Bestyrelsesmøde 29. marts 2012

HSS kontakterFremmødte: Ole, Lars, Mejnert og Thomas (ref).

Havnefoged
Spørgsmål vedr. Mustang'en, der står foran masteskuret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Hvor kan vi flytte den hen? Mejnert kontakter formanden for havneudvalget, og aftaler nærmere.

INFO TIL SVAJERE: For at undgå misforståelser fremover, præciseres det, at svajere iht. gældende regelsæt gerne må benytte pladser i havnen, hvor pladsejeren har vendt skiltet til grønt. Korte perioder (under 14 dage) vil ikke resultere i en opkrævning, hvorimod længere perioder (14 dage – og derover) vil udløse et betalingskrav der svarer til pladsens pris i den periode hvor den er anvendt.
Det er et krav at svajerne har synligt telefonnummer - foran på båden, så en evt. pladsejer kan komme i kontakt med den svajer der ligger på pladsen. Når hjemkomst-tidspunkt er oplyst af pladsejeren, skal dette respekteres. Ellers er det svajerens ansvar, at båden er flyttet fra pladsen, senest 24 timer efter plads-ejeren har henvendt sig.
Ovenstående gælder IKKE vores faste gæstepladser (de to inderste pladser i bassin 1, 3 pladser for enden af midtermolen, én plads for enden af bro 4 samt én plads inderst mellem bro 3 og 4. Disse pladser må kun anvendes midlertidigt, hvilket betyder at man skal være i båden mens de benyttes, med mindre andet er aftalt med havnefogeden. Hvis ikke der er lavet en aftale med havnefogeden, vil man blive opkrævet almindelig gæsteleje (100 kr. / døgn), for at ligge på gæstepladserne.

Betaling af vinter- og sommerpladslejer. Alle både og joller på havnen tæller. Også selvom de ligger på pladsen, hvor en anden båd ligger (fx. under ejerens kølbåd).

Prislisten på hjemmesiden skal rettes. Der skal tilføjes 20 kr. til prislisten – for el, vand og bad brugt af frihavns-liggere. [takstblad er rettet]

Ajourført venteliste og liste over trailerbåde efterspørges. Sæsonpladser skal tildeles, og låsen til slæbestedet skal skiftes 1. april, og der skal udleveres ny nøgle iht. liste over trailerbåde. 
 
21. april er der søsætning (v. Jørgen Binzer). Mejnert tilbyder at assistere.
 
Medlemsnummer: Skal være synligt på bådene.
 
Formanden
Lejre Forsyning. Vi har brugt 164 m3 vand, og der opkræves afledningsafgift.

Formanden kontakter de seneste på indmeldelseslisten. Den nye ordning med udtræk fra listen fungerer tilsyneladende fint. Lars opfordrer til en velkomsthilsen til nye medlemmer på hjemmesiden. Der er fuld opbakning til dette.
Knud sender info til Mejnert (og Lars), når nye medlemmer har betalt, så de kan få nøgle mm. (Mejnert) samt kan blive budt velkomne på hjemmesiden (Lars). Vi prøver at lægge ud med en løsning med velkomsthilsen til nye medlemmer – den seneste måned.

Der er fremsendt en ansøgning til kommunen, om at udgrave skrænten - vi afventer svar.

Ole ”kæmper” en kamp for at indhente konkrete informationer, til at uddybe havnen. Har dog efterhånden (måske?) fundet ud af, hvem der skal kontaktes i naturstyrelsen.
Generelt sker der ikke noget efter man har henvendt sig, og der svares stort set ikke på henvendelser. Ole er blevet lovet, at der kan kontaktes i morgen (30. marts) – inden kl. 10.00. Ole informerer videre, når vi ved noget mere.
Note: Vores første henvendelse var i februar, og vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger.
  
Kassereren
(Ikke til stede)
 
Lån af klubhus
Tilbagebetaling genindføres. Beløb for lån af klubhus hæves til kr. 2.500 (med en tilbagebetaling af kr. 1.000, hvis man deltager i forårsrengøringen). kr. 1.000 (af de 2.500) skal betales ved reservation. [Siden er rettet]
 
Der vedtages at den nuværende aftale om tidsperiode for udlån skal ændres til en specifik kalender-dato, i stedet for en kirkelig begivenhed der svinger meget over år.
 
Det præciseres at en lejeperiode er fra kl. 12.00 til 12.00 (efterfølgende dag), og kun for medlemmet og dennes nærmeste familie (Ægtefælle/samlever & børn).

Fremlæggelse af idéer (altså ikke endeligt vedtaget, men oplæg til debat!)

  • Maks ét udlåns-døgn pr. weekend (For at sikre, at man også kan indlægge sejler-aktiviteter, foredrag mm.)
  • Udlånsperiode kunne være fra 1. oktober til 30. april
Klubhus
Flemming Kirk har valgt at frasige sine aktiviteter i klubben, hvilket betyder at vi mangler personer til at varetage: Husudvalg, vandmester og græsslåning: En turnus-ordning til græsslåning blev foreslået, men det påpeges at det er én person der skal have ansvaret for græsslåningen, så maskinen bliver passet - at der er olie og benzin på osv..

Hjemmesiden
Havneudvalget, bestyrelsen/klubben og SRPI er flittige bidragydere til vores hjemmeside. Husudvalget (Aase) bruger kalenderen ifm. udlån af klubhuset.
Juniorudvalget har givet udtryk for, at de vil være mere on-line aktive, mens det tilsyneladende kniber lidt for Sejlerskolen (vist mest med "teknikken"?).
Kapsejladsudvalget opdaterer fortsat deres alternative site med større ihærdighed end klubbens officielle hjemmeside. Årsagen må findes, så klubbens hjemmeside fremover bliver for hele klubben.
 
Eventuelt
Input fra Lars: Vi skal holde folk fast i, at ALLE medlemmer skal deltage i det fælles arbejde. Der er udarbejdet et test-skema. Det blev vedtaget at lancere projektet NU!
Efter finpudsning SKAL skemaet udfyldes af alle medlemmer. Thomas leverer introtekst.