Havneudvalgsmøde, 3. december 2009
Følgende var mødt: Erling Olsen, Jørgen Binzer, Gert Feld, Tommy Jørgensen
 
Afbud fra: Søren Grøn, Meinert Rasmussen, Henning Jensen
 
Dagsorden: 
1. Afsluttede opgaver
2. Status på igangværende opgaver
3. Fremtidige planer/Visioner
4. Evt.
 

 
1 - Afsluttede opgaver:
 
Flydebroen:
en nye flydebro er taget i brug og forsvarligt fastgjort.
Fenderlisten bør fastgøres bedre.
Vi holder øje med fastgørelsen for at se om den fungerer ved ekstremt højvande.
 
Bro 1 og molehovedet:
Projektet er afsluttet, Havneudvalget vil gerne takke alle de medlemmer, der stillede deres arbejdskraft til rådighed for projektet.
Sikring af trin i bolværk ved kran; Meinert har sikret trinene.
 
Vandledningerne under bro 4
Peder Møller har oplyst at vandledningerne er bragt i orden. Det var plastrørene, der havde forskubbet sig i de enkelte fittings. Det havde været nødvendigt at indskyde ekstra stykker vandledning nogle steder,
 
2 - Status på igangværende opgaver
 
Traktor:
Traktoren trænger til en kærlig hånd, og lidt maling. Der var også ønsker om at få traktoren under tag. Havneudvalget efterlyser et eller 2 medlemmer, der kan tage sig kærligt af vores traktor.
 
Pladsforholdene på bådepladsen:
Der var enighed om, at vi efterhånden har nået smertegrænsen for, hvor mange både vi kan have stående om vinteren.
Problemet med både der står og tager plads op forskellige steder på pladsen om sommeren blev diskuteret, og ligeledes problemet med både der lægges i vandet og optager havnepladser, selvom der ikke sejles i dem.:
 
Krav til bådestativer:
Det blev drøftet, om der skulle stilles skrappere krav til bådestativerne. Det skal undersøges om forsikringsselskaberne stiller krav om godkendte stativer. Det bør overvejes, at indarbejde nogle krav til stativerne i havnereglementet.
 
Henning Jensen har tidligere informeret: Vedrørende bådstativer og forsikring, så er dette emne drøftet i havneudvalget tidligere og ved den lejlighed forlagde jeg problemet for forsikrings oplysningen, samt Codan, Tryg og Alm.Brand.
Konklusionen var: At bådstativer skal passe til båden og være vedligeholdt.Ved evt. skader vil forsikringsselskaberne derfor ikke dække skader på egen båd, hvis skaden skyldes dårlig vedligeholdelse eller "gamle" skader på stativerne (rust-gennemtæring mm. samt råd i træstativer). Tvisten kan blive skader på andre både, hvor forsikringsselskaberne i første omgang vil dække skaderne og derefter vil hente pengene hos skadevolder.
Det er op til havnemyndigheden, hvis dette ønskes, at fastsætte regler og kontrol af medlemmernes bådstativer.ikke dække skader på egen båd, hvis skaden skyldes dårlig vedligeholdelse eller "gamle" skader på stativerne (rust-gennemtæring mm. samt råd i træstativer). Tvisten kan blive skader på andre både, hvor forsikringsselskaberne i første omgang vil dække skaderne og derefter vil hente pengene hos skadevolder.
 
3 - Fremtidige planer / visioner for de næste 5 år.
 
2010 
 
Renovering af masterum.
Havneudvalget har konstateret, at nuværende mastereoler er gennemtærede og udgør en sikkerhedsrisiko. Havneudvalget har foretaget en midlertidig sikring af reolerne så de kan bruges vinteren over. Herefter skal de skiftes. I forbindelse med udskiftning af reolerne overvejes det, at lægge vores overskydende SF-sten på gulvet i masterummet. Erling og Gert ser på færdige reolsystemer og beregner priser Arbejdet forventes gennnemført ultimo maj / primo Juni. 
 
Planlægning af kommende uddybning af havnebassiner
Jørgen har været i forbindelse med miljømyndigheden i Roskilde for at undersøge, hvilke krav der stilles fra myndighedernes side, bl.a. til krav om bundprøver og klapningstilladelser. - Meinert forhører sig hos Jægerspris, der har fået uddybet i 2008.
 
Mindre opgaver:
 • Lampe ved slæbestedet ændres, Jørgen ser på det.Lampe ved slæbestedet ændres, Jørgen ser på det.
 • Stabilgrus på området ved indkørsel, evt SF-sten på det første stykke.Stabilgrus på området ved indkørsel, evt SF-sten på det første stykke.
 • Forbedre styreliner til kran ved at anbringe karabinhager til fastgørelse, Evt. forsyne øverste kranarm med 2 styreliner. (Koordineres med eftersyn )Forbedre styreliner til kran ved at anbringe karabinhager til fastgørelse, Evt. forsyne øverste kranarm med 2 styreliner. (Koordineres med eftersyn )
 • Traktor efterses og males.Traktor efterses og males.
 • Reparation af træværk i slæbested, ved vandpost.Reparation af træværk i slæbested, ved vandpost.
 • Gennemgang af bådpladsen, kan vi udnytte den bedre,Gennemgang af bådpladsen, kan vi udnytte den bedre,
 • Reparation af ”fender bjælker” bl.a på bro 2, hvor der er faldet et par stykker af.Reparation af ”fender bjælker” bl.a på bro 2, hvor der er faldet et par stykker af.
 • Nye fortøjningsringe skal kontrolleres og efterspændes, evt. forsynes med kontramøtrikker.
 • Undersøge om der er behov for nye fortøjningsringe på bro 4.Undersøge om der er behov for nye fortøjningsringe på bro 4.
 • Evt. forstærke bærebjælkerne på bro 4.Evt. forstærke bærebjælkerne på bro 4.
 • Vinduespudserlaget mangler gangbro på vestsiden af klubhuset.(Tommy) - Opgaven overlades til Jan / Husudvalget ! Fliserne ved hushjørne står i vejen for vinduespudsningen.
 • Forbedring af mulighederne for vandtilslutning i forbindelse med vask af bådene på land, for de områder, hvor der er langt til nærmeste vandpost.( Erling kommer med forslag til løsning)
2011- 2015 Visioner
 • Slæbested renoveres
 • Halvtag til traktor bygges ind i skrænt bag ved omklædningsrum og koordineres evt. med udslagskumme for kemitoiletter og tømning af toilettanke.
 • Uddybning af havnebassiner.
 • Bygning af høfde ud fra vestlige molehoved, for at forhindre tilsanding af havneløb.
 • Indkøb af vogn til tømning af toilettanke.
4 - Eventuelt
 
Videoovervågning.
Det blev diskuteret, om klubben kunne indstallere et overvågningssystem, hvor man direkte via hjemmesiden kunne følge de videokameraer, der blev sat op til at overvåge havnepladsen og klubhuset.
Havneudvalget mener, at det er en sag for bestyrelsen som evt. kunne finde et medlem med kendskab og interesse for dette område, til at udarbejde et forslag og belyse økonomien.
 
Græslåning.
Bernhard har meddelt, at han ikke længere kan forestå græslåning på molerne og havnepladsen. Fra havneudvalget skal der lyde en stor tak til Bernhard og hans kone for deres indsats på dette vigtige område. Havneudvalget efterlyser 1 eller 2 medlemmer der kan overtage denne opgave!