Referat fra bestyrelsesmøde, 4. februar 2013

HSS kontakterFremmødte: Ole, Knud, Kristian, Thomas, Tommy, Mejnert og Lars (REF)

1. Havnefoged
Tommy deltager i FLID's "Havnefogedkursus" i Kerteminde, 6. marts 2013.

Speedbåd tilhørende 1677 Danny J bliver liggende ved siden af slæbestedet; båden skal mærkes med medlemsnummer.

Mejnert mangler kopi af ansvarsforsikring fra syv medlemmer: 505 Axel H,  958 Peder M,  1048 Hein B,  1077 Jim H,  1144 Ole B,  1388 Jens T,  1648 Jacob C.

505 Axel H og 958 Peder M har hver to både liggende på havnen, og skal begge have fjernet én båd inden første fælles bådoptagning i efteråret.

Det ser ud til at fem medlemmer kan tildeles fast havneplads i år.

Ejere af uafmærkede småbåde efterlyses på hjemmesiden.

2. Formand
Megen ros for udvidet bestyrelsesmøde ved nytårskur i stedet for ved julefrokost. Fremover holdes mødet derfor i januar i stedet for i december.

3. Kasserer
Der er søgt lokaletilskud ved Lejre Kommune.

Det er skriftligt bekræftet på tro og love, at vi indhenter børneattester. Thomas tjekker med 
Juniorudvalget, at der er indhentet attester på alle involverede.

Medlemstal er 365. Fordeling på alder og køn er sendt til DIF/DGI:
- 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-60 år 60-99 år I alt
6 2 1 26 12 47
6 11 2 191 108 318

I overensstemmelse med anvendt praksis har den samlede bestyrelse givet kasseren prokura / fuldmagt til klubbens konti hos Nordea og Jyske Bank. Næste gang der vedtages vedtægtsændringer bør følgende tilføjes til §12: Bestyrelsen kan give kassereren prokura / fuldmagt, så kassereren alene kan handle på klubbens vegne. Det er muligt at begænse råderummet ved et maksimum-beløb og / eller en tidsperiode.
 
Kassereren deltager i FLID`s kursus "Jura- og forsikringskursus" den 6. februar 2013 i Århus.

4. Oprensning
Oprensning med pram og gravko er bedre og billigere end ved sugning og pumpning, der forventes en samlet pris på 100.000,- inklusiv moms. Formanden giver besked om at oprensning kan iværksættes.

5. Generalforsamling
Dato for generalforsamlingen 2. marts 2013 blev offentliggjort i klubbens kalender 1. marts 2012. 
 
Ifølge vedtægterne skal indkaldelse, regnskab og eventuelle forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 16. februar. Medlemmer, der har anmodet om at få indkaldelsen tilsendt, skal have indkaldelsen samme dato - to uger før generalforsamlingen.
  
Bestyrelsens beretning er næsten på plads. Lars sender udkast til dagsorden, som hurtigst muligt efter korrekturlæsning lægges på hjemmesiden sammen med beretningen. Regnskab følger, så snart det er godkendt af revisorerne.

6. Køkken / vagtstue
Begge lokaler er nu klar til brug. Der skal købes lidt ekstra hylder til køkkenet. Havnefogeden har svært ved få alle sine sager ned i den aflåselige skuffe i vagtlokalet; derfor overtages skuffen af bestyrelsen, mens havnefogeden kan benytte et af de tre aflåselige skabe i køkkenet. Nøgler mærkes og fordeles efterfølgende - Festudvalg og Juniorudvalg får også hver et skab i køkkenet.

7. Eventuelt
Ifølge aftale med juniorudvalget er sejlsport for alle børn lagt på hjemmesiden. Vi har ikke ubegrænsede ressourcer, men sejlklubben bør kunne rumme et par børn via ordningen, forudsat deres forældre involverer sig på lige fod med andre. Ole kontakter Lejre Kommune, og gør opmærksom på muligheden for at sejlklubben kan søge støtte til børn fra familier med økonomiske udfordringer. 

Nogle medlemmer har tilsyneladende svært ved at forstå gældende vilkår for lån af klubhus. Det er ikke i orden at låne til bedsteforældre, forældre eller børnebørn. 

Cirka 50 af 365 medlemmer har afleveret deres kompetenceskemaer - det er ikke tilfredsstillende. Ole tager kontakt til dem, der har krydset af ved ja eller måske ud for C-holdet. Bestyrelsen foreslår at der afsættes 4.000,- i budgettet, så der er lidt til forplejning i det kommende år. 
For at starte lidt debat lægges nogle kommentarer fra skemaerne på hjemmesiden, med medlemmernes forskellige bud på, hvordan udfordringerne mødes og opgaverne kan løses.