Forside‎ > ‎Nyheder og opslag‎ > ‎Generelt‎ > ‎

Generalforsamling 2016

indsendt 14. feb. 2016 12.34 af Herslev Strand Sejlklub   [ opdateret 14. feb. 2016 12.37 ]
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 5. marts 2015 kl. 15:00, kan downloades i printervenlig version hersammen med regnskab for 2015, budget for 2016 og bestyrelsens beretning for 2015 - beretningen bringes også herunder: 
Herslev Strand Sejlklub
Foreløbig beretning, der vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen, bl.a. med lidt om planer for 2016:
 
Endnu et begivenhedsrigt år er gået med fuld aktivitet. Gennem sæsonen er der sejlet singlehand, skolesejlads, juniorsejlads, onsdagsmatch og tursejlads. På stævnesiden har aktiviteten også været stor – Sydfjordsstævne, SRPI og åbent klubmesterskab for OK- og Wayfarerjoller. Sydfjordsstævnet omfattede også årets sommerfest, som igen havde en meget fin tilslutning, både HSS'ere og gæster deltog i festen, arrangeret af klubbens festudvalg.
 
På havnen er der også lagt mange frivillige kræfter i at forbedre vores faciliteter. Værkstedet er  optimeret og indrettet med værktøj og stumper til vedligeholdelse, samt bedre lys i hele masteskuret. Vores nye låsesystem er implementeret, og der er ombyttet nøgler gennem hele sæsonen. Buskadser er trimmet for at få mere lys og luft til huset, og mere plads på havnearealet. Der er monteret præventivt lys på pladsen og der er monteret bom, der sættes i drift i løbet af foråret.
 
Det er vigtigt at holde medlemskartotektet ajour. Oplysningerne, der er indkommet ved nøgleombytningen, er lagt ind i klubbens administrationssystem. Opdaterede oplysninger er vigtige, når bommen tages i brug. I klubhuset vil der findes lister med de aktuelle medlemsoplysninger, hvor rettelser kan skrives.
  
For at fremme jollesejlads og supportere sejlerskolemiljøet har sejlklubben investeret i en Wayfarer jolle. Jollen skal virke som primus motor for at fremme et Wayfarer miljø i HSS. Wayfarer sejlads fungerer fint sammen med OK jollerne, der kan gennemføre træning og sejladser på samme bane. Ligeledes vil Wayfarer jollen være et fint supplement til vores voksensejlerskole og en god indgangsvinkel til jolle og kølbådssejlads i sejlklubben.
Bestyrelsen har været i dialog med Lejre Kommune omkring en klausul i vores lejeaftale, der forpligter HSS til ved ansøgning og betaling, at tilstræbe Blåt Flag på havnen. Indstillingen fra Teknik og Miljø var helt i tråd med sejlklubbens ønsker, men et lille flertal i Kommunalbestyrelsen gik imod Teknik & Miljø's anbefaling, og fastholdt kravet; vi er derfor stadig forpligtet som hidtil. Det bærende argument fra flertallet i Kommunalbestyrelsen var signalværdien ved Blåt Flag. Det undrer fortsat bestyrelsen, at man vælger at pålægge en frivillig forening disse krav, når tendensen i forhold til Blå Flag er, at stadig færre søger om dette. Blå Flag er som udgangspunkt en frivillig ordning, men ikke for HSS. Bestyrelsen arbejder videre omkring samarbejde med Lejre Kommune i relation til dette.
 
I 2015 fortsatte HSS det gode samarbejde med Herslev Bylaug omkring Sankt Hans aften. En tradition er etableret. Lokalsamfundet var også med, da vi og DTU Aqua holdt fællesskabsaften for brugere af Roskilde Fjord, i begyndelsen af december.
 
Vi har fortsat en solid økonomi, og årets regnskab viser et overskud med mulighed for at tilbageføre 50.000 kr. til fonden. Fremtiden og planerne fra 2020-udvalget kræver en solid økonomi. Fremtidige planer er betinget af dette - og mere til. 2015 har været et år hvor vi har investeret lidt og vedligeholdt en del – men der er ikke gennemført større anlægsændringer, og med dette vil kravet til vores økonomi være endnu større. Vi ønsker at gennemføre planer fra 2020 udvalg uden at det påvirker den generelle udvikling af sejlklubben med hensyn til sejladsaktiviteter med mere.
 
