluttet. Det har kostet penge, men resultatet er blevet godt. Stor ros af resultatet og de mange frivillige. 
 • Oprensning af sejlrenden er fuldendt.
Spørgsmål: Hvor ligger det fjernede materiale fra udgravning?
Svar: Er flyttet til lavt-vands-området iht. Miljøstyrelsens femårige tilladelse.
 
Spørgsmål: Burde vi ikke deltage i DS’ generalforsamling?
Svar: Vi er repræsenterede via Isefjordskredsen.
 
Spørgsmål: Er vi sikre på at vi får flere til at deltage i havnevagterne, selvom vagtstuen er renoveret? Er der nogen mulighed for en digital ”reminder”. Er det måske bedre at vi helt undlader af at gøre det.
Svar: Der var 29 der sidste år ikke holdt sin vagt. Det bør ikke være nødvendigt at sende "reminder", og teknikken mestrer vi ikke. Bør vi gøre mere? Der ligger en udførlig liste på hjemmesiden, som bør være overskuelig. VI SKAL PASSE VORES VAGTER!!
 
Spørgsmål: Den skrevne dagspresse. Hvorfor er vi ikke mere synlige i pressen?
Svar: Der er fokus på problemet, men ingen PR-ansvarlig.
 
Spørgsmål: Hvorfor så mange udmeldinger?
Svar: Der er ca. lige mange ud- og indmeldinger (44 ud, 40 ind). Dog let faldende medlemstal; "hvilende medlemmer" har sikkert meldt sig ud af økonomiske årsager.
 
Spørgsmål: Kan vi ikke få præciseret, at vi skal notere i vagt-bogen.
Svar: Hvis det ikke allerede står på hjemmesiden, så kommer det på med det samme!
 
Beretningen er hermed godkendt!
 
3 - Forelæggelse af regnskab for 2012 ved kasserer Knud Bjerrum
 
Omdeling af grafisk oversigt som supplement til det offentliggjorte regnskab, gav et godt overblik over regnskabet. Samlede indtægter 564.766 kr., samlede udgifter 531.117 kr., resultat før og efter afskrivninger, hhv. 33.649 kr og 28.149 kr.
 
Indtægter: Ingen kommentarer
Udgifter: Der har været ekstra udgifter til køkken og til vagtstuen, næsten 200.000 kr. i alt. 
 
Spørgsmål: "Diverse udgifter" er meget store?
Svar: Kontingenter er steget meget: DS, FLID, Museum udgør i alt ~57.000 kr. og forsikringer ~30.000 kr.
 
Afstemning: Revisorerne har underskrevet. Kan regnskabet godkendes? Ingen argumenter imod.
 
Regnskabet er godkendt.
 
Fonden: 316.000 står i fonden, til ekstraordinære udgifter? Vi har betalt uddybning, men vi har stadig midler (og plus på kontoen).
 
Budget: Til orientering, er udvalgene blevet tildelt det, de har har ønsket. Udvalg, der ikke har indgivet ønsker, har fået samme budget som sidste år.
  
4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
 
Takstbladet foreslås uændret.
Ingen modargumenter, og dermed godkendt.
 
5 - Valg af bestyrelse
 • Thomas Kvist ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Jørgen Andreasen.
  Lars J. Andresen er valgt.
 • Knud Bjerrum er på valg, og modtager genvalg. Genvalgt.
 • Lars Plejdrup er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
Den øvrige bestyrelse består af formand Ole Hansen og bestyrelsesmedlem Kristian Thomsen.
 
Ole informerede om, at det er hans sidste år som formand. Der skal findes en formand til næste generalforsamling.
 
