Principper for tildeling af havnepladser (25/2-2012 til 8/3-2014)

1. Pladskategorier
Herslev Strand Sejlklub ejer Herslev havn med ca. 90 havnepladser til større fartøjer med variende størrelse i længde, bredde og dybgang. Pladserne inddeles i tre kategorier:

Faste pladser tildeles medlemmer, som derefter har dispositionsret over den anviste plads. Når et medlem tildeles en fast plads første gang betales et indskud (senest 1. maj) samt almindelig havneleje. Indskudet tilbagebetales ikke når pladsen opsiges. Hvis medlemmet herefter igen ønsker og får tildelt fast havneplads betales ikke indskud.

Sæsonpladser. Resterende pladser samt pladser under orlovsordningen benævnes sæsonpladser. Formålet er at kunne tilgodese de medlemmer der efter en periode (under orlovsordningen, se pkt. 6) igen ønsker plads i havnen. Der betales ikke indskud for sæsonpladser, blot almindelig havneleje.

Lånepladser er pladser, der i en kortere eller længere periode i sæsonen ikke benyttes af det medlem, der har fået pladsen stillet til rådighed. Lånepladser tildeles af havnefogeden blandt svajerne, som skal fraflytte pladsen med meget kort varsel (2-8 dage). Der betales ikke indskud. Der betales ikke havneleje, med mindre pladsen har stået til rådighed for samme bruger i mere end 30 sammenhængene dage.

Derudover rådes over ca. 22 jollepladser, beliggende på østsiden af bro 4. Der betales ikke indskud for jollepladser.

Ydermere råder havnen over et antal svajepladser beliggende nordvest for havnen, nord for indsejlingen. Der betales en årlig afgift, men ikke indskud for svajepladser.

2. Begrænsninger i bådstørrelse
Største bådstørrelse, der kan tildeles plads, er 10,00 meter i overaltlængden. Største bredde er begrænset af afstanden mellem pælene på den aktuelle plads (max. ca. 3,20 meter). Den maksimale jollelængde er 5,50 meter inklusiv motor.

3. Begrænsninger i medlemskategori
Kun medlemmer i afdeling I (aktive seniorer) og II (aktive juniorer) kan i henhold til klubbens love tildeles plads. Hvert medlem kan kun tildeles een havneplads eller een jolleplads, med mindre der er ledige havne- eller jollepladser. Det er intentionen at Svajerne skal have førsteret til jollepladserne.

4. Anparter
Medlemmer med anpart mindre end 50% i en båd kan ikke tildeles havneplads. Samtlige anpartshavere skal være medlemmer af klubbens afdeling I eller II.
5. Optagelse på ventelisten
Optagelse på ventelisten kan udelukkende ske ved skriftlig henvendelse til HSS' havnefoged. Den skriftlige ansøgning skal være havnefogeden i hænde, senest 1. marts, gældende fra det år, hvor havnepladsen ønskes. Umiddelbart efter ansøgningen er sendt til havnefogeden, vil denne sørge for, at der fremsendes en opkrævning for ventelisteindskud på kr. 1.000, og man er først optaget på ventelisten, når beløbet er indbetalt og er registreret som sådan af HSS’s kasserer.
Hvis et medlem bliver tilbudt en havneplads og ikke ønsker at gøre brug af denne, bliver dette medlem fjernet fra ventelisten, og det indbetalte indskud vil bortfalde.
Såfremt medlemmet senere (igen) ønsker at blive optaget på ventelisten, skal proceduren gentages, og der skal derfor igen betales indskud for atter at blive optaget på ventelisten. Det indbetalte ventelisteindskud modregnes indbetaling af indskud til en havneplads. Såfremt man ønsker at udtræde af ventelisten, tilgår det indbetalte beløb HSS.

6. Terminer og generelt fordelingsprincip
Faste havnepladser omfordeles og sæsonpladser fordeles normalt en gang om året (1. marts) for den indeværende sæson. Evt. nye faste pladser og sæsonpladser tildeles de medlemmer, der i henhold til punkt 5 er optaget på ventelisten. Er båden ikke søsat og lagt på sin plads 1. juni, vil pladsen blive udlagt som låneplads; hvis bådejeren senere vil benytte sin plads, skal havnefogeden kontaktes senest 8 dage før brugen. Pladser fordeles efter medlemsnummer, således at laveste medlemsnummer har højeste prioritet til ledige pladser, der er store nok til at rumme den pågældende båd.
Havnemyndigheden kan til enhver tid ændre placering af de enkelte både med henblik på at udnytte havnen bedst muligt.
Når et medlem har fået tildelt fast havneplads og har betalt indskud vil medlemmet kunne disponere over en plads på et af havnefogeden anvist sted i havnen til sin båd af en given størrelse. Hvis medlemmet ønsker en større plads, indgår det på ventelisten sammen med de øvrige ansøgere.
Jollepladser tildeles hvert år efter "først til mølle princippet". De, der ønsker jolleplads, meddeler dette til havnemyndigheden, og gør evt. opmærksom på at de er svajere. 1. marts tildeler havnemyndigheden jollepladser til de svajere, der har ønsket plads, og resten af pladserne tildeles efter "først til mølle". Hvis en svajer ikke har meddelt ønske om en jolleplads senest 28/29. februar, vil han ikke komme foran andre i køen.
Svajepladser tildeles af Svajerudvalget, således at bådene kommer til at ligge mest hensigtsmæssigt.

7. Orlovsordning
Inden 1. marts kan et medlem efter skriftlig anmodning til havnefogeden undlade at betale for sin faste havneplads i max. 2 på hinanden følgende sæsoner, skal skriftlig igen tilmelde sig pladsen inden 1. marts det år hvor medlemmet ønsker at træde ud af orlovsordningen.
Såfremt der ikke inden 1. marts den 3. sæson er givet skriftlig besked, betragtes pladsen som opsagt og medlemmet skal såfremt der ønskes plads igen indgå på ventelisten.
Benytter et medlem ikke sin bådplads en sæson uden skriftlig at kontakte havnefogeden, betragtes han som meldt på orlov og skal så skriftlig igen tilmelde sig pladsen inden 1. marts som andre på orlovsordning.
8. Misligholdelse
Restancer inddrives og henstand gives som angivet i klubbens vedtægter §8.

9. Dispensationsmuligheder
Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte principper.

1. januar 2003 - punkt 5 er tilføjet, og punkt 6 og 7 er opdateret 25. februar 2012
  
Spørgsmål vedrørende ventelisten, og principper for tildeling af havnepladser, rettes til bestyrelsen.