Klubbens kasserer har brugt alt for meget tid på at inddrive kontingenter og pladslejer - der er ikke blevet pålagt gebyrer, men det vil vi gøre fremadrettet.
 
Juniorafdelingen har i samarbejde med sejlklubberne omkring Furesøen afholdt Herslev lejr med deltagelse af 70 børn og unge – ligeledes har juniorafdelingen afholdt deres ”egen” sejlerlejr for juniorer, søskende og forældre, også med fin deltagelse. Gennem sæsonen har der været ca. 20 juniorer, og der gennemføres i vinteren 2015/2016 duelighedsundervisning for bl.a. juniorer 15+ og øvrige medlemmer.
 
Havnefogederne har gennem sæsonen stået for mange af de opgaver, der er løst i forbindelse med værksted, lys med mere. Ligeledes har nøgleombytningen i forbindelse med det nye låsesystem krævet stor opmærksomhed. Der har været skærpet fokus på bådstativer – nogle stativer er i forbindelse med oprydning blevet kasseret, for at sikre at bådene på land ikke vælter. Vi skal have en høj standard, og der er ikke plads til ligegyldighed.
Havneudvalget har igen haft travlt med arbejdsdage både forår og efterår, samt mange dage med mindre bemanding. Molehovederne er under renovering, og den generelle vedligehold og beskæring samt nyt ”hegn” er færdiggjort. Flere arbejdsdage er planlagt for 2016 inden sæsonen for alvor går i gang.
 
Sejlerskolen har haft et niveau som øvrige år og starter igen til maj. Denne sæson inddrager sejlerskolen også klubbens Wayfarer jolle i deres aktiviteter.
 
Sejlsikkert Ambassadør - en funktion i samarbejde med Tryg Fonden der skal sikre kendskab til sikkerhed til søs er i HSS repræsenteret ved Flemming Kirk. Flemming vil sikre kommunikationen mellem HSS og Tryg fondens aktiviteter i relation til denne kampagne.
 
Husudvalget har monteret nye trapper, nyt låse system, nye skabe i vagtrummet og generelt vedligehold på hus som malerarbejde, udskiftning af stern, vinduespudsning med mere. Flere opgaver med vedligeholdelse og forbedringer på huset er planlagt i 2016. i 2015 har huset også fået en ”oldfrue” – Mette Borup - der sørger for at køkkenet er forsynet med alt hvad der kan forventes af service, bestik, skraldeposer, kaffefiltre og meget mere. 
 
Kapsejladsudvalget har gennemført sæsonen med cirka 12 kølbåde per onsdag. Singlehand sejladserne vokser. Sydfjordsstævnet havde en fin tilslutning og blev afviklet i fin stil, med kap- og tursejlere. Kapsejladsudvalgets samarbejde med Jyllinge Sejlklub er forbilledligt, og vil sikkert give endnu flere deltagere ved såvel Sydfjordsstævnet som ved JS' Jyllinge Open.
 
De glade 60'ere har afholdt deres møder den sidste hverdag i hver måned. Herudover har der været flere aktiviteter med bl.a. besøg hos modelbyggerne i Køge efterfulgt af frokost i privat regi. 
 
Festudvalget har gennemført sommerfesten som deres store arrangement – igen med stor tilslutning og begejstring for arrangementet. Herudover har festudvalget været en stor hjælp ved forskellige arrangementer som standernedhaling, udvidede bestyrelsesmøder med mere.
 
Vi skylder alle en stor tak til alle de frivillige kræfter der har drevet HSS gennem 2015 – de kommende år kræver endnu flere frivillige, så ”gamle” kan afløses og vores ønsker for fremtiden kan realiseres.
 
Alle ønskes en god generalforsamling!
 
Bestyrelsen, HSS