Referat - Ordinær generalforsamling, lørdag 6. marts 2010, kl. 15 i klubhuset.
Dagsorden iflg. Klubbens vedtægter og indkaldelse i HSS Nyt.

1.
Jørgen Binzer blev valgt som dirigent, og takkede for valget.
Generalforsamlingen er lovligt varslet.
Henry Søndergård er referent.
2.
Se den trykte beretning i indkaldelsen
Desuden: 6 medlemmer er indmeldt siden indkaldelsen. Der er uro i DS formanden er afgået. Store klubber har stillet forslag til DS’ generalforsamling som den nuværende bestyrelse er imod. De små klubber vil i givet fald miste indflydelse. Bestyrelsen i HSS vil arbejde for den nuværende organisation i DS.
Lejeaftalen mellem klubben og kommunen er stort set faldet på plads. Kommunen har krævet at det skrives ind i vedtægterne og at oversigt over havnepladser skal være offentligt tilgængeligt.
Masterummet skal renoveres. Gert Feld er primus-motor.
Drikkevand skal leveres fra Herslev Vandværk.
Havnefoged (Mejnert) vil gerne afløses.
Det blå flag er Tove Binzer ”tovholder” for.
Svajerne skal fremover bruge P-ringe i stedet for betonklodser.
Kulturudvalg har arrangeret 2 foredrag. Flere deltagere vil være ønskeligt.
En tak til alle der arbejder for klubben.
Steen Kusk: Den nye lejeaftale indeholder nye økonomiske vilkår. Tom ?: lejeaftalen har en løbetid på 30 år, kan den løbende forlænges? Sv: Det er der ingen aftale om.
Henry Søndergaard vil gerne have kursus i at opdatere hjemmesiden. Det ser bestyrelsen positivt på.
Jess: takkede bestyrelsen for indsats med lejeaftalen.
Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

3.
Kolonnen ”Afvigelse 2008” er selvfølgelig ”afvigelse 2009”.
Der er 30 medlemmer i restance.
Kassereren gennemgik regnskabet
I forhold til det originale regnskab er der nogle små ændringer i det trykte regnskab.
Regnskabet er revideret og godkendt af revisorerne og bestyrelsen.
Peter Møller: Havnelejen er negativ i regnskabet.
Tallenes resultat er blandt andet påvirket af tidsforskydningen.
ars Plejdrup: de 30 restancer bør slettes af medlemslisten iflg. Vedtægterne. Kassereren accepterer betaling af kontingent, hvis betalingen kommer hurtigt.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Regnskabet for fonden blev godkendt.
Kassereren orienterede om budgettet 2010.04.07

4. Indkomne forslag
Juniorkontingent hæves fra 300 kr. til 500 kr.
Svajafgift forhøjes til 1000 kr. (Begrundelsen er den nye svajer-metode).
Gastemedlemskontingent forhøjes fra 250 kr til 300 kr – et lavt kontingent
Juniorkontingent
Tom Milter? Mener ikke juniorkontingentet bør hæves. Lars J. Andresen (juniorformand) oplyste
at forslaget kommer fra juniorforældrene.
Jens Thomas: Vi skal være obs. På juniorerne i aldersgruppen 18-25 år.
Lars Andresen mener at forhøjelsen er beskeden.
Jens Thomsen synes at forhøjelsen bør lægges på seniorkontingentet.
Erling Knudsen: forhøjelsen er rimelig.
Svajerafgiften
Jens Thomsen mener at forhøjelsen er for høj.
Claus Høj: Det nye grej, kæder og P-ringe er en kraftig dimension. Forhøjelsen er i overkanten, da det nye grej forventes at have en levetid på 10 år.
Lars Plejdrup: Det er mange penge.
Gert Feld nævnte mulighed for svajerindskud.

Gastemedlemskontingent
ingen indvendinger.
Afstemningsresultat
Juniorkontingent forhøjes fra 300 til 500:
- 39 stemmer for
- 2 imod
- 6 hverken for eller imod
Forslaget er vedtaget
Svajerafgift: 300 til 1000 kr.
- 17 stemmer for
- 20 stemmer imod
- 8 hverken for eller imod
Forslaget er forkastet
Gastemedlemskontingent fra 250 til 300 kr.
- 37 stemmer for
- 0 stemmer imod
- 3 hverken for eller imod
Forslaget er vedtaget
På den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen komme med et andet forslag.
5.
Formand: Ole Hansen er genvalgt
Bestyrelsen: Jimmy Olsen er valgt i stedet for Dorte Thygesen.
6.
Kapsejladsudvalgsformand: Lars Augustesen er valgt.
Husudvalget: Ingen meldte sig.
7.
Revisoreren blev genvalgt
Revisorsuppleant blev genvalgt
8.
Mejnert oplyste at han er glad for klubbens mobiltelefon.
Jens Thomsen mener at kontingentfrihed er et skråplan. Flere mener at havnefogeden bør have fri havneplads.
Kassereren oplyste at vi skal overholde skattereglerne og det betyder at beløbet skal holdes under visse grænser.
Forslag om fritagelse for kontingent for havnefogeden:
- 29 stemmer for
- 7 stemmer imod
- 11 stemmer hverken for eller imod.
Forslaget er vedtaget

Forslag: Opkrævningsgebyr på 30 kr., hvis man ikke er tilmeldt PBS.
- 37 stemmer for
- 1 stemme imod
- 6 stemmer hverken for eller imod
Forslaget er vedtaget
Forslag: Lån i DS op til 100.000 kr
- 48 stemmer for
- 0 stemmer imod
-1 stemme hverken for eller imod
Forslaget er vedtaget
9
Mejnert var til stede og fik overrakt jubilæumsnålen.
Sejlerpokalen blev overrakt til Peter fra Bestyrelsen
Ole: Der er brug for hjælpere til flagspillet.
Erik Severinsen orienterede om sine erfaringer med forsikringer, efter hans skade (Brækket arm under renovering af bro 1). Han henstillede til bestyrelsen om at overveje om der er mulighed for flere forsikringer – evt. en tillægsforsikring?
Flemming ?: Vand fra vandværket skal ikke bruges til bådvask mm. Bestyrelsen er enig.
Flemming Palne oplyste om at arbejdet med etablering af drikkevand går i gang så snart at frosten er gået af jorden
Ole Søderberg: forespørgsel om brug af el når man ikke er i båden? Kan der evt. gives mulighed for en godkendelse af ladere? Bestyrelsen undersøger mulighederne, men er nervøse for brandfare.

Dirigenten takkede for god ro og orden.