6 - Valg af formænd til faste udvalg
 • Juniorudvalget - Thomas Kvist er valgt i stedet for Lars Jørgen Andreasen, der er valgt til bestyrelsen.
 • Husudvalget - Bestyrelsen foreslog Klaus Christensen til den ubesatte post. Klaus er valgt.
 • Svajerudvalg - Bestyrelsen foreslogr Kasper Christensen til den ubesatte post. Kasper er valgt.
 • Tursejlerudvalg – ”Banner” Bent Sørensen blev foreslået og valgt.
7 - Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
 
Ole Stampe og Gunnar Aldrich ønsker ikke genvalg.
 • Bestyrelsen foreslår Søren Ølund Friis og Stig Thomsen. Begge er valgt (in absentia).
 • Valg af revisorsuppleant: Flemming Kirk er valgt.
8 - Indkomne forslag
 
Der er ingen indkomne forslag i år.
 
9 - Eventuelt
 
Hvad kan vi gøre for at få folk til at passe deres vagter? Måske et strafgebyr for at undlade at passe sin vagt (500 kr)?.
 
Hvorfor har vi ikke et kontingent der reguleres ifht. et index-tal? Vi har ikke fundet det nødvendigt, og det vil desuden kræve en ændring af klubbens vedtægter, da det er generalforsamlingen der fastsætter taksterne.
 
Bestyrelsen har konkret overvejet en regulering af takstbladet, for at få bedre sammenhæng mellem de forskellige poster. Da der ikke for tiden er brug for ~4% større indtægter, er udkastet gemt til senere.
 
Kontoret mangler gardiner… De er på vej.
  
Vagt-ordning. Babysitter? Det er der ikke stor opbakning til?
 
Dobbelte havnevagter. To personer pr. vagt for at "holde hinanden i ørerne"? Det præciseres IGEN, at det er et fælles ansvar at passe på klubben. Fremadrettet kan man informere nye medlemmer om ordningen, samt hvad der ellers forventes af nye medlemmer - det sker allerede nu. Ellers er der informeret om dette på info-mødet for nye medlemmer; dog har tilslutningen været meget ringe til disse møder.
   
Idé: Man har ikke nogen havneplads, hvis man ikke investerer tid i ”pakken”.
 
Generelt er der mange der informerer om denne vagtordning.
  
Input fra et medlem: En stor tak til alle der gør en indsats i havnen. Er meget glad for modtagelsen og den indsats der lægges i havnen. Men, pas på at der ikke kommer for mange restriktioner. Det præciseres, at vagtordningen gælder alle bådejere på havnen (ikke joller).
  
Info fra Holbæk (Ole B.), hvor der betales 500 kr., hvis man ikke deltager i den årlige oprydningsdag. Jes: Modstander af økonomiske restriktioner i Holbæk. Det kan godt fungere på frivillig basis.
 
Den oprindelige tanke bag havnen, er at alle skulle kunne være med – uanset økonomisk formåen.
   
Det er en konstant proces, at informere om det frivillige arbejde i sejlklubben, MEN, tiden er ændret og det er folks holdning også!
  
Bestyrelsen bakker op om, at vi dækker opgaver ved frivilligt arbejde, men vi kan også godt se at der af og til kræver at vi investerer penge i at få løst opgaverne af eksterne leverandører.
 
Dan Poulsen: Havde et ønske om stativer til kajakker, og blev hurtigt instrueret i hvordan han kunne konstruere dette. Dog krævede det først en gennemgribende oprydning. 7 læs skidt i trailere fra oprydning i værkstedet.
Der kunne være stor glæde af at slå de to klubber sammen? Kunne klubben styrkes ved en sammenlægning?
  
Hvordan er vi forsikrede mht. dækning af de medlemmer der udfører frivilligt arbejde? Henry mener vi er dækket via. DS. Knud har lige været på kursus, og tager opgaven op i det nye år.
  
Kåring af årets HSS-sejler; Niels Wolff (stort bifald).
 
Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til 837 Dan Poulsen og 839 Anders Buhl. 817 Mogens Krøll var ikke tilstede. 
 
En særlig tak til medlemmer, der har leveret en indsats, men som har valgt at stoppe: Thomas Kvist, Gunnar Aldrich og Ole Stampe. 
 
Tak for god ro og orden!
 
Herefter nød vi hinandens selskab, skipperlabskovs, samt øl fra Herslev Bryghus, sponsoreret af Klima-Ulven.
 
Referat Thomas Kvist - godkendt af dirigent og bestyrelse