Bestyrelsesmøde 4. oktober '10 - Referat

Til stede: Mejnert, Flemming, Jimmy, Ole, Thomas

Referent: Thomas

Kasserer:
Flemming har ikke modtaget nogen respons fra formanden (på en tidligere fremsendt udmelding). Derfor udtræder Flemming af bestyrelsen øjeblikkeligt. Flemming kommer til HSS på onsdag, og og afleverer computer og alle relevante papirer.

Gennemgang af økonomisk input, fra Peter:
Bestyrelsen accepterer, at juniorafdelingen får lov til at bruge de penge de selv har skrabet sammen – samlet ud over det budget der er for denne afdeling. Bestyrelsen efterlyser dog en konkret udmelding fra Juniorafdelingen – med en udspecificering af hvilken investering der ønskes udført. Bestyrelsen skal stadig forhånds-godkende investeringerne.

Hjemmesiden: Vi følger op på input fra Lars Borup – og prøver at indhente et tilbud på hvad det vil koste at få den fulde migrering udført. Jimmy og Thomas afholder møde med Lars Borup ang. det nye site og hvem der står for hvad.
Vi skal have annonceret på nettet. Thomas kontakter Lars Borup. ”Foreningen står fra dags dato uden kasserer, da Flemming Plane har valgt at fratræde med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen søger derfor kandidater til kasserer-jobbet.”

Havn & Havnefoged:
Masteskuret er klar med de nye reoler. Master over 13 meter skal tøjres op i mellemgangen, og skal altså ikke placeres på de nye reoler. Agter-pæle indkøbes til at supplere de pæle der er i første omgang skal udskiftes. Der er ca. 10 stk. der står overfor en udskiftning. På længere sigt kan vi muligvis overgå til en alternativ løsning. Mejnert har indhentet materiale på et alternativt system, men vi venter med at ”skifte system”.
Containeren (Den nyeste) bliver stående. Vi vil prøve at får pakket bådene, så der ikke bliver trængsel på pladsen, således at gummibådene kan bruges i forbindelse med vintersejlads.
Stolene, der står på pladsen bliver rykket ind i masteskuret. Thomas har havnevagt tirsdag og Jimmy har havnevagt onsdag. Vi prøver om vi kan nå at flytte stolene i løbet af havnevagterne.
Elektrikeren er næsten færdig. Ole har kontakten, og opgaven med at renovere vores el ser ud til at blive færdig til tiden.
Mejnert koordinerer en central oprydning, når alle bådene er på land. Der er flere joller mm., hvor vi ikke kender ejeren. Alt dette skal indsamles, og potentielt køres på lossepladsen.
Status vand. Ole kontakter Niels (NiFa) + Søren Grøn for at få en opdatering på hvor langt vi er.
Standernedhaling, den 30 oktober – med gratis sildebord. Arrangementet forløber samme dag som den anden optagning (den store optagningsdag). Bestyrelsen står for arrangementet.
Afregning fra festudvalget er modtaget. I fravær af Flemming, er det Peter der modtager og verificerer afregningen. Thomas har indtil videre lovet at overbringe afregningen – så snart Peter er retur fra sin rejse