Sidste nyt fra bestyrelsen og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27/10-12 kl. 13:00

HSS kontakterSidste nyt fra bestyrelsen
mandag 8. oktober 2012

Herunder findes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, umiddelbart efter stander-nedhalingen, lørdag 27. oktober kl. 13:00.

Bestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned, og referatet lægges på hjemmesiden.

Der er givet tilladelse til oprensning af sejlrenden rundt om havnen, dette vil ske til foråret så snart isen er væk. det vil foregå ved at suge slam og sand væk og fordele det ud over det lave område nordøst for havnen.

Der er afholdt Sydfjordsstævne 25. august med kapsejlads for kølbåde; der er tradition for en sommerfest samme dag om aftenen, der var alt for ringe tilmelding; det er ærgerligt at vores medlemmer ikke støtter op om dette.

Der har været vandskade i vores køkken, som følge deraf skal køkkenelementerne fjernes og gulvet ordnes med ny belægning. Elementerne er dog i så ringe stand, at vi har valgt at udskifte med nye, samtidigt er det besluttet at indrage det bagerste rum, således at vi får et bedre fungerende køkken.

Vi får brug for hjælp til maling m.m. du kan kontakte Jes Sindal, som er projekt-leder, eller bestyrelsen.

Aase Thomasen har i mange år stået for udlån af klubhuset, men har valgt at fra-træde, så vi mangler en til opgaven, ellers stopper udlån.

Vi mangler også en formand til husudvalget, som på glimrende vis har planlagt en renovering af vagtstuen.

Vores kasserer Knud Bjerrum bruger alt for megen tid på at sende rykkere for manglende betaling. Sørg for at betale til tiden, tilmeld dig evt. til PBS. Husk også at give besked ved evt. adresseændring, e-mail m.m.

Et spørgeskema er blevet udarbejdet, for at øge fokus på alt det frivillige arbejde, der allerede foregår i klubben, og for at give bestyrelse og udvalg bedre mulighed for at finde de mange gode ressourcer, der ofte findes i det skjulte.

Bestyrelsen beder alle medlemmer udfylde skemaet og lægge i klubbens postkasse eller sende til Herslev Strand Sejlklub, Herslev Strandvej 10, Herslev, 4000 Roskilde – helst inden 1. november.  

Vel mødt til standernedhaling, ekstraordinær generalforsamling og gratis sildebord lørdag 27. oktober kl. 13:00

PBV.

Ole K. Hansen
Byvejen 5, Osted, 4320 LejreIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag 27. oktober 2012 klokken 13:15 i Herslev Strand Sejlklub

Dagsorden: 
  • Afstemning om vedtægtsændring, iht. beslutning på den ordinære generalforsamling, 25. februar 2012. 
  • Eventuelt 
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §15 som følger:

§ 15 - Nuværende:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i anden halvdel af februar eller første halvdel af marts, og meddelelse herom vil blive tilsendt medlemmerne senest 14 dage før afholdelse sammen med regnskab og eventuelle forslag. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde den 15. januar, dog skal forslag til vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest den 1. december og skal opføres på dagsordenen.

§ 15 - Ændringsforslag:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i anden halvdel af februar eller første halvdel af marts. Meddelelse herom offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 1. januar. Regnskab og eventuelle forslag offentliggøres samme sted, senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde den 15. januar, dog skal forslag til vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest den 1. december og skal opføres på dagsordenen. 
Medlemmer, der opgiver navn, medlemsnummer og postadresse, og senest den 15. december anmoder bestyrelsen om at få indkaldelsen tilsendt, vil få indkaldelsen tilsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.Herslev Strand Sejlklub er også din klub - hvad vil du hjælpe din sejlklub med?

Herslev Strand Sejlklub drives af frivilligt, ulønnet arbejde, og det er en selvfølge at medlemmerne, efter bedste evne, hjælper fællesskabet med stort og småt. Klubben er fuldstændig afhængig af, at medlemmerne engagerer sig i de forskel-lige udvalg, og møder op når større og mindre opgaver trænger sig på. 

Der er masser at tage fat på, og det forventes at alle giver en hånd med – i stort og småt. Dem, der ikke kan løfte de tungeste opgaver, kan hjælpe med nogen af de lettere. Klubben rummer heldigvis mange medlemmer med rigtig mange forskel-lige evner og muligheder for at hjælpe. Det er vigtigt, at vi som klub ved hvilke evner og iboende muligheder ligger hos hvilke medlemmer. 

Formålet med spørgeskemaet er at øge fokus på alt det frivillige arbejde, der alle-rede foregår i klubben, og at give bestyrelse og udvalg bedre mulighed for at finde de mange gode ressourcer, der ofte findes i det skjulte. 

Det forventes, at alle klubbens medlemmer udfylder det trykte skema, så vi for alvor kan få fordelt opgaverne på så mange skuldre som muligt. 

…og husk at hjælp i klubben spænder helt fra en aktiv rolle i en oprensning af sejlrenden og større reperationsarbejder til at bage en kage til et klubarrangement eller at spænde en løs møtrik på en stol i klubhuset. 

Det vigtigste er at vi alle deltager i den fælles opgave, og at alle får det bedst mulige ud af medlemskabet i HSS! 

Udfyldte skemaer lægges i klubbens postkasse eller afleveres til et bestyrelsesmedlem. 

På forhånd tak... 

Med venlig hilsen HSS' bestyrelse
Ċ
Lars Plejdrup,
8. okt. 2012 23